Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung bevėjės mini 4-kryptės 3.5/4.0kW kasetės komplektas

Aprašymas

Modelis
AC035RNNDKG/EU-AC035RXADKG/EU
Kaina
1 627 € be PVM / 1 969 € su PVM

Bevėjės-mini 4-kryptės-3.5/4.0-kW-koliažas-2020

 • Leng­vas vidi­nis blokas. Dėka plono dizaino ir nedi­de­­lio svorio (tinka į 600×600mm lubų modu­lius), įren­gi­nio monta­vi­­mas ir prie­žiūra yra daug leng­­vesni.
 • Bevė­jis reži­­mas. Kondi­cio­nie­rius veikia bevėju režimu, išstu­m­da­­mas orą iš tūks­ta­n­čių mikro oro skylių. Dėl šios prie­ža­s­ties nejau­čiami šalti oro gūsiai.
 • Gali­n­gas oro srau­tas. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar suši­l­dyti visus pata­l­­pos kampus.
 • Preve­n­cija nuo konde­n­sato nute­kė­jimo. Konde­n­sato siur­b­lyje inte­­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konde­n­sa­tui nute­kėti atgal į konde­n­sato suri­n­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konde­n­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konde­n­sato užsi­­s­to­­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.
 • Preve­n­cija nuo lubų užter­š­tumo. Naujos kons­t­ru­k­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.
 • Auto­­ma­ti­nis persi­­ju­n­gi­­mas. Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Nuima­mos ir plau­na­mos grote­­lės.
 • „Smart inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija. Dide­­lio efek­ty­vumo „inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užti­k­rina preci­zišką tempe­ra­tū­­ros palai­kymą su mini­ma­­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Valdy­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“, reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Valdy­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­rių vos vienu prisi­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­dy­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.
 • Įren­gi­nyje yra inte­gruo­tas drėg­mės jutik­lis.
 • Oro joni­za­to­rius (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­­rių ir kitų elek­t­­­ros prie­taisų pata­l­­­pose atsi­­­randa neigia­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­lių ir bakte­­­rijų kiekis pata­l­­­pose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC035RNNDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC035RXADKG/EU
Panelė
PC4SUFMAN
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.88/3.50/4.50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.00/4.00/4.80
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Nominali šildymo galia, kW
4
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.4
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.33
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.3
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.18/1.03/1.40
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.19/1.20/1.80
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.4/5.0/6.0
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/5.7/10.5
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.2/8.0/6.4
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
30
Kompresoriaus modelis
UB9AK5090FER
Kompresoriaus galia, kW
0.86
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
320
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
34/30/25
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
48/48
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
575x250x575
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
620x46x620
Vidinio bloko svoris, kg
11.5
Išorinio bloko svoris, kg
32.5
Panelės svoris, kg
2.7
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.90/0.61
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
0g (>20m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3 x 0.75 mm² + 2 x 0.75 mm²
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
310
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
0.88
Minimali šildymo galia, kW
1
Maksimali šaldymo galia, kW
4.5
Maksimali šildymo galia, kW
4.8

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/mini-bevejes-4-kryptes-montavimo-instrukcija.pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Bevėjės-mini 4-kryptės-3.5/4.0-kW-koliažas-2020
 • Kasetė-salėje.jpg
 • Bevėjės-kasetės-mini-vidinis-blokas-3.5-4.0-kW
 • AC026 035 052 071RNNDKG
 • Bevėjės-kasetės-mini-išorinis-blokas-3.5-4.0-kW-iš-viršaus-2
 • Bevėjės-kasetės-mini-išorinis-blokas-3.5-4.0-kW-iš-arti
 • Bevėjės-kasetės-mini-išorinis-blokas-3.5-4.0-kW
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-3.5/4.0-kW-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-3.5/4.0-kW-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-2
 • Kasetė-ofise
 • Kasetė-ofise

Video