Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung bevėjės 4-kryptės 5.0/6.0kW kasetės komplektas

Aprašymas

Modelis
AC052RN4DKG/EU-AC052RXADKG/EU
Kaina
2 125 € be PVM / 2 571 € su PVM

Bevėjės-4-kryptės-5kW-kasetės-koliažas

Išlai­ky­kite vėsą be tiesio­gi­nio vėjo. Funk­cija „Wind-Free Cooling“ veiks­min­gai palaiko malo­nios vėsos lygį nekel­dama nema­lo­naus šalto vėjo pojū­čio. Vėsa švel­niai paskirs­toma per 15 672 oro mikro­an­gas, tad nebus nei per karšta, nei per šalta.

Plates­nis vėsi­nimo diapa­zo­nas (didelė mentė). Dide­lės opti­ma­lios mentės užtik­rina dar platesnį vėsi­nimo diapa­zoną. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar sušil­dyti visus patal­pos kampus.

Preven­cija nuo konden­sato nute­kė­jimo. Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konden­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konden­sato užsi­sto­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.

Preven­cija nuo lubų užterš­tumo. Naujos konst­ruk­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.

Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

Valdy­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“, reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Valdy­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­rių vos vienu prisi­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­dy­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.

Oro joni­za­vi­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­rių ir kitų elek­t­­ros prie­taisų pata­l­­pose atsi­­randa neigia­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­ros­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­lių ir bakte­­rijų kiekis pata­l­­pose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC052RN4DKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC052RXADKG/EU
Panelė
PC4NUFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.00/5.00/6.50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.00/6.00/7.00
Nominali šaldymo galia, kW
5
Nominali šildymo galia, kW
6
Minimali šaldymo galia, kW
1
Minimali šildymo galia, kW
1
Maksimali šaldymo galia, kW
6.5
Maksimali šildymo galia, kW
7
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.33/1.43/2.30
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.25/1.49/2.50
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
1.43
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
1.49
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.50/6.50/9.50
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.50/6.80/12.0
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
6.5
Nominali šildymo darbinė srovė, A
6.8
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
30
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
20
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.2/0.81
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
15g (>10m)
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.5
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.03
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7.6
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.3
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
15.0/14.0/13.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
40
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
33/31/29
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
48/48
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
840x204x840
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x638x310
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
950x48x950
Vidinio bloko svoris, kg
14.5
Išorinio bloko svoris, kg
43
Panelės svoris, kg
6.3
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3 x 0.75 mm² + 2 x 0.75 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338.2
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB9TK3150FE4
Kompresoriaus galia, kW
1.51
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
500

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

PDF

Pultelis

PDF

Galerija

 • Bevėjės-4-kryptės-5kW-kasetės-koliažas
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinis-blokas-5.00-6.00-kW
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinio-bloko-brėžinys-5.00-6.00-kW
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinio-bloko-brėžinys-5.00-6.00-kW-2
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinis-blokas-5.00-6.00-kW
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-5.00-6.00-kW
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-5.00-6.00-kW-2
 • cafe_4way_close
 • lifestyle_cafe_cam1_open
 • office_4way_close
 • 4-kryptė-bevėjė-kasetė
 • 4-kryptė-bevėjė-kasetė-2
 • Papildomo-šaltnešio-lentelė

Video