Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung bevėjės 1-kryptės 3.5/4.0kW kasetės komplektas

Aprašymas

Modelis
AC035RN1DKG/EU-AC035RXADKG/EU
Kaina
1 813 € be PVM / 2 194 € su PVM

Bevėjės-1-kryptės-kasetės-koliažas-3.50-4.00-kW

 • Bevė­jis reži­mas. Kasetė gali vėsinti patalpą įprastu būdu (per atida­rytą svir­telę) arba bevėju režimu, stum­dama orą per 10 000 oro mikro­angų. Dėl to veiks­min­gai palai­koma maloni vėsa ir nesu­ke­lia­mas šalto vėjo pojū­tis.
 • Valdy­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“, reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­­­dy­­­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve.
 • Plonas, kompak­tiš­kas dizai­nas. Ši 1 kryp­ties kasetė yra tik 135 mm aukš­čio ir gali būti leng­vai montuo­jama, kai po lubo­mis yra mažai vietos.
 • Leng­vas vidi­nis blokas. Samsung pristato leng­viau­sią rinkoje kase­ti­nio tipo oro kondi­cio­nie­rių. Dėka plono dizaino ir nedi­de­lio svorio, įren­gi­nio monta­vi­mas ir prie­žiūra yra daug leng­vesni.
 • Tylus darbas. Naujos konst­ruk­ci­jos oro srauto regu­lia­vimo sklen­dės dėka, įren­gi­nio sklei­džia­mas garsas drąs­tiš­kai suma­žėjo. Todėl naudo­jant įren­ginį galite mėgau­tis komfortu tyloje.
 • Preven­cija nuo konden­sato nute­kė­jimo. Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konden­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konden­sato užsi­sto­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.
 • Grei­tes­nis vėsi­ni­mas dide­liame plote. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar sušil­dyti toli­mes­nius patal­pos kampus. Plates­nės ir dides­nės mentės didelį plotą atvė­sina daug grei­čiau, nepa­lik­da­mos nepa­sie­kiamų vietų.
 • Preven­cija nuo lubų užterš­tumo. Naujos konst­ruk­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net ir po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Gali būti valdo­mas tiek su laidi­niu, tiek su distan­ci­niu pulte­liu.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC035RN1DKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC035RXADKG/EU
Panelė
PC1NWFMAN
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/220-240/50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.85/3.50/4.20
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.00/4.00/5.00
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Nominali šildymo galia, kW
4
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.21
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.2
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.12
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.18/1.09/1.40
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.19/1.28/1.80
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.6/5.3/7.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/6.2/10.5
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.0/8.2/7.2
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
30
Kompresoriaus modelis
UB9AK5090FER
Kompresoriaus galia, kW
0.86
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
320
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
35.0/32.0/29.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
48.0/48.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
970x135x410
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1198x35x500
Vidinio bloko svoris, kg
9.2
Išorinio bloko svoris, kg
32.5
Panelės svoris, kg
4.3
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.92/0.61
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
0g (>20m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75mm2 + 2x0.75mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
15
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
310
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
0.85
Minimali šildymo galia, kW
1
Maksimali šaldymo galia, kW
4.2
Maksimali šildymo galia, kW
5

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/1-kryptes-bevejes-montavimo-instrukcija.pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Bevėjės-1-kryptės-kasetės-koliažas-3.50-4.00-kW
 • Bevėjė-1-kryptė-kasetė-3.50-4.00-kW
 • Bevėjė-1-kryptė-kasetė-3.50-4.00-kW-2
 • Bevėjė-1-kryptė-kasetė-3.50-4.00-kW-3
 • 1-kryptės-vidinio-bloko-brėžinys-3.50-4.00-kW
 • Vidinio-bloko-parametrai
 • 1-kryptės-išorinio-bloko-brėžinys-3.50-4.00-kW
 • Išorinio-bloko-parametrai
 • Wind-Free 1Way-Bedroom-1_open
 • Wind-Free 1Way-Bedroom-2_open
 • Wind-Free 1Way-Hotel-4_open
 • Wind-Free 1Way-Kids Room-1_close
 • Wind-Free 1Way-Living Room-1_open
 • Wind-Free 1Way-Living Room-3_speed
 • Wind-Free 1Way-Living Room-4_close
 • Wind-Free 1Way-Living Room-10_open
 • 1-kryptė-kasetė-namuose
 • 1-kryptė-kasetė-vaiko-kambaryje

Video