Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung bevėjės multi-split 1-kryptės 3.5/3.8kW kasetės vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AJ035TN1DKG/EU
Kaina
777 € be PVM / 941 € su PVM

Multi-split-bevėjės-1-kryptės-kasetės-3.5-3.8-kW-vidinis-blokas

 • Multi-split sistema. Multi-split sistemą sudaro keli vidi­niai įren­gi­niai, prijungti prie vieno išori­nio bloko. Tokiu būdu apšil­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios patal­pos.
 • Bevė­jis reži­mas. Funk­cija „Wind-Free™ Cooling“ veiks­min­gai palaiko malo­nios vėsos lygį nekel­dama nema­lo­naus šalto vėjo pojū­čio. Vėsa švel­niai paskirs­toma per tūks­tan­čius oro mikro­angų, tad nebus nei per karšta, nei per šalta.
 • Plonas, kompak­tiš­kas dizai­nas. Ši 1-kryptė kasetė yra tik 135 mm aukš­čio ir gali būti leng­vai montuo­jama, kai po lubo­mis yra mažai vietos.
 • Leng­vas vidi­nis blokas. Samsung pristato leng­viau­sią rinkoje kase­ti­nio tipo oro kondi­cio­nie­rių. Dėka plono dizaino ir nedi­de­lio svorio, įren­gi­nio monta­vi­mas ir prie­žiūra yra daug leng­vesni.
 • Tylus darbas. Naujos konst­ruk­ci­jos oro srauto regu­lia­vimo sklen­dės dėka, įren­gi­nio sklei­džia­mas garsas drąs­tiš­kai suma­žėjo. Todėl naudo­jant įren­ginį galite mėgau­tis komfortu tyloje.
 • Preven­cija nuo konden­sato nute­kė­jimo. Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konden­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konden­sato užsi­sto­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.
 • Galin­gas oro srau­tas. Plates­nės ir dides­nės mentės didelį plotą atvė­sina daug grei­čiau, nepa­lik­da­mos nepa­sie­kiamų vietų.
 • Preven­cija nuo lubų užterš­tumo. Naujos konst­ruk­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net ir po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Įren­gi­nys gali būti valdo­mas tiek su laidi­niu, tiek su distan­ci­niu pulte­liu.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Valdy­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“, reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Valdy­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­rių vos vienu prisi­­lie­timu. 

Nuo 2021-ųjų metų Samsung gali pasiū­lyti naują 1-kryp­tės kase­tės apdai­lą:

Samsung pristato naują oro valymo kase­tės apdailą (panelę) su PM1.0 filtru. Oro valymo kase­tės apdaila yra speciali, joje yra klos­tuoti oro filt­rai, kurie filt­ruoja terša­lus iš oro srauto. Oro valymo skyde­lyje yra trys skir­tingi filt­rai, skirti gerinti oro koky­bei: Pirmi­nis filt­ras sulaiko dide­les dulkių dale­les; Dezo­do­ra­vimo filt­ras suma­žina tam tikrus nema­lo­nius kvapus; PM1.0 filt­ras turi elekt­rosta­tinį įkro­viklį itin smul­kių dulkių surin­ki­mui. PM1.0 filt­ras surenka ypač smul­kias dulkes iki 0,3 μm / mikronų ir steri­li­zuoja tam tikrų rūšių bakte­ri­jas. Jis gene­ruoja neigia­mus jonus, kurie dulkių dale­lėms ir bakte­ri­joms sutei­kia neigiamą krūvį. PM1.0 filt­ras yra plau­na­mas ir daug­kar­ti­nio naudo­jimo. Tai sutei­kia varto­to­jams prana­šumą mėgau­tis švares­niu oru ir sutau­pyti papil­domų filtro pakei­timo prie­žiū­ros išlaidų. Patalpų oro kokybę galima stebėti naudo­jant oro grynumo lygio indi­ka­to­riaus funk­ciją, kurią rasite oro valymo skyde­lyje ir per laidinį nuoto­li­nio valdymo pultą. Skyde­lyje įmon­tuo­tas oro valymo jutik­lis nuolat matuoja oro kokybę patal­pose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AJ035TN1DKG/EU
Panelė
PC1NWFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/3.50/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/3.80/-
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Nominali šildymo galia, kW
3.8
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/30.0/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/30.0/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.30/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.30/-
Šaltnešio tipas
R32
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.0/8.2/7.2
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
37/35/30
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
970x135x410
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1198x35x500
Vidinio bloko svoris, kg
9.5
Panelės svoris, kg
4.3
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/fjm-1-krypciu-montavimo-instrukcija.pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Multi-split-bevėjės-1-kryptės-kasetės-3.5-3.8-kW-vidinis-blokas
 • Multi-split-bevėjės-1-kryptės-kasetės-3.5-3.8-kW-vidinis-blokas-2
 • Multi-split-bevėjės-1-kryptės-kasetės-3.5-3.8-kW-vidinis-blokas-3
 • Bevėjės-Samsung-multi-split-1-kryptės-3.50-3.90-KW-kasetės-brėžinys
 • 1-kryptė-kasetė-vaiko-kambaryje
 • 1-kryptė-kasetė-namuose
 • Wind-Free 1Way-Bedroom-1_speed
 • Wind-Free 1Way-Bedroom-2_open
 • Wind-Free 1Way-Hotel-2_wind-free
 • Wind-Free 1Way-Hotel-4_wind-free
 • Wind-Free 1Way-Hotel-China-1_wind-free
 • Wind-Free 1Way-Hotel-China-2_wind-free
 • Wind-Free 1Way-Hotel-China-3_close
 • Wind-Free 1Way-Hotel-China-4_speed
 • Wind-Free 1Way-Hotel-China-5_wind-free
 • Wind-Free 1Way-Hotel-China-6_wind-free
 • Wind-Free 1Way-Living Room-1_speed
 • Wind-Free 1Way-Living Room-2_wind-free
 • Wind-Free 1Way-Living Room-3_speed
 • Wind-Free 1Way-Living Room-4_open
 • Wind-Free 1Way-Living Room-5_speed2
 • Wind-Free 1Way-Living Room-7_open
 • Wind-Free 1Way-Living Room-8_close
 • Wind-Free 1Way-Living Room-9_open
 • Wind-Free 1Way-Living Room-10_close
 • Wind-Free 1Way-Office-1_open
 • 1-way WindFree mode on white ceiling
 • Living room couch sea view
 • (IDU)Wind-Free 1Way-Living Room-5_wind-free
 • 1-way long wind POD in living room lifestyle image
 • 1-way slim design POD image
 • (IDU)Wind-Free 1Way-Living Room-5_wind-free

Video