Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung kanalinio tipo multi-split 2.6/2.9kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AJ026TNLDEG/EU
Kaina
472 € be PVM / 571 € su PVM

Samsung kanalinio tipo multi-split 2.6/2.9kW vidinis blokas

 • Multi-split sistema. Multi-split sistemą sudaro keli vidi­niai įren­gi­niai, prijungti prie vieno išori­nio bloko. Tokiu būdu apšil­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios patal­pos.
 • Lanks­tus įren­gi­mas. Dėl gali­my­bės įmon­tuoti orta­kius šone arba užpa­ka­li­nėje dalyje „Slim Duct“ galima pritai­kyti prie bet kokio išdės­tymo biuro. Šį oro kondi­cio­nie­rių galima įrengti beveik bet kokioje patal­poje ir leng­vai paslėpti po lubo­mis – jis atliks savo funk­ciją, nors bus nema­to­mas.
 • Plono dizaino. Vos 199 mm storio „Slim Duct“ galima paslėpti beveik visur. Ploniau­sias „Sam­sung“ mode­lis yra daugiau nei 20 mm plones­nis už kitus du pana­šiau­sius mode­lius. Oro kondi­cio­nie­rius atrodo išties elegan­tiš­kai. Be to, toks dizai­nas paleng­vina kondi­cio­nie­riaus įren­gimą, prie­žiūrą ir remontą, todėl šis prie­tai­sas tiks dauge­liui įmonių.
 • Paprasta prižiū­rėti. Atidarę apatinį skydelį, naudo­to­jai gali leng­vai keisti oro kondi­cio­nie­riaus dalis. Suma­žėja remonto trukmė ir išlai­dos.
 • Leng­viau įren­gia­mas drena­ži­nis siurb­lys. Naudo­to­jai gali prijungti drena­žinį siurblį iš šono, nebe­rei­kia nuimti viršu­ti­nio dang­te­lio. Atidarę deši­nės pusės skydelį, leng­vai sumon­tuo­site, patik­rin­site ar sutai­sy­site drena­žinį siurblį nešvais­ty­dami laiko ir pinigų.
 • Anti­vi­ru­si­nis filt­ras. Filt­ras leidžia įmonių darbuo­to­jams kvėpuoti švares­niu oru darbo vietoje. Šis filt­ras specia­liai sukur­tas dulkių dale­lėms rinkti ir grybe­lių sporų bei kenks­mingų bakte­rijų daugi­ni­muisi mažinti. Darbo vieta tampa malo­nesnė ir saugesnė.
 • Leng­vai valo­mas filt­ras. Auto­ma­ti­nis indi­ka­to­rius parodo, kada reikia valyti filtrą (kas 1000 naudo­jimo valandų). Dėl nesu­dė­tingo oro kondi­cio­nie­riaus dizaino išva­lyti filtrą labai lengva. Sutau­py­site laiko ir pinigų.
 • Išma­nu­sis slėgio valdy­mas. Neat­si­žvel­giant į patalpą, mūsų išma­nioji slėgio valdymo sistema užtik­rina nuola­tinį vėsi­nimą arba šildymą. Išori­nio stati­nio slėgio (ISS) funk­cija regu­liuoja oro kondi­cio­nie­riaus venti­lia­to­riaus greitį, kad prie­tai­sas palai­kytų idea­lią patal­pos tempe­ra­tūrą veik­da­mas tyliau ir našiau.
 • Itin aukš­tai vandenį pake­lian­tis pasi­rink­ti­nis drena­ži­nis siurb­lys. Šiame „Sam­sung“ oro kondi­cio­nie­riuje papil­do­mai yra itin aukš­tai vandenį pake­lian­tis drena­ži­nis siurb­lys. Siurb­lys pake­lia susi­kau­pusį vandenį į 750 mm aukštį (anks­tesni mode­liai pakel­davo į 700 mm aukštį). Galin­ges­nis siurb­lys sutei­kia naudo­to­jams daugiau lanks­tumo įren­giant oro kondi­cio­nie­rių.
 • Valdy­­­kite bet kada ir bet kur (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Naudo­dami prog­­­ramą išma­nia­jame tele­fone su pasi­­­re­n­ka­mąja funk­cija „Smart Wi-Fi“ nuoto­­­li­niu būdu (reika­li­n­gas papi­l­do­­­mas prie­das) jį įjun­­­kite ir išju­n­­­kite, pasi­­­ri­n­­­kite veikimo režimą ir tempe­ra­tūrą, supla­nuo­­­­­kite, kada jis turi pasi­­­leisti ir sustoti, taip pat valdy­­­kite kitas funk­ci­jas.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Oro joni­za­to­rius. Dėl kompiu­te­­­rių ir kitų elek­t­­­ros prie­taisų pata­l­­­pose atsi­­­randa neigia­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­lių ir bakte­­­rijų kiekis pata­l­­­pose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AJ026TNLDEG/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
1 Yra
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/2.6/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/2.9/-
Nominali šaldymo galia, kW
2.6
Nominali šildymo galia, kW
2.9
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.4/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.4/-
Šaltnešio tipas
R32
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
8.6/7.6/5.6
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
33/29/23
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/2.0/4.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.0/19.6/39.2
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
700x199x440
Vidinio bloko svoris, kg
14.8
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2/3x4.0mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x1.0mm2+2x0.75~1.25mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/fjm-kanaliniu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • Samsung kanalinio tipo multi-split 2.6/2.9kW vidinis blokas
 • Multi-split-kanalinio-brėžinys-2.6-2.9-kW
 • Multi-split-kanalinio-brėžinys-2.6-2.9-kW-2

Video