Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung bevėjės 1-kryptės 3.5/4.0kW kasetės komplektas

Aprašymas

Modelis
AC035RN1DKG/EU-AC035RXADKG/EU
Kaina
1 935 € be PVM / 2 341 € su PVM

Bevėjės-1-kryptės-kasetės-koliažas-3.50-4.00-kW

Bevė­jis reži­­­mas. Bevėjė 1-kryptė kasetė išstu­mia orą per 13000 skyde­lyje esan­čių mikro oro skylių, suku­r­dama išsklai­dytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebe­­­jau­site šaltų ir nema­lo­nių oro srovių.

Wi-Fi valdy­­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­­mas prie­das). Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu.

Plonas, kompak­tiš­kas dizai­nas. Ši kasetė yra tik 135 mm aukš­čio ir gali būti montuo­jama, kai po lubo­mis yra mažai vietos. 

Plate­s­nis vėsi­nimo diapa­­­zo­nas. Svir­telė yra net 10 cm pločio, todėl efek­ty­viau vėsi­na­mas oras iki 8m2 ploto, nepa­lie­kant nepa­liestų zonų.

Išma­nus komfor­tas. 1-kryptė kasetė turi inte­gruo­tus drėg­mės ir tempe­ra­tū­ros jutik­lius. Įren­gi­nys nuolat anali­zuoja šiuos du rodik­lius parink­da­mas tinka­miau­sią režimą.

Lengva prie­žiūra. Kad įren­gi­nys veiktų tinka­mai, kase­tės filt­rus reikia regu­lia­riai plauti vande­niu.

 

Nuo 2021-ųjų metų Samsung gali pasiū­lyti naują 1-kryp­tės kase­tės apdai­lą:

Samsung pristato naują oro valymo kase­tės apdailą (panelę) su PM1.0 filtru. Oro valymo kase­tės apdaila yra speciali, joje yra klos­tuoti oro filt­rai, kurie filt­ruoja terša­lus iš oro srauto. Oro valymo skyde­lyje yra trys skir­tingi filt­rai, skirti gerinti oro koky­bei: Pirmi­nis filt­ras sulaiko dide­les dulkių dale­les; Dezo­do­ra­vimo filt­ras suma­žina tam tikrus nema­lo­nius kvapus; PM1.0 filt­ras turi elekt­rosta­tinį įkro­viklį itin smul­kių dulkių surin­ki­mui. PM1.0 filt­ras surenka ypač smul­kias dulkes iki 0,3 μm / mikronų ir steri­li­zuoja tam tikrų rūšių bakte­ri­jas. Jis gene­ruoja neigia­mus jonus, kurie dulkių dale­lėms ir bakte­ri­joms sutei­kia neigiamą krūvį. PM1.0 filt­ras yra plau­na­mas ir daug­kar­ti­nio naudo­jimo. Tai sutei­kia varto­to­jams prana­šumą mėgau­tis švares­niu oru ir sutau­pyti papil­domų filtro pakei­timo prie­žiū­ros išlaidų. Patalpų oro kokybę galima stebėti naudo­jant oro grynumo lygio indi­ka­to­riaus funk­ciją, kurią rasite oro valymo skyde­lyje ir per laidinį nuoto­li­nio valdymo pultą. Skyde­lyje įmon­tuo­tas oro valymo jutik­lis nuolat matuoja oro kokybę patal­pose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC035RN1DKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC035RXADKG/EU
Panelė
PC1NWFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/220-240/50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.85/3.50/4.20
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.00/4.00/5.00
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Nominali šildymo galia, kW
4
Minimali šaldymo galia, kW
0.85
Minimali šildymo galia, kW
1
Maksimali šaldymo galia, kW
4.2
Maksimali šildymo galia, kW
5
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.18/1.09/1.40
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.19/1.28/1.80
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.6/5.3/7.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/6.2/10.5
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.92/0.61
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
0g (>20m)
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.21
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.12
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.2
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.0/8.2/7.2
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
30
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
35.0/32.0/29.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
48.0/48.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
970x135x410
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1198x35x500
Vidinio bloko svoris, kg
9.2
Išorinio bloko svoris, kg
32.5
Panelės svoris, kg
4.3
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75mm2 + 2x0.75mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
15
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
310
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB9AK5090FER
Kompresoriaus galia, kW
0.86
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
320

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/1-kryptes-bevejes-montavimo-instrukcija.pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Bevėjės-1-kryptės-kasetės-koliažas-3.50-4.00-kW
 • Bevėjė-1-kryptė-kasetė-3.50-4.00-kW
 • Wind-Free 1Way-Living Room-7_open
 • Wind-Free 1Way-Living Room-4_open
 • Wind-Free 1Way-Living Room-2_wind-free
 • Wind-Free 1Way-Hotel-China-5_wind-free
 • Wind-Free 1Way-Hotel-China-3_close
 • Wind-Free 1Way-Hotel-China-1_wind-free
 • Wind-Free 1Way-Hotel-4_wind-free
 • Wind-Free 1Way-Hotel-China-2_wind-free
 • Wind-Free 1Way-Hotel-China-4_speed
 • Wind-Free 1Way-Hotel-2_wind-free
 • Wind-Free 1Way-Bedroom-2_open
 • Wind-Free 1Way-Bedroom-1_speed
 • 1-kryptė-kasetė-namuose
 • 1-kryptė-viešbutyje
 • 1-kryptės-palyginimas-su-paprasta-1-krypte-kasete
 • 1-kryptė-kasetė-vaiko-kambaryje
 • Bevėjė-1-kryptė-kasetė-3.50-4.00-kW-2
 • Bevėjė-1-kryptė-kasetė-3.50-4.00-kW-3
 • 1-kryptės-vidinio-bloko-brėžinys-3.50-4.00-kW
 • Vidinio-bloko-parametrai
 • AC026RXADKG-AC035RXADKG-2
 • 1-kryptės-išorinio-bloko-brėžinys-3.50-4.00-kW
 • Išorinio-bloko-parametrai
 • Wind-Free 1Way-Hotel-China-6_wind-free
 • Wind-Free 1Way-Living Room-1_speed
 • Wind-Free 1Way-Living Room-3_speed
 • Wind-Free 1Way-Living Room-5_speed2
 • Wind-Free 1Way-Living Room-8_close
 • Wind-Free 1Way-Living Room-9_open
 • Wind-Free 1Way-Living Room-10_close
 • Wind-Free 1Way-Office-1_open
 • P039_1WAY_Air Purification Panel_dr01bw
 • (IDU)Wind-Free 1Way-Living Room-5_wind-free
 • 1-way long wind POD in living room lifestyle image
 • 1-way slim design POD image
 • 1-way WindFree mode on white ceiling
 • Living room couch sea view
 • P039_1WAY_Air Purification Panel_dr01bw
 • (IDU)Wind-Free 1Way-Living Room-5_wind-free

Video