Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung bevėjės 4-kryptės 5.0/6.0kW kasetės komplektas

Aprašymas

Modelis
AC052RN4DKG/EU-AC052RXADKG/EU
Kaina
2 084 € be PVM / 2 522 € su PVM

Bevėjės-4-kryptės-5kW-kasetės-koliažas

 • Bevė­jis reži­mas. Kasetė gali vėsinti patalpą įprastu būdu arba bevėju režimu, stum­dama orą per tūks­tan­čius mikro skylių. Dėl šios prie­žas­ties niekada nejau­site šaltų oro gūsių.
 • Leng­vas vidi­nis blokas. Samsung pristato leng­viau­sią rinkoje kase­ti­nio tipo (4– kryptį) oro kondi­cio­nie­rių. Dėka plono dizaino ir nedi­de­lio svorio, įren­gi­nio monta­vi­mas ir prie­žiūra yra daug leng­vesni.
 • Galin­gas oro srau­tas. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar sušil­dyti visus patal­pos kampus.
 • Preven­cija nuo konden­sato nute­kė­jimo. Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konden­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konden­sato užsi­sto­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.
 • Preven­cija nuo lubų užterš­tumo. Naujos konst­ruk­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Nuima­mos ir plau­na­mos grote­lės.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Wi-Fi valdymo funk­cija (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das).
 • Yra inte­gruo­tas drėg­mės jutik­lis.
 • Oro joni­za­vi­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­rių ir kitų elek­t­­ros prie­taisų pata­l­­pose atsi­­randa neigia­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­ros­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­lių ir bakte­­rijų kiekis pata­l­­pose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC052RN4DKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC052RXADKG/EU
Panelė
PC4NUFMAN
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.00/5.00/6.50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.00/6.00/7.00
Nominali šaldymo galia, kW
5
Nominali šildymo galia, kW
6
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.5
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7.6
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.03
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.30
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.33/1.43/2.30
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.25/1.49/2.50
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.50/6.50/9.50
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.50/6.80/12.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
15.0/14.0/13.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
40.0
Kompresoriaus modelis
UB9TK3150FE4
Kompresoriaus galia, kW
1.51
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
500
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
33/31/29
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
48/48
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
840x204x840
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x638x310
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
950x48x950
Vidinio bloko svoris, kg
14.50
Išorinio bloko svoris, kg
43.0
Panelės svoris, kg
6.30
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
30
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
20.0
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.2/0.81
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
25g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3 x 0.75 mm² + 2 x 0.75 mm²
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661.0
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338.2
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
1.00
Minimali šildymo galia, kW
1.00
Maksimali šaldymo galia, kW
6.50
Maksimali šildymo galia, kW
7.00

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/4-kryptes-bevejes-montavimo-instrukcija.pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Bevėjės-4-kryptės-5kW-kasetės-koliažas
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinis-blokas-5.00-6.00-kW
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinio-bloko-brėžinys-5.00-6.00-kW
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinio-bloko-brėžinys-5.00-6.00-kW-2
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinis-blokas-5.00-6.00-kW
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-5.00-6.00-kW
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-5.00-6.00-kW-2
 • cafe_4way_close
 • lifestyle_cafe_cam1_open
 • office_4way_close

Video