Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG kanalinio tipo kondicionieriaus su drenažo siurbliuku multi-split 2.6/2.9kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AJ026TNLPEG/EU
Kaina
523 € be PVM / 633 € su PVM

samsung-kanalinio-tipo-kondicionieriaus-su-drenazo-siurbliuku-multi-split-2.6-2.9-kw-vidinis-blokas

 • Multi-split sistema. Multi-split sistemą sudaro keli vidi­niai įren­gi­niai, prijungti prie vieno išori­nio bloko. Tokiu būdu apši­l­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios pata­l­­pos vienu metu.
 • ESP funk­cija. Oro kondi­cio­nie­riaus auto­ma­tinė ESP regu­lia­vimo funk­cija veiks­min­gai ir auto­ma­tiš­kai fiksuoja išorinį statinį slėgį (ESP), kad ir kokio ilgio būtų orta­kis. Tuomet grei­tai sure­gu­liuoja veikimą, kad būtų opti­ma­lus oro kiekis ir slėgis, ir iki mini­mumo suma­žina triukšmą, kad komfor­tas būtų maksi­ma­lus bet kokioje situ­aci­joje. Be to, ESP leng­vai sure­gu­liuo­site naudo­da­miesi nuoto­li­nio valdymo pultu.
 • Lank­s­tus įren­gi­­mas. Šį oro kondi­cio­nie­­rių galima įrengti beveik bet kokioje pata­l­­poje ir leng­vai paslėpti po lubo­mis – jis atliks savo funk­ciją, nors bus nema­to­­mas.
 • Plonas dizai­nas. Vos 199 mm storio „Slim Duct“ galima paslėpti beveik visur. Ploniau­sias „Sam­sung“ mode­lis yra daugiau nei 20 mm plone­s­nis už kitus du pana­šiau­sius mode­lius. Oro kondi­cio­nie­rius atrodo išties elega­n­ti­š­kai. Be to, toks dizai­nas palen­g­vina kondi­cio­nie­riaus įren­gimą, prie­žiūrą ir remontą, todėl šis prie­tai­sas tiks dauge­liui įmonių.
 • Leng­vai valo­­­mas filt­ras. Auto­­ma­ti­nis indi­ka­to­rius parodo, kada reikia valyti filtrą (kas 1000 naudo­jimo valandų). Dėl nesu­­dė­­tingo oro kondi­cio­nie­riaus dizaino išva­lyti filtrą labai lengva. Sutau­py­site laiko ir pinigų.
 • Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu.
 • „Smart inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija. Dide­­lio efek­ty­vumo „inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užti­k­rina preci­zišką tempe­ra­tū­­ros palai­kymą su mini­ma­­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Su įmon­tuotu konden­sato siurb­liuku.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AJ026TNLPEG/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
2.6
Nominali šildymo galia, kW
2.9
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.04
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.04
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
0.4
Nominali šildymo darbinė srovė, A
0.4
Šaltnešio tipas
R32
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.1/7.7/5.7
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
33/29/23
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0/1/3
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0/9.8/29.4
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
700x199x440
Vidinio bloko svoris, kg
15
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT

Galimi priedai

Atsisiuntimai

PDF

PDF

Galerija

 • samsung-kanalinio-tipo-kondicionieriaus-su-drenazo-siurbliuku-multi-split-2.6-2.9-kw-vidinis-blokas
 • Kanalinis_laukiamajame
 • BLUE5221
 • Kanalinis_vyninėje
 • Kanalinis-kondicionierius-pagrindinėje-erdvėje
 • Kanalinis-kondicionierius-2
 • IMG_20190313_083343
 • Kanalinis-kondicionierius
 • Kanalinis-kondicionierius-kambaryje
 • Lengvas-žemo-slėgio-kanalinių-montavimas
 • Vidinių-kanalinių-kondicionierių-su-kondensato-siurbliuku-brėžinys
 • Vidinių-kanalinių-kondicionierių-su-kondensato-siurbliuku-brėžinys-2

Video