Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung 360 kasetinio tipo 7.1/8.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC071RN4PKG/EU-AC071RXADKG/EU
Kaina
2 671 € be PVM / 3 232 € su PVM

Apvalus-360-kasetinis-kondicionieriaus-7.1-8.0kW-komplektas

 • Stilius dvelkte dvel­kia. Ši apvali kasetė ne tik puikiai vėsina/šildo patal­pas, bet ir yra puošni inte­rjero detalė. Šios kase­tės yra dviejų spalvų – juodos ir baltos. Stilin­goji „360 Cassette“ pertei­kia geriau­sius inte­rjero pojū­čius: kuria komfortą viduje esan­tiem žmonėms ir sklan­džiai įsilieja į bet kurios erdvės dizainą.
 • Erdvi­nis vėsi­ni­mas. Įren­gi­nys toly­giai vėsina visas kamba­rio dalis, nepa­lik­da­mas neat­vė­sintų zonų, todėl page­rėja kiek­vieno viduje esan­čio žmogaus savi­jauta ir pasi­ten­ki­ni­mas.
 • Mente­lių netu­rin­tis dizai­nas. Kadangi konst­ruk­ci­joje nenau­do­ja­mos mente­lės, nėra ir su jomis siejamų dulkių, kurios įpras­tai neigia­mai veikia inte­rjero oro kokybę, o išlei­džiamo oro grei­tis išlieka nepa­ki­tęs. Hori­zon­ta­liai išlei­džia­mas oro srau­tas švel­niai išsi­sklaido visame kamba­ryje.
 • Stilin­gas ir intui­ty­vus. Dėl pažan­gaus ir rafi­nuoto apskrito dizaino, „360 Cassette“ teikia tolygų ir komfor­tišką vėsi­nimą visame kamba­ryje, neuž­gož­dama jo aplin­kos.
 • LED ekra­nas. Inte­gruo­tas LED ekra­nas užtik­rina aiškiai matomą oro srauto valdymą, kurį galima nusta­tyti intui­ty­viais valdik­liais.
 • Galin­gas oro srau­tas. 360 laips­nių kampu išpu­čia­mas oro srau­tas leidžia leng­viau atvė­sinti ar sušil­dyti visus patal­pos kampus. Aušin­tu­vas turi tris venti­lia­to­rius, kurie orą paskirsto visiš­kai toly­giai, o patalpa vėdi­nama visiš­kai vieno­dai. Vėsus oras keliauja palu­bė­mis ir pasi­skirsto toly­giai po visą patalpą, o patal­poje esan­tys žmonės nejau­čia jokio diskom­forto.
 • Preven­cija nuo konden­sato nute­kė­jimo. Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą.Tai suma­žina vandens lygį konden­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konden­sato užsi­sto­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Wi-Fi valdy­mas. Įren­ginį galima valdyti tele­fonu (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das).
 • Oro joni­za­vi­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­rių ir kitų elek­t­­ros prie­taisų pata­l­­pose atsi­­randa neigia­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­ros­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­lių ir bakte­­rijų kiekis pata­l­­pose.
 • Šios kase­tės skir­tos dides­nėms patal­poms (kavi­nėms, teat­rams, parduo­tu­vėms), tačiau tiks ir Jums, jei turite nemažą svetainę ar kito­kią patalpą.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC071RN4PKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC071RXADKG/EU
Panelė
PC4NUDMAN
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.50/7.10/8.70
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.90/8.00/9.00
Nominali šaldymo galia, kW
7.1
Nominali šildymo galia, kW
8
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.6
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.7
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.23
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.2
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.35/2.73/3.60
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.35/2.48/3.95
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/11.8/16.0
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/10.7/17.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
17.5/15.9/14.3
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
51
Kompresoriaus modelis
UB4TN8200FE4
Kompresoriaus galia, kW
1.89
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
320
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
36.0/33.0/29.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
49.0/51.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
947x281x947
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x798x310
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1000x66x1000
Vidinio bloko svoris, kg
20.2
Išorinio bloko svoris, kg
51
Panelės svoris, kg
3.6
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
50
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.70/1.15
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
20g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5~4.0mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
1.5
Minimali šildymo galia, kW
1.9
Maksimali šaldymo galia, kW
8.7
Maksimali šildymo galia, kW
9

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/360-kasetes-montavimo-instrukcija.pdf

Pultelio instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/pultelio-ar-kh03e-naudojimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • Apvalus-360-kasetinis-kondicionieriaus-7.1-8.0kW-komplektas
 • Samsung-360-kasetinio-tipo-7.1/8.0-kW-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-5
 • Samsung-360-kasetinio-tipo-7.1/8.0-kW-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-6
 • Samsung-360-kasetinio-tipo-7.1/8.0-kW-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-7
 • xxxxx
 • .....
 • Circle-lentelė
 • Samsung-360-kasetinio-tipo-7.1/8.0-kW-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-8
 • Samsung-360-kasetinio-tipo-7.1/8.0-kW-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-9
 • Square-kasetės-AC071RN4PKG-kasetės-vidinio-bloko-brėžinys
 • Square-kasetės-AC071RN4PKG-kasetės-vidinio-bloko-brėžinys-2
 • Square-lentelė
 • Samsung-360-kasetinio-tipo-7.1/8.0-kW-oro-kondicionieriaus-išorinis-blokas-2
 • 360-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-7.1-8.0-kW
 • Išorinio-bloko-lentelė
 • cafe 01_360CST W
 • cafe 10_360CST B
 • gallary 01_360CST W
 • health center 02_360CST W
 • school 02_360CST W
 • store 02_360CST W
 • 360-kasetė-ofise
 • 360-kasetė-Toyota-atstovybėje-Panevėžyje
 • 360-kasetė-Toyota-atstovybėje-Panevėžyje
 • 46-0
 • maxresdefault
 • samsung-air-conditioning-ac071kn4dkh-360-degree-round-cassette-inverter-heat-pump-7kw-24000btu-240v-50hz-[2]-7730-p

Video