Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung bevėjės 1-kryptės 2.6/3.3kW kasetės komplektas

Aprašymas

Modelis
AC026RN1DKG/EU-AC026RXADKG/EU
Kaina
1 799 € be PVM / 2 177 € su PVM

Bevėjės-1-kryptės-kasetės-koliažas-2.60-3.30-kW

Bevė­jis reži­­­mas. Bevėjė 1-kryptė kasetė išstu­mia orą per 13000 skyde­lyje esan­čių mikro oro skylių, suku­r­dama išsklai­dytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebe­­­jau­site šaltų ir nema­lo­nių oro srovių.

Wi-Fi valdy­­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­­mas prie­das). Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu.

Plonas, kompak­tiš­kas dizai­nas. Ši kasetė yra tik 135 mm aukš­čio ir gali būti montuo­jama, kai po lubo­mis yra mažai vietos. 

Plate­s­nis vėsi­nimo diapa­­­zo­nas. Svir­telė yra net 10 cm pločio, todėl efek­ty­viau vėsi­na­mas oras iki 8m2 ploto, nepa­lie­kant nepa­liestų zonų.

Išma­nus komfor­tas. 1-kryptė kasetė turi inte­gruo­tus drėg­mės ir tempe­ra­tū­ros jutik­lius. Įren­gi­nys nuolat anali­zuoja šiuos du rodik­lius parink­da­mas tinka­miau­sią režimą.

Lengva prie­žiūra. Kad įren­gi­nys veiktų tinka­mai, kase­tės filt­rus reikia regu­lia­riai plauti vande­niu.

 

 Nuo 2021-ųjų metų Samsung gali pasiū­lyti naują 1-kryp­tės kase­tės apdai­lą:

Samsung pristato naują oro valymo kase­tės apdailą (panelę) su PM1.0 filtru. Oro valymo kase­tės apdaila yra speciali, joje yra klos­tuoti oro filt­rai, kurie filt­ruoja terša­lus iš oro srauto. Oro valymo skyde­lyje yra trys skir­tingi filt­rai, skirti gerinti oro koky­bei: Pirmi­nis filt­ras sulaiko dide­les dulkių dale­les; Dezo­do­ra­vimo filt­ras suma­žina tam tikrus nema­lo­nius kvapus; PM1.0 filt­ras turi elekt­rosta­tinį įkro­viklį itin smul­kių dulkių surin­ki­mui. PM1.0 filt­ras surenka ypač smul­kias dulkes iki 0,3 μm / mikronų ir steri­li­zuoja tam tikrų rūšių bakte­ri­jas. Jis gene­ruoja neigia­mus jonus, kurie dulkių dale­lėms ir bakte­ri­joms sutei­kia neigiamą krūvį. PM1.0 filt­ras yra plau­na­mas ir daug­kar­ti­nio naudo­jimo. Tai sutei­kia varto­to­jams prana­šumą mėgau­tis švares­niu oru ir sutau­pyti papil­domų filtro pakei­timo prie­žiū­ros išlaidų. Patalpų oro kokybę galima stebėti naudo­jant oro grynumo lygio indi­ka­to­riaus funk­ciją, kurią rasite oro valymo skyde­lyje ir per laidinį nuoto­li­nio valdymo pultą. Skyde­lyje įmon­tuo­tas oro valymo jutik­lis nuolat matuoja oro kokybę patal­pose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC026RN1DKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC026RXADKG/EU
Panelė
PC1NWFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/220-240/50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.82/2.60/3.80
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.98/3.30/4.40
Nominali šaldymo galia, kW
2.6
Nominali šildymo galia, kW
3.3
Minimali šaldymo galia, kW
0.82
Minimali šildymo galia, kW
0.98
Maksimali šaldymo galia, kW
3.8
Maksimali šildymo galia, kW
4.4
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.17/0.72/1.16
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.20/1.01/1.45
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.2/3.8/5.4
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.4/5.0/7.0
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.9/0.61
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
0g (>20m)
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.61
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.26
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.4
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
7.3/6.5/5.8
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
30
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
32.0/29.0/26.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46.0/47.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
970x135x410
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1198x35x500
Vidinio bloko svoris, kg
9.2
Išorinio bloko svoris, kg
32.5
Panelės svoris, kg
4.3
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75mm2 + 2x0.75mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
15
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
310
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB9AK5090FER
Kompresoriaus galia, kW
0.86
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
320

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/1-kryptes-bevejes-montavimo-instrukcija.pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Bevėjės-1-kryptės-kasetės-koliažas-2.60-3.30-kW
 • Bevėjė-1-kryptė-kasetė-2.60-3.30-kW
 • Wind-Free 1Way-Hotel-4_wind-free
 • Wind-Free 1Way-Bedroom-1_speed
 • Wind-Free 1Way-Bedroom-2_open
 • Wind-Free 1Way-Hotel-China-3_close
 • Wind-Free 1Way-Hotel-China-4_speed
 • Wind-Free 1Way-Hotel-China-1_wind-free
 • 1-kryptė-viešbutyje
 • Wind-Free 1Way-Hotel-China-2_wind-free
 • Wind-Free 1Way-Hotel-China-5_wind-free
 • 1-kryptė-kasetė-namuose
 • Bevėjė-1-kryptė-kasetė-2.60-3.30-kW-3
 • 1-kryptės-palyginimas-su-paprasta-1-krypte-kasete
 • Bevėjė-1-kryptė-kasetė-2.60-3.30-kW-2
 • 1-kryptės-vidinio-bloko-brėžinys-2.60-3.30-kW
 • Vidinio-bloko-duomenys
 • AC026RXADKG-AC035RXADKG-2
 • 1-kryptės-išorinio-bloko-brėžinys-2.60-3.30-kW
 • Išorinio-bloko-duomenys
 • 1-kryptė-kasetė-vaiko-kambaryje
 • Wind-Free 1Way-Hotel-2_wind-free
 • Wind-Free 1Way-Hotel-China-6_wind-free
 • Wind-Free 1Way-Living Room-1_speed
 • Wind-Free 1Way-Living Room-2_wind-free
 • Wind-Free 1Way-Living Room-3_speed
 • Wind-Free 1Way-Living Room-4_open
 • Wind-Free 1Way-Living Room-5_speed2
 • Wind-Free 1Way-Living Room-7_open
 • Wind-Free 1Way-Living Room-8_close
 • Wind-Free 1Way-Living Room-9_open
 • Wind-Free 1Way-Living Room-10_close
 • Wind-Free 1Way-Office-1_open
 • P039_1WAY_Air Purification Panel_dr01bw
 • (IDU)Wind-Free 1Way-Living Room-5_wind-free
 • 1-way long wind POD in living room lifestyle image
 • 1-way slim design POD image
 • 1-way WindFree mode on white ceiling
 • Living room couch sea view
 • P039_1WAY_Air Purification Panel_dr01bw
 • (IDU)Wind-Free 1Way-Living Room-5_wind-free

Video