Aktualijos

Naujienos

„Samsung“ ŠVOK inovacijos ir vizijos naujajam pasauliui

2021-03-15

Wim3-1024x576

Klimato spren­dimų dienos rengi­nyje „Sam­sung“ pristatė ŠVOK inova­ci­jas ir viziją nauja­jam pasau­liui

Ketvir­ta­dienį Amster­dame ketvir­tus metus iš eilės „Sam­sung Elect­ro­nics Air Condi­tio­ning Europe B.V.“ (SEACE) surengė metinį part­ne­riams skirtą Klimato spren­dimų dienos renginį, kurio pagrin­dinė tema – „Pasi­ruošę nauja­jam pasau­liui“. Šių metų „Sam­sung“ Klimato spren­dimų dienos (Samsung Climate Solu­tions Day 2021) rengi­nys vyko inter­netu. Jame šios srities profe­sio­na­lai ir žinias­klaida suži­nojo apie naujus „Sam­sung“ gami­nius ir spren­di­mus nauja­jam pasau­liui. Rengi­nio metu įmonė paskelbė prista­tanti du nova­to­riš­kus spren­di­mus: ener­giją taupan­čius komer­ci­nės paskir­ties DVM S2 gami­nius ir gyve­na­mo­sioms patal­poms skirtą „Win­dFree™ Pure 1.0“, kurie page­rina patalpų oro kokybę.

6-oji DVM karta: DVM S2

6-oji DVM karta: DVM S2 – dirb­ti­nio inte­lekto valdo­mas įren­gi­nys Nauja­sis DVM S2 asor­ti­men­tas – įmonės šeštoji skait­me­ni­nių kinta­mųjų daugia­funk­cių oro kondi­cio­nie­rių karta ir nauja DVM S plat­for­mos karta – pasi­žymi šioje srityje didžiau­siu sezo­ni­niu ener­gi­jos našumu, AI (dirb­ti­nio inte­lekto) inova­ci­jo­mis, valdymo gali­my­bė­mis siekiant opti­mi­zuoti klimato sąly­gas atsi­žvel­giant į skir­tin­gas aplin­kas ir padi­dinti našumą nesu­ma­ži­nant komforto bei geres­nė­mis monta­vimo ir tech­ni­nės prie­žiū­ros gali­my­bė­mis. Visa tai – tyles­niame įren­gi­nyje, išnau­do­jan­čiame išskir­ti­nes triukšmo maži­nimo tech­no­lo­gi­jas. Be to, nauja­sis vidaus patal­poms skirtų gami­nių asor­ti­men­tas yra supa­pras­tin­tas, todėl juos leng­viau išsi­rinkti.

„Win­dFree™ Pure 1.0“

„Win­dFree™ Pure 1.0“ – vidaus patalpų oro koky­bei gerinti Nauja­sis „Win­dFree™ Pure 1.0“ prie sienos tvir­ti­na­mas kondi­cio­nie­rius yra naujas „Sam­sung“ gami­nys, skir­tas gyve­na­mųjų vidaus patalpų oro koky­bei gerinti. Jis pasi­žymi PM1.0 oro gryni­nimo filtru, unika­lia „Win­dFree™“ vėsi­nimo tech­no­lo­gija, plovimo užšal­dant funk­cija ir išma­niojo valdymo funk­ci­jo­mis, kuriais siekiama opti­ma­laus klimato komforto bei švares­nio oro gyve­na­muo­siuose namuose. Prie sienos tvir­ti­na­mame mode­lyje įreng­tas elekt­rosta­ti­nis PM1.0 filt­ras, kuris veikia kaip oro grynin­tu­vas ir gali filt­ruoti 0,3 μm / mikrono siekian­čias dulkių dale­les bei steri­li­zuoti tam tikrų tipų bakte­ri­jas, naudo­da­mas elekt­rosta­tinį įkro­viklį. Be to, vidaus oro kokybę galima nuolat stebėti prog­ra­mėle „Smar­tThings“. Net kai įren­gi­nys yra išjung­tas, dulkių jutik­lis geba fiksuoti dabar­tinę patal­pos oro kokybę. Oro užterš­tu­mui pasie­kus „prastą“ ar „labai prastą“ lygį, išsiun­čia­mas prane­ši­mas. Prog­ra­mėle „Smar­tThings“ naudo­to­jas gali į šią infor­ma­ciją reaguoti, nuoto­li­niu būdu įjung­da­mas gryni­nimo režimą.

„Sam­sung“ naujojo pasau­lio vizija Rengi­nio metu svečiai daly­vavo įvai­riuose sean­suose, kuriuose „Sam­sung“ demonst­ravo savo viziją, skirtą nauja­jam pasau­liui, akcen­tuo­dama tokias temas, kaip vidaus oro kokybė, tvaru­mas, jungia­mu­mas ir augimo gali­my­bės gyve­na­mųjų patalpų rinkoje. Euro­pos gyven­to­jams dabar vidaus patal­pose pralei­džiant apie 90 proc. laiko, 2021 m. vidaus oro kokybė šiai pramo­nės sričiai tapo dar svar­besnė – tai pabrė­žia Pasau­lio svei­ka­tos orga­ni­za­cija, o šią temą vis labiau tiria moks­li­nin­kai. Rengi­nyje „Sam­sung“ pade­monst­ravo savo naujuo­sius oro gryni­nimo modu­lius su PM1.0 filtru ir tai, kaip jie grynina orą.

Plačiau straips­nyje: https://sa.lt/klimato-spren­dimu-dienos-rengi­nyje-samsung-pristate-svok-inova­ci­jas-ir-vizija-nauja­jam-pasau­liui/

 

Daugiau aktualijų mūsų puslapiuose: Facebook, Instagram, LinkedIn.