Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung 360 kasetinio tipo 7.1/8.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC071RN4PKG/EU-AC071RXADKG/EU
Kaina
3 146 € be PVM / 3 807 € su PVM
Energijos klasė ir techniniai duomenys
A+ Techniniai duomenys

Apvalus-360-kasetinis-kondicionieriaus-7.1-8.0kW-komplektas

Stilius dvelkte dvel­kia. Ši apvali kasetė ne tik puikiai vėsina/šildo patal­pas, bet ir yra puošni inte­rjero detalė. Šios kase­tės yra dviejų spalvų – juodos ir baltos. Stilin­goji „360 Cassette“ pertei­kia geriau­sius inte­rjero pojū­čius: kuria komfortą viduje esan­tiem žmonėms ir sklan­džiai įsilieja į bet kurios erdvės dizainą.

Erdvi­nis vėsi­ni­mas. Įren­gi­nys toly­giai 360 laips­nių kampu vėsina visas kamba­rio dalis, nepa­lik­da­mas neat­vė­sintų zonų. Kasetė, ,prilipina" oro srautą prie lubų, dėl to nesi­jau­čia šaltų oro gūsių.

Mente­lių netu­rin­tis dizai­nas. Kadangi konst­ruk­ci­joje nenau­do­ja­mos mente­lės, nėra ir su jomis siejamų dulkių, kurios įpras­tai neigia­mai veikia oro kokybę, o išlei­džiamo oro grei­tis išlieka nepa­ki­tęs. Hori­zon­ta­liai išlei­džia­mas oro srau­tas švel­niai išsi­sklaido visame kamba­ryje.

Stilin­gas ir intui­ty­vus. Dėl pažan­gaus ir rafi­nuoto apskrito dizaino „360 Cassette“ teikia tolygų ir komfor­tišką vėsi­nimą visame kamba­ryje, neuž­gož­dama jo aplin­kos.

LED ekra­nas. Inte­gruo­tas LED ekra­nas užtik­rina aiškiai matomą oro srauto valdymą, kurį galima nusta­tyti intui­ty­viais valdik­liais. 

Galin­gas oro srau­tas. 360 laips­nių kampu išpu­čia­mas oro srau­tas leidžia leng­viau atvė­sinti ar sušil­dyti visus patal­pos kampus. Aušin­tu­vas turi tris venti­lia­to­rius, kurie orą paskirsto visiš­kai toly­giai, o patalpa vėsinama visiš­kai vieno­dai. Vėsus oras keliauja palu­bė­mis ir pasi­skirsto toly­giai po visą patalpą, o patal­poje esan­tys žmonės nejau­čia jokio diskom­forto.

Preven­cija nuo konden­sato nute­kė­jimo. Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą.Tai suma­žina vandens lygį konden­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konden­sato užsi­sto­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.

Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

Wi-Fi valdy­mas (reikalingas papildomas priedas). Įren­ginį galima valdyti tele­fonu bet kada ir iš bet kur.

Jude­sio apti­kimo jutik­lis (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Įmon­ta­vus jutiklį, regu­liuo­jama svir­telė, kad oro srau­tas būtų nukrei­pia­mas nuo žmonių, o šildant – atvirkš­čiai. Jutik­lis gali būti montuo­ja­mas tik su panele – PC4NUDMAN.

Nuo 2021-ųjų metų Samsung gali pasiū­lyti naujas 360 kase­tės apdai­las:

– Nauja oro valymo kase­tės apdaila su PM1.0 filtru. Oro valymo kase­tės apdaila yra speciali – joje yra klos­tuoti oro filt­rai, kurie filt­ruoja terša­lus iš oro srauto. Apdaila gali filt­ruoti dulkių dale­les iki 0,3 μm / mikronų, steri­li­zuoti tam tikrų rūšių bakte­ri­jas naudo­jant elekt­rosta­tinį įkro­viklį ir taip užtik­rinti švaresnį orą. Pane­lėje yra trys skir­tingi filt­rai, skirti gerinti oro koky­bei: pirmi­nis filt­ras sulaiko dide­les dulkių dale­les; dezo­do­ra­vimo filt­ras suma­žina tam tikrus nema­lo­nius kvapus; PM1.0 filt­ras turi elekt­rosta­tinį įkro­viklį itin smul­kių dulkių surin­ki­mui. PM1.0 filt­ras gene­ruoja neigia­mus jonus, kurie dulkių dale­lėms ir bakte­ri­joms sutei­kia neigiamą krūvį. PM1.0 filt­ras yra plau­na­mas ir daug­kar­ti­nio naudo­jimo. Tai sutei­kia varto­to­jams prana­šumą mėgau­tis švares­niu oru ir sutau­pyti papil­domų filtro pakei­timo prie­žiū­ros išlaidų. Patalpų oro kokybę galima stebėti naudo­jant oro grynumo lygio indi­ka­to­riaus funk­ciją, kurią rasite oro valymo skyde­lyje ir per laidinį nuoto­li­nio valdymo pultą. Skyde­lyje įmon­tuo­tas oro valymo jutik­lis nuolat matuoja oro kokybę patal­pose.

– Nusi­lei­džianti panelė. Vieno mygtuko paspau­dimu, panelė nusi­lei­džia žemyn iki 4.5 metrų, dėl šios prie­žas­ties sutau­poma daug laiko atlie­kant tech­ninį aptar­na­vimą. Tai paleng­vina filtrų valymo procesą, nes nebe­rei­ka­lin­gos kopė­čios!

 Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC071RN4PKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC071RXADKG/EU
Panelė
PC4NUDMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.50/7.10/8.70
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.90/8.00/9.00
Nominali šaldymo galia, kW
7.1
Nominali šildymo galia, kW
8
Minimali šaldymo galia, kW
1.5
Minimali šildymo galia, kW
1.9
Maksimali šaldymo galia, kW
8.7
Maksimali šildymo galia, kW
9
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.35/2.73/3.60
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.35/2.48/3.95
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
2.73
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
2.48
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/11.8/16.0
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/10.7/17.0
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
11.8
Nominali šildymo darbinė srovė, A
10.7
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
50
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.70/1.15
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
25g (>15m)
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.6
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.23
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.7
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.2
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
17.5/15.9/14.3
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
51
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
36.0/33.0/29.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
49.0/51.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
947x281x947
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x798x310
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1000x66x1000
Vidinio bloko svoris, kg
20.2
Išorinio bloko svoris, kg
51
Panelės svoris, kg
3.6
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 2.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 0.75~1 mm² + 3G X 0.75 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB4TN8200FE4
Kompresoriaus galia, kW
1.89
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
320

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

PDF

Pultelio instrukcija

PDF

Galerija

 • Apvalus-360-kasetinis-kondicionieriaus-7.1-8.0kW-komplektas
 • Samsung-360-kasetinio-tipo-7.1/8.0-kW-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-5
 • Samsung-360-kasetinio-tipo-7.1/8.0-kW-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-6
 • school 02_360CST W
 • kasetė-viešbutyje
 • Samsung-360-kasetinio-tipo-7.1/8.0-kW-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-7
 • cafe 10_360CST B
 • store 02_360CST W
 • AC071RN4PKG
 • AC071RN4PKG-2
 • AC071RN4PKG-3
 • cafe 01_360CST W
 • Samsung-360-kasetinio-tipo-7.1/8.0-kW-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-8
 • Samsung-360-kasetinio-tipo-7.1/8.0-kW-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-9
 • AC071RN4PKG-SQUARE-kasetė
 • AC071RN4PKG-SQUARE-kasetė-2
 • Square-lentelė
 • 46-0
 • 360-kasetės-judesio-aptikimo-jutiklis-MCR-SME
 • Automatiškai-nusileidžianti-panelė-PC6EUXMAN
 • Orą-valanti-panelė-PC6EUCMAN
 • health center 02_360CST W
 • Samsung-360-kasetinio-tipo-7.1/8.0-kW-oro-kondicionieriaus-išorinis-blokas-2
 • 360-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-7.1-8.0-kW
 • Išorinio-bloko-lentelė
 • gallary 01_360CST W
 • 360-kasetė-ofise
 • 360-kasetė-Toyota-atstovybėje-Panevėžyje
 • maxresdefault
 • samsung-air-conditioning-ac071kn4dkh-360-degree-round-cassette-inverter-heat-pump-7kw-24000btu-240v-50hz-[2]-7730-p
 • Papildomo-šaltnešio-kiekio-lentelė

Video