Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Bevėjis Samsung multi-split Optimum 3.5/3.5kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AR12RXPXBWKNEU
Kaina
492 € be PVM / 595 € su PVM

Multi-split-bevėjis-Optimum-kondicionierius-su-oro-jonizatoriumi-3.5-3.5-kW

 • Multi-split sistema. Multi-split sistemą sudaro keli vidi­niai įren­gi­niai, prijungti prie vieno išori­nio bloko. Tokiu būdu apšil­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios patal­pos.
 • Bevė­jis šaldy­mas. Bevė­jai kondi­cio­nie­riai turi perfo­ruotą korpusą (~21 000 skylu­čių) ir tempe­ra­tū­ros palai­ky­mui patal­poje (vėsi­nimo režime) gali auto­ma­tiš­kai arba ranki­niu būdu užda­ryti oro nukrei­pimo svir­telę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. Tokiu būdu nesi­jau­čia tiesio­gi­nio pūtimo į žmones.
 • Oro joni­za­vimo funk­cija. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro šali­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elekt­rosta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuovar­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­lių ir bakte­rijų kiekis patal­pose.
 • Wi-Fi valdy­mas. Valdy­kite įren­ginį savo mobi­liuoju tele­fonu.
 • Trikam­pis dizai­nas.
 • „Full HD“ filt­rai. Ypač tankus filt­ras, kuris surenka iki 90% dulkių ir bakte­rijų.
 • „Good Sleep II“ reži­mas. Šis įspū­din­gas tempe­ra­tū­ros kont­ro­lės reži­mas auto­ma­tiš­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubus­tu­mėte žvalūs.
 • 2-jų lygių šaldy­mas. Grei­tas ir komfor­tiš­kas atšal­dy­mas.
 • Leng­vas monta­vi­mas.
 • Leng­vai pasie­kiami filt­rai.
 • Triguba Apsauga. Įdiegta trigu­bos apsau­gos tech­no­lo­gija garan­tuoja didžiau­sią sistemų efek­ty­vumą ir pati­ki­mumą. Tai komp­re­so­riaus ir valdymo plokš­tės apsauga nuo dide­lių elekt­ros įtam­pos šuolių, bei anti­ko­ro­zine danga padeng­tas šilu­mo­kai­tis.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR12RXPXBWKNEU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/220-240/50
Šaltnešio tipas
R32/R410A
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/3.5/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/3.5/-
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Nominali šildymo galia, kW
3.5
Wi-Fi
1 Yra
Jonizatorius
1 Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/30.0/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/30.0/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.3/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.3/-
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
-/10.0/-
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38.0/31.0/22.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
828x267x265
Vidinio bloko svoris, kg
9.4
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")

Galerija

 • Multi-split-bevėjis-Optimum-kondicionierius-su-oro-jonizatoriumi-3.5-3.5-kW
 • Multi-split-bevėjis-Optimum-kondicionierius-su-oro-jonizatoriumi-3.5-3.5-kW-2
 • Multi-split-bevėjis-Optimum-kondicionierius-su-oro-jonizatoriumi-3.5-3.5-kW-3
 • Multi-split-bevėjis-Optimum-kondicionierius-su-oro-jonizatoriumi-3.5-3.5-kW-4
 • Optimum-kondicionieriaus-vidinis-blokas-3.50-3.50-kW

Video