Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung bevėjo sieninio kondicionieriaus multi-split Comfort - Arise 3.5/3.5kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AR12TXFCAWKNEU
Kaina
385 € be PVM / 466 € su PVM

Multi-split-sistemos-bevėjo-Comfort-ARISE-3.50-3.50-kW-vidinis-blokas

Jaus­kite malo­nią vėsą, o ne šaltį („Wind-Free™ Cooling“)
Mėgau­ki­tės malo­nia vėsa naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“. Šis reži­mas švel­niai ir tyliai paskirsto orą per 23 000 mikro­angų, tad nejau­site nema­lo­naus šalto vėjo. Pažangi oro srovės tech­no­lo­gija taip pat toly­giau atvė­sina plates­nes ir dides­nes patal­pas. Be to, suvar­to­jama 77 % mažiau ener­gi­jos nei „Fast Cooling“ režimu.

Taupy­kite suma­žinę ener­gi­jos varto­jimą iki 77 %
Taupy­kite kiek­vieną dieną, naudo­dami itin efek­tyvų „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Įjun­gus „Wind-Free™“ vėsi­nimo režimą, lauke esan­tis įren­gi­nys suvar­toja itin nedaug ener­gi­jos, tad, paly­ginti su „Fast Cooling“ režimu, sutau­poma iki 77 % elekt­ros. Taigi galite mėgau­tis malo­nia vėsa nesi­jau­din­dami dėl elekt­ros sąskaitų.

Mėgau­ki­tės išma­nes­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“)
Mėgau­ki­tės išma­nes­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­ma­tiš­kai anali­zuoja kamba­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Pagal jūsų norimą tempe­ra­tūrą auto­ma­tiš­kai įjun­gia­mas tas reži­mas, kuris yra tinka­miau­sias opti­ma­lioms sąly­goms palai­kyti.

Geres­nis miegas visą naktį („Good Sleep“ reži­mas)
„Good Sleep“ reži­mas su „Wind-Free™“ funk­cija palaiko idea­lią aplinką geram miegui, nes nėra jokių šalto vėjo srautų. Tempe­ra­tūrą regu­liuo­janti „Wind-Free™“ funk­cija padeda grei­tai užmigti, miegoti giliai, pato­giai ir nubusti pail­sė­jus.

Vėsin­kite grei­čiau, plačiau ir toliau („Fast Cooling“ reži­mas)
Grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo, tad galite pato­giai jaus­tis bet kurioje vietoje. Skait­me­ni­nio inver­te­rio „Boost“ tech­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio konst­ruk­cija pasi­žymi 15 % dides­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plates­niais spar­nais. Tad oras paskirs­to­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

Valdy­kite per nuotolį (Wi-Fi) bet kada ir iš bet kur („Smar­tThings“)
Valdy­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Smar­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­rių vos vienu prisi­lie­timu. Arba tiesiog nuro­dy­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.

Išsi­valo pats – auto­ma­tiš­kai (Trijų etapų auto­ma­ti­nis valy­mas)
Palai­ky­kite oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą be jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­ma­tiš­kai išdžio­vins įren­ginį per trijų etapų proce­dūrą. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsau­goma nuo bakte­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

Mėgau­ki­tės tyles­niais ir rames­niais namais
Nesi­lei­s­kite trik­domi – jūsų namus galima atvė­sinti kur kas tyliau. Komp­re­so­rius suku­ria galingą oro srovę, tačiau veikia itin tyliai, nes jame įreng­tas „Twin Tube“ slopin­tu­vas. Jis suma­žina įren­gi­niui veikiant dide­liu pajė­gumu oro srovės sklei­džiamą triukšmą ir įren­gi­niui veikiant nedi­de­liu pajė­gumu girdi­mus aplin­kos garsus.

Leng­vai valo­mas anti­bak­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“)
Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užtik­rinti įdedant mažiau pastangų. „Easy Filter Plus“ yra išorėje, viršuje, todėl jį paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tinkle­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­bak­te­rinė danga padeda apsi­sau­goti nuo oru plin­tan­čių pavo­jingų teršalų.

Apsau­go­tas nuo koro­zi­jos, kad vėsintų ilgai („DuraFin™ Plus“)
Išlai­ky­kite malo­nią vėsą dar ilgiau. „Ocean Fin“ paga­min­tas iš koro­zi­jai atspa­rios medžia­gos, kuri apsaugo nuo rūdi­jimo, o tai padeda palai­kyti opti­malų šilu­mo­kai­čio darbą. Neįti­kė­ti­nas atspa­ru­mas rūdims įrody­tas pasi­tel­kiant 480 val. drus­kos purš­kimo bandymą.

Aplin­kai neken­kian­tis vėsin­tu­vas (R32 šalt­ne­šis)
Apsau­go­kite planetą – mažin­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje įtai­sy­tas naujos kartos R32 šalt­ne­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir, paly­ginti su įpras­tais R22 ar R410A šalt­ne­šiais, daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Tad jis kur kas palan­kes­nis aplin­kai!

Taupo ener­giją, pini­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­mas)
Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suvar­to­ji­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­gus, tad nerei­kės jaudin­tis dėl elekt­ros sąskaitų.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR12TXFCAWKNEU
Wi-Fi
1 Yra
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Nominali šildymo galia, kW
3.5
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.03
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.03
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
0.3
Nominali šildymo darbinė srovė, A
0.3
Šaltnešio tipas
R32
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
10.3/9.3/8.4
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38/-/19
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
820x299x215
Vidinio bloko svoris, kg
9
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
16

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio instrukcija

INSTRUKCIJA

Naudotojo instrukcija

INSTRUKCIJA

Montavimo instrukcija

INSTRUKCIJA

Galerija

 • Multi-split-sistemos-bevėjo-Comfort-ARISE-3.50-3.50-kW-vidinis-blokas
 • ))))))))))))
 • .,.,.,.,.,.,.,.,.,
 • IIIIIIIIIIIIIII
 • Multi-split-sistemos-bevėjo-Comfort-ARISE-3.50-3.50-kW-vidinis-blokas-2
 • Multi-split-sistemos-bevėjo-Comfort-ARISE-3.50-3.50-kW-vidinis-blokas-3
 • Skylutės-kondicionieriaus-korpuse
 • Multi-split-sistemos-bevėjo-Comfort-ARISE-3.50-3.50-kW-brėžinys
 • Sumontuoto-bevėjo-sieninio-kondicionieriaus-pavyzdys
 • AR-EH03E-Pultelis
 • Bevėjis-Arise-modelis
 • AI Auto Comfort_image
 • Digital Inverter Boost_image
 • Fast Cooling_image
 • Step 1_ Easy Filter Plus_image
 • Wind-Free™ Cooling_image
 • Bevėjis-oro-kondicionierius-2020
 • Bevėjis-oro-kondicionierius-2020-2
 • Bevėjis-oro-kondicionierius-2020-3
 • Bevėjis-oro-kondicionierius-2020-4
 • Bevėjis-oro-kondicionierius-2020-5
 • Bevėjis-oro-kondicionierius-2020-6
 • Bevėjis-oro-kondicionierius-2020-7
 • ARISE-COMFORT-KONDICIONIERIUS
 • ARISE-COMFORT-KONDICIONIERIUS
 • ARISE-COMFORT-KONDICIONIERIUS
 • Adding-refrigerant-OU
 • FJM-Cables

Video