Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung bevėjės multi-split mini 4-kryptės 3.5/3.8kW kasetės vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AJ035TNNDKG/EU
Kaina
768 € be PVM / 929 € su PVM

Multi-split-bevėjės-mini-4-kryptės-kasetės-vidinis-blokas-3.50-3.80-kW

 • Multi-split sistema. Multi-split sistemą sudaro keli vidi­niai įren­gi­niai, prijungti prie vieno išori­nio bloko. Tokiu būdu apšil­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios patal­pos.
 • Leng­vas vidi­nis blokas. Dėka plono dizaino ir nedi­de­lio svorio, (tinka į 600×600mm lubų modu­lius), įren­gi­nio monta­vi­mas ir prie­žiūra yra daug leng­vesni.
 • Bevė­jis reži­mas. Funk­cija „Wind-Free Cooling“ veiks­min­gai palaiko malo­nios vėsos lygį nekel­dama nema­lo­naus šalto vėjo pojū­čio. Vėsa švel­niai paskirs­toma per tūks­tan­čius mikro oro angų, tad nebus nei per karšta, nei per šalta.
 • Galin­gas oro srau­tas. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar sušil­dyti visus patal­pos kampus.
 • Preven­cija nuo konden­sato nute­kė­jimo. Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konden­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konden­sato užsi­sto­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.
 • Preven­cija nuo lubų užterš­tumo. Naujos konst­ruk­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­rai ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirbs buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Nuima­mos ir plau­na­mos grote­lės.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Inte­gruo­tas drėg­mės jutik­lis.
 • Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“, reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu. 
 • Jude­sio juti­k­lis (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Vėsi­n­­kite namus efek­ty­viai, nesvarbu, kur esate. Jei per 20 minu­čių jude­sio juti­k­lis neap­­tinka jokio jude­sio, jis auto­­ma­ti­š­kai įjun­gia ener­giją taupantį „Wind-Free™“ režimą. Be to, galite nusta­tyti, kad įren­gi­nys nepūstų oro į jus arba prie­ši­n­gai – vėsa sektų Jus ten, kur eisite.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AJ035TNNDKG/EU
Panelė
PC4SUFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/3.50/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/3.80/-
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Nominali šildymo galia, kW
3.8
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/22.00/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/22.00/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.52/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.52/-
Šaltnešio tipas
R32
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
10.50/9.00/7.40
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
35/31/27
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
575x250x575
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
620x57x620
Vidinio bloko svoris, kg
11.5
Panelės svoris, kg
2.7
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/fjm-mini-4-krypciu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • Multi-split-bevėjės-mini-4-kryptės-kasetės-vidinis-blokas-3.50-3.80-kW
 • AJ035TNNDKG-brėžinys
 • AJ035TNNDKG-brėžinys-2
 • Kasetė-ofise
 • Kasetė-ofise
 • Multi-split-bevėjės-mini-4-kryptės-kasetės-vidinis-blokas-3.50-3.80-kW-2
 • Multi-split-bevėjės-mini-4-kryptės-kasetės-vidinis-blokas-3.50-3.80-kW-3
 • cafe_4way_open
 • classroom_close
 • lifestyle_cafe_cam2_close
 • office_4way_close
 • Multi-split-mini-bevėjė-4-kryptė-ofise
 • Wind Free brošiūra
 • 4Way 600x600 neutral ceiling open
 • 4Way 600x600 Receiver control lights panel

Video