Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung bevėjės mini 4-kryptės 6.8/7.5kW kasetės komplektas

Aprašymas

Modelis
AC071RNNDKG/EU-AC071RXADKG/EU
Kaina
2 327 € be PVM / 2 816 € su PVM

Bevėjės-mini 4-kryptės-6.8/7.5-kW-koliažas-2020

 • Leng­vas vidi­nis blokas. Dėka plono dizaino ir nedi­de­­lio svorio (tinka į 600×600mm lubų modu­lius), įren­gi­nio monta­vi­­mas ir prie­žiūra yra daug leng­­vesni.
 • Bevė­jis reži­­mas. Kondi­cio­nie­rius veikia bevėju režimu, išstu­m­da­­mas orą iš tūks­ta­n­čių mikro oro skylių. Dėl šios prie­ža­s­ties nejau­čiami šalti oro gūsiai.
 • Gali­n­gas oro srau­tas. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar suši­l­dyti visus pata­l­­pos kampus.
 • Preve­n­cija nuo konde­n­sato nute­kė­jimo. Konde­n­sato siur­b­lyje inte­­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konde­n­sa­tui nute­kėti atgal į konde­n­sato suri­n­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konde­n­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konde­n­sato užsi­­s­to­­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.
 • Preve­n­cija nuo lubų užter­š­tumo. Naujos kons­t­ru­k­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.
 • Auto­­ma­ti­nis persi­­ju­n­gi­­mas. Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Nuima­mos ir plau­na­mos grote­­lės.
 • „Smart inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija. Dide­­lio efek­ty­vumo „inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užti­k­rina preci­zišką tempe­ra­tū­­ros palai­kymą su mini­ma­­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Valdy­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“, reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Valdy­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­rių vos vienu prisi­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­dy­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.
 • Inte­­gruo­tas drėg­mės juti­k­lis įren­gi­nyje.
 • Oro joni­za­to­rius (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­­rių ir kitų elek­t­­­ros prie­taisų pata­l­­­pose atsi­­­randa neigia­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­lių ir bakte­­­rijų kiekis pata­l­­­pose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC071RNNDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC071RXADKG/EU
Panelė
PC4SUFMAN
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.50/6.80/8.30
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.90/7.50/9.00
Nominali šaldymo galia, kW
6.8
Nominali šildymo galia, kW
7.5
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.47
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.1
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
2.68
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
3.8
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.35/2.75/3.60
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.35/2.80/3.95
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/12.0/16.0
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/12.0/17.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
11.5/10.5/9.5
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
51
Kompresoriaus modelis
UG4T200FUAE4
Kompresoriaus galia, kW
1.89
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
650
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
42/39/36
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
49/51
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
575x250x575
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x798x310
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
620x46x620
Vidinio bloko svoris, kg
12
Išorinio bloko svoris, kg
51
Panelės svoris, kg
2.7
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
50
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.70/1.15
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
25g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3 x 0.75 mm² + 2 x 0.75 mm²
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
1.5
Minimali šildymo galia, kW
1.9
Maksimali šaldymo galia, kW
8.3
Maksimali šildymo galia, kW
9

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/mini-bevejes-4-kryptes-montavimo-instrukcija.pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Bevėjės-mini 4-kryptės-6.8/7.5-kW-koliažas-2020
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-6.8/7.5-kW-kasetės-vidinis-blokas
 • cafe-casette
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-6.8/7.5-kW-kasetės-vidinio-bloko-brėžinys
 • Bevėjės-kasetės-mini-vidinio-blokas-3.5-4.0-panelė
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-6.8/7.5-kW-kasetės-vidinis-blokas-iš-arti
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-6.8/7.5-kW-kasetės-išorinis-blokas
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-6.8/7.5-kW-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-2
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-6.8/7.5-kW-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys
 • Kasetė-ofise
 • Kasetė-ofise

Video