Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung bevėjės 4-kryptės 5.0/6.0kW kasetės komplektas

Aprašymas

Modelis
AC052RN4DKG/EU-AC052RXADKG/EU
Kaina
2 224 € be PVM / 2 691 € su PVM

Bevėjės-4-kryptės-5kW-kasetės-koliažas

Bevė­jis reži­mas. Bevėjė 4-kryptė kasetė stumia orą per 15700 skyde­lyje esan­čių mikro oro skylių, sukur­dama išsklai­dytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebe­jau­site šaltų ir nema­lo­nių oro srovių.

Plates­nis vėsi­nimo diapa­zo­nas. Dides­nės opti­mi­zuo­tos mentės užtik­rina platų vėsi­nimo diapa­zoną ir page­rina oro cirku­lia­ciją patal­poje. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar sušil­dyti visus patal­pos kampus.

Išma­nus komfor­tas. Greito auši­nimo (,, Fast Cooling") režimu norima tempe­ra­tūra ypač grei­tai pasie­kiama. Įren­gi­nys nustato kamba­rio drėg­mės lygį ir palaiko reikiamą tempe­ra­tūrą.

Jude­sio apti­kimo jutik­lis (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Jutik­lis nustato žmonių buvimo vietą patal­poje ir auto­ma­tiš­kai valdo oro srauto kryptį.

Wi-Fi valdy­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Valdy­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­rių vos vienu prisi­­lie­timu.

Savi­dia­g­nos­tika. 4-kryp­tės kase­tės savi­dia­g­nos­ti­kos funk­cija iškart įspėja apie sutri­ki­mus. Klai­dos kodas ir LED lemputė leidžia inži­nie­riams leng­vai nusta­tyti bet kokio gedimo prie­žastį, padėti sutrum­pinti diag­no­za­vi­mui reika­lingą laiką.

Preven­cija nuo konden­sato nute­kė­jimo. Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konden­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konden­sato užsi­sto­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.

Preven­cija nuo lubų užterš­tumo. Naujos konst­ruk­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.

Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

 

Nuo 2021-ųjų metų Samsung gali pasiū­lyti naujas 4-kryp­čių kase­čių apdai­las:

– Nauja oro valymo kase­tės apdaila su PM1.0 filtru. Oro valymo kase­tės apdaila yra speciali – joje yra klos­tuoti oro filt­rai, kurie filt­ruoja terša­lus iš oro srauto. Apdaila gali filt­ruoti dulkių dale­les iki 0,3 μm / mikronų, steri­li­zuoti tam tikrų rūšių bakte­ri­jas naudo­jant elek­t­­ros­ta­­tinį įkro­viklį ir taip užti­k­rinti švaresnį orą. Pane­­lėje yra trys skir­­tingi filt­rai, skirti gerinti oro koky­bei: pirmi­nis filt­ras sulaiko dide­les dulkių dale­les; dezo­do­ra­vimo filt­ras suma­žina tam tikrus nema­lo­nius kvapus; PM1.0 filt­ras turi elek­t­­ros­ta­­tinį įkro­viklį itin smul­kių dulkių suri­n­ki­mui. PM1.0 filt­ras gene­­ruoja neigia­mus jonus, kurie dulkių dale­­lėms ir bakte­ri­joms sutei­­kia neigiamą krūvį. PM1.0 filt­ras yra plau­na­­mas ir daug­­ka­r­ti­nio naudo­jimo. Tai sutei­­kia varto­to­jams prana­šumą mėgau­tis švare­s­niu oru ir sutau­pyti papi­l­domų filtro pakei­timo prie­žiū­­ros išlaidų. Patalpų oro kokybę galima stebėti naudo­jant oro grynumo lygio indi­ka­to­riaus funk­ciją, kurią rasite oro valymo skyde­lyje ir per laidinį nuoto­­li­nio valdymo pultą. Skyde­lyje įmon­tuo­tas oro valymo juti­k­lis nuolat matuoja oro kokybę pata­l­­pose.

– Nusi­lei­džianti panelė. Vieno mygtuko paspau­dimu, panelė nusi­­lei­džia žemyn iki 4.5 metrų, dėl šios prie­ža­s­ties sutau­­poma daug laiko atlie­kant tech­ninį apta­r­na­vimą. Tai palen­g­vina filtrų valymo procesą, nes nebe­­rei­ka­li­n­gos kopė­čios!

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC052RN4DKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC052RXADKG/EU
Panelė
PC4NUFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.00/5.00/6.50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.00/6.00/7.00
Nominali šaldymo galia, kW
5
Nominali šildymo galia, kW
6
Minimali šaldymo galia, kW
1
Minimali šildymo galia, kW
1
Maksimali šaldymo galia, kW
6.5
Maksimali šildymo galia, kW
7
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.33/1.43/2.30
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.25/1.49/2.50
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
1.43
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
1.49
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.50/6.50/9.50
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.50/6.80/12.0
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
6.5
Nominali šildymo darbinė srovė, A
6.8
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
30
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
20
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.2/0.81
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
15g (>10m)
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.5
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.03
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7.6
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.3
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
15.0/14.0/13.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
40
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
33/31/29
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
48/48
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
840x204x840
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x638x310
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
950x48x950
Vidinio bloko svoris, kg
14.5
Išorinio bloko svoris, kg
43
Panelės svoris, kg
6.3
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3 x 0.75 mm² + 2 x 0.75 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338.2
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB9TK3150FE4
Kompresoriaus galia, kW
1.51
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
500

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

PDF

Pultelis

PDF

Galerija

 • Bevėjės-4-kryptės-5kW-kasetės-koliažas
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinis-blokas-5.00-6.00-kW
 • 4-kryptė-kasetė-kavinėje
 • Wind free 4way cassette (step 1 and 2)_edit
 • Wind-free-4way-cassette-(fast-cooling)
 • 4Way Fresh Air intake POD
 • 4Way Detachable Blades POD image
 • 4Way Interior CMYK
 • 4Way against ceiling closed windfree mode
 • 4Way above table kitchen office
 • cafe_4way_close
 • office_4way_close
 • lifestyle_cafe_cam1_open
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinio-bloko-brėžinys-5.00-6.00-kW
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinio-bloko-brėžinys-5.00-6.00-kW-2
 • 4-kryptės-kasetės-ir-mini-4-kryptės-kasetės-palyginimas
 • Orą-valanti-4-kryptės-kasetės-apdaila
 • 4-kryptės-kasetės-judesio-aptikimo-jutiklis
 • tūkstančiai-skylučių-kasetėje
 • Problemų-diagnozė
 • Žemyn-nusileidžianti-4-kryptės-kasetės-apdaila
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinis-blokas-5.00-6.00-kW
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-5.00-6.00-kW
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-5.00-6.00-kW-2
 • Big-blade
 • Papildomo-šaltnešio-lentelė
 • NLP20256001_SEACE_IAQ_com_1440x800
 • 4Way both modes windfree and normal
 • P003_4WAY_Air Purification Panels_dr01bw

Video