Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung kanalinio tipo kondicionieriaus multi-split 5.2/5.6kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AJ052TNMDEG/EU
Kaina
608 € be PVM / 735 € su PVM

Žemo-slėgio-kanalinis-kondicionierius

 • Multi-split sistema. Multi-split sistemą sudaro keli vidi­niai įren­gi­niai, prijungti prie vieno išori­nio bloko. Tokiu būdu apšil­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios patal­pos vienu metu.
 • Lanks­tus įren­gi­mas. Šį oro kondi­cio­nie­rių galima įrengti beveik bet kokioje patal­poje ir leng­vai paslėpti po lubo­mis – jis atliks savo funk­ciją, nors ir bus nema­to­mas.
 • Plono dizaino. Vos 199 mm storio kondi­cio­nie­rių galima paslėpti beveik visur. Jis atrodo išties elegan­tiš­kai, taip pat dizai­nas paleng­vina kondi­cio­nie­riaus įren­gimą, prie­žiūrą ir remontą, todėl šis prie­tai­sas tiks dauge­liui įmonių.
 • Paprasta prižiū­rėti. Atidarę apatinį skydelį, naudo­to­jai gali leng­vai keisti oro kondi­cio­nie­riaus dalis.
 • Leng­viau įren­gia­mas drena­ži­nis siurb­lys. Atidarę deši­nės pusės skydelį, leng­vai sumon­tuo­site, patik­rin­site ar sutai­sy­site drena­žinį siurblį nešvais­ty­dami laiko ir pinigų.
 • Leng­vai valo­mas filt­ras. Auto­ma­ti­nis indi­ka­to­rius parodo, kada reikia valyti filtrą (kas 1000 naudo­jimo valandų). Dėl nesu­dė­tingo oro kondi­cio­nie­riaus dizaino išva­lyti filtrą labai lengva.
 • ESP funk­cija. Oro kondi­cio­nie­riaus auto­­ma­­tinė ESP regu­lia­vimo funk­cija veik­s­mi­n­gai ir auto­­ma­ti­š­kai fiksuoja išorinį statinį slėgį (ESP), kad ir kokio ilgio būtų orta­kis. Tuomet grei­tai sure­­gu­liuoja veikimą, kad būtų opti­ma­lus oro kiekis ir slėgis, ir iki mini­mumo suma­žina triukšmą, kad komfo­r­tas būtų maksi­ma­lus bet kokioje situ­a­ci­joje. Be to, ESP leng­vai sure­­gu­liuo­site naudo­da­miesi nuoto­­li­nio valdymo pultu.
 • Valdy­­­kite bet kada ir bet kur (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Naudo­dami prog­­­ramą išma­nia­jame tele­fone su pasi­­­re­n­ka­mąja funk­cija „Smart Wi-Fi“ nuoto­­­li­niu būdu (reika­li­n­gas papi­l­do­­­mas prie­das) jį įjun­­­kite ir išju­n­­­kite, pasi­­­ri­n­­­kite veikimo režimą ir tempe­ra­tūrą, supla­nuo­­­­­kite, kada jis turi pasi­­­leisti ir sustoti, taip pat valdy­­­kite kitas funk­ci­jas.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AJ052TNMDEG/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/5.2/
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/5.6/-
Nominali šaldymo galia, kW
5.2
Nominali šildymo galia, kW
5.6
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/1.04/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/1.04/-
Šaltnešio tipas
R32
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
16.3/15.0/13.5
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
42/41/39
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/4.0/6.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.0/39.2/58.8
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
900x260x480
Vidinio bloko svoris, kg
28.3
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2/3x4.0mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x1.0mm2+2x0.75~1.25mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/fjm-kanaliniu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • Žemo-slėgio-kanalinis-kondicionierius
 • Kanalinis-kondicionierius-kambaryje
 • Vizualizacija
 • Kanalinis-svetainėje
 • Kanalinis-kondicionierius-pagrindinėje-erdvėje
 • Kanalinis_laukiamajame
 • Kanalinis_vyninėje
 • BLUE5221
 • Multi-split-kanalinio-brėžinys-5.2-5.6-kW
 • Multi-split-konsolės-brėžinys-5.2-5.6-kW-2

Video