Atlikti darbai

Įgyvendinti projektai

Kesko Senukai Lithuania

„Sam­sung“ vėsi­nimo įren­gi­niai – aukš­čiau­sios koky­bės stan­da­r­tas

Elegan­tiš­kas, sykiu moder­nus dizai­nas, nesu­dė­tin­gas monta­vi­mas ir suku­ria­mas komfor­tiš­kas mikrok­li­ma­tas patalpų viduje – tokias prie­žas­tis mini užsa­ko­vai, pasi­rinkę „Sam­sung 360“ kase­tes. Jos vėsų orą vieno­dai paskirsto viso­mis kryp­ti­mis, todėl užsa­ko­vams nebe­teks rūpin­tis vienoje patal­pos dalyje kais­tan­čiais, o kitoje šąlan­čiais darbuo­to­jais ar klien­tais.

Atnau­jin­tame „Senukų“ preky­bos centre, Ukmer­gės g. 244, Vilniuje, antra­sis aukš­tas taip pat vėsi­na­mas bei šildo­mas „Sam­sung 360“ kase­tė­mis. Užsa­ko­vas, kartu su oficia­liais „Sam­sung Elect­ro­nics Baltics“ bei bend­ro­vės „Tele­pa­slauga“ atsto­vais, šį spren­dimą pasi­rinko norė­da­mas užtik­rinti koky­bišką mikrok­li­matą tiek parduo­tu­vės darbuo­to­jams, tiek lanky­to­jams. Itin svarbu apsi­spren­džiant buvo ir išskir­ti­nis kase­tės dizai­nas. Galiau­siai, atviro tipo monta­vi­mas labai tiko „Senukų“ preky­bos centro patal­pose.

‎‎