Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung bevėjės 1-kryptės 2.6/3.3kW kasetės komplektas

Aprašymas

Modelis
AC026RN1DKG/EU-AC026RXADKG/EU
Kaina
1 721 € be PVM / 2 082 € su PVM

Bevėjės-1-kryptės-kasetės-koliažas-2.60-3.30-kW

 • Bevė­jis reži­mas. Kasetė gali vėsinti patalpą įprastu būdu (per atida­rytą svir­telę) arba bevėju režimu, stum­dama orą per 10 000 oro mikro­angų. Dėl to veiks­min­gai palai­koma maloni vėsa ir nesu­ke­lia­mas šalto vėjo pojū­tis.
 • Valdy­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“, reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­­­dy­­­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve.
 • Plonas, kompak­tiš­kas dizai­nas. Ši 1 kryp­ties kasetė yra tik 135 mm aukš­čio ir gali būti leng­vai montuo­jama, kai po lubo­mis yra mažai vietos.
 • Leng­vas vidi­nis blokas. Samsung pristato leng­viau­sią rinkoje kase­ti­nio tipo oro kondi­cio­nie­rių. Dėka plono dizaino ir nedi­de­lio svorio, įren­gi­nio monta­vi­mas ir prie­žiūra yra daug leng­vesni.
 • Tylus darbas. Naujos konst­ruk­ci­jos oro srauto regu­lia­vimo sklen­dės dėka, įren­gi­nio sklei­džia­mas garsas drąs­tiš­kai suma­žėjo. Todėl naudo­jant įren­ginį galite mėgau­tis komfortu tyloje.
 • Preven­cija nuo konden­sato nute­kė­jimo. Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konden­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konden­sato užsi­sto­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.
 • Grei­tes­nis vėsi­ni­mas dide­liame plote. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar sušil­dyti toli­mes­nius patal­pos kampus. Plates­nės ir dides­nės mentės didelį plotą atvė­sina daug grei­čiau, nepa­lik­da­mos nepa­sie­kiamų vietų.
 • Preven­cija nuo lubų užterš­tumo. Naujos konst­ruk­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net ir po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus - kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Gali būti valdo­mas tiek su laidi­niu, tiek su distan­ci­niu pulte­liu.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC026RN1DKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC026RXADKG/EU
Panelė
PC1NWFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/220-240/50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.82/2.60/3.80
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.98/3.30/4.40
Nominali šaldymo galia, kW
2.6
Nominali šildymo galia, kW
3.3
Minimali šaldymo galia, kW
0.82
Minimali šildymo galia, kW
0.98
Maksimali šaldymo galia, kW
3.8
Maksimali šildymo galia, kW
4.4
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.17/0.72/1.16
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.20/1.01/1.45
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.2/3.8/5.4
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.4/5.0/7.0
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.9/0.61
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
0g (>20m)
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.61
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.26
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.4
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
7.3/6.5/5.8
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
30
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
32.0/29.0/26.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46.0/47.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
970x135x410
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1198x35x500
Vidinio bloko svoris, kg
9.2
Išorinio bloko svoris, kg
32.5
Panelės svoris, kg
4.3
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75mm2 + 2x0.75mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
15
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
310
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB9AK5090FER
Kompresoriaus galia, kW
0.86
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
320

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/1-kryptes-bevejes-montavimo-instrukcija.pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Bevėjės-1-kryptės-kasetės-koliažas-2.60-3.30-kW
 • Bevėjė-1-kryptė-kasetė-2.60-3.30-kW
 • Bevėjė-1-kryptė-kasetė-2.60-3.30-kW-2
 • Bevėjė-1-kryptė-kasetė-2.60-3.30-kW-3
 • 1-kryptės-vidinio-bloko-brėžinys-2.60-3.30-kW
 • Vidinio-bloko-duomenys
 • 1-kryptės-išorinio-bloko-brėžinys-2.60-3.30-kW
 • Išorinio-bloko-duomenys
 • Wind-Free 1Way-Bedroom-1_open
 • Wind-Free 1Way-Bedroom-2_open
 • Wind-Free 1Way-Hotel-4_open
 • Wind-Free 1Way-Kids Room-1_close
 • Wind-Free 1Way-Living Room-1_open
 • Wind-Free 1Way-Living Room-3_speed
 • Wind-Free 1Way-Living Room-4_close
 • Wind-Free 1Way-Living Room-10_open
 • 1-kryptė-kasetė-namuose
 • 1-kryptė-kasetė-vaiko-kambaryje

Video