Įrangos priežiūra

Įrangos priežiūra

ORO KONDICIONIERIŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS
Oro kondi­cio­nie­rius kaip ir bet kuris kitas namų apyvo­kos daik­tas reika­lauja prie­žiū­ros. Ji būtina prižiū­rėti gami­nio ilga­am­žiš­ku­mui užtik­rinti. Priva­loma regu­lia­riai tikrinti, valyti ir esant būti­ny­bei keisti oro filt­rus, patik­rinti ir jei reikia papil­dyti sistemą šalt­ne­šiu (freonu), tikrinti visos kondi­cio­na­vimo siste­mos herme­tiš­kumą bei pačios siste­mos darbą. Visa tai ir dar daugiau reika­lingų darbų, susi­ju­sių su tech­ni­niu aptar­na­vimu, atlie­kame mes. Pagal gamin­tojo reko­men­da­ci­jas ir mūsų patirtį siūlome šias paslau­gas:

PILNAS TECHNINIS APTARNAVIMAS (reko­men­duo­jama atlikti bent du kartus per metus)

Darbai:
• Išori­nio bloko šilu­mo­kai­čio valy­mas (esant būti­ny­bei);
• Išori­nio įren­gi­nio venti­lia­to­riaus spar­nuo­tės patik­ri­ni­mas;
• Vidi­nio bloko šilu­mo­kai­čio valy­mas ir dezin­fe­ka­vi­mas (esant būti­ny­bei);
• Filtrų valy­mas ar keiti­mas;
• Konden­sato nuve­dimo siste­mos valy­mas (esant būti­ny­bei);
• Vidi­nio bloko apdai­li­nės pane­lės valy­mas;
• Siste­mos darbi­nio slėgio patik­ri­ni­mas (esant būti­ny­bei);
• Siste­mos tempe­ra­tū­ri­nių režimų patik­ri­ni­mas bei regu­lia­vi­mas;
• Siste­mos šalt­ne­šio (freono) papil­dy­mas (esant būti­ny­bei);
• Vidi­nio ir išori­nio įren­gi­nių tvir­ti­nimo patik­ri­ni­mas dėl galimų tvir­ti­nimo elementų atsi­pa­lai­da­vimų.

DALINIS TECHNINIS APTARNAVIMAS

Darbai:
• Filtrų valy­mas arba keiti­mas;
• Vidi­nio bloko apdai­li­nės pane­lės valy­mas (esant būti­ny­bei);
• Konden­sato nuve­dimo siste­mos darbo ir jos elementų patik­ri­ni­mas;
• Oro kondi­cio­nie­riaus darbi­nių režimų išban­dy­mas.

PRIVALOMAS TECHNINIS APTARNAVIMAS (siste­moms, kuriose yra daugiau nei 3,0 kg šalt­ne­šio)

Darbai:
• Tikri­ni­mas ar nėra nuotė­kio siste­moje;
• Esant šalt­ne­šio nuotė­kiui, išsi­her­me­ti­nu­sių vietų paieška;
• Pakar­to­ti­nas tikri­ni­mas ar nėra nuotė­kio po siste­mos sutvar­kymo, remonto;
• Siste­mos elementų būklės įver­ti­ni­mas.

VĖDINIMO SISTEMOS TECHNINIS APTARNAVIMAS

Darbai:
• Apžiūra, defektų nusta­ty­mas;
• Filtrų valy­mas ar keiti­mas;
• Venti­lia­to­rių diržų įtem­pimo patik­ri­ni­mas;
• Oro auto­ma­ti­nių sklen­džių patik­ri­ni­mas;
• Reku­pe­ra­ci­nės sekci­jos valy­mas (esant būti­ny­bei);
• Konden­sato nuve­dimo vamz­dyno valy­mas (esant būti­ny­bei);
• Prieš­gais­ri­nių auto­ma­ti­nių sklen­džių patik­ri­ni­mas;
• Auto­ma­ti­kos patik­ri­ni­mas;
• Tempe­ra­tū­ros davik­lių patik­ri­ni­mas;
• Darbi­nių režimų patik­ri­ni­mas.

Pilnas tech­ni­nis aptar­na­vi­mas atlie­ka­mas norint užtik­rinti ilgą, pati­kimą ir efek­tyvų kondi­cio­na­vimo sistemų ir šilu­mos siurb­lių darbą. Jį reko­men­duo­jama atlikti bent du kartus į metus, jeigu vidi­nių įren­gi­nių filt­rai yra prižiū­rimi pačių varto­tojų. Jeigu filt­rai nepri­žiū­rimi, tai reko­men­duo­ja­mas tech­ni­nių aptar­na­vimų skai­čius:

• Įrangą naudo­jant tik vėsi­nimo režime (šiltuoju periodu): vieną kartą pilnas tech­ni­nis aptar­na­vi­mas ir vieną kartą dali­nis tech­ni­nis aptar­na­vi­mas;
• Įrangą naudo­jant tik vėsi­nimo režime (išti­sus metus (pvz.: serve­ri­nėse)): du kartus tech­ni­nis aptar­na­vi­mas ir du kartus dali­nis tech­ni­nis aptar­na­vi­mas;
• Įrangą naudo­jant tik šildymo režime (šaltuoju periodu): vieną kartą pilnas tech­ni­nis aptar­na­vi­mas ir du kartus dali­nis tech­ni­nis aptar­na­vi­mas;
• Įrangą naudo­jant tiek vėsi­nimo, tiek šildymo režime (išti­sus metus): du kartus pilnas tech­ni­nis aptar­na­vi­mas ir tris kartus dali­nis tech­ni­nis aptar­na­vi­mas.

Į priva­lomą tech­ninį aptar­na­vimą neįeina pilno ar dali­nio tech­ni­nio aptar­na­vimo darbai. Norint užtik­rinti efek­tyvų ir pati­kimą siste­mos darbą, visi šie darbai turi būti atlie­kami kartu.

Be tech­ni­nio aptar­na­vimo laikui bėgant kondi­cio­nie­rius visiš­kai praras efek­ty­vumą, t.y., įren­gi­nys nustos šaldyti ir šildyti, o elekt­ros ener­gi­jos sąnau­dos bus kur kas dides­nės.