Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung kanalinio tipo multi-split 2.6/2.9kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AJ026TNLDEG/EU
Kaina
463 € be PVM / 560 € su PVM

Žemo-slėgio-kanalinis-kondicionierius

 • Multi-split sistema. Multi-split sistemą sudaro keli vidi­niai įren­gi­niai, prijungti prie vieno išori­nio bloko. Tokiu būdu apšil­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios patal­pos.
 • Lanks­tus monta­vi­mas. Oro įsiur­bi­mas gali būti įreng­tas arba įren­gi­nio apačioje, arba gale, kas sutei­kia didesnį monta­vimo lanks­tumą.
 • Itin plonas. Tik 199 mm storio, šis plonas kondi­cio­nie­riaus dizai­nas leidžia leng­ves­nes monta­vimo, tech­ni­nės prie­žiū­ros ir remonto gali­my­bes. 
 • Leng­ves­nis konden­sato nuve­dimo siurb­lio sumon­ta­vi­mas. Naujas konden­sato nuve­dimo siurb­lys gali būti leng­vai sumon­tuo­tas tiesiog nuėmus šoninį įren­gi­nio skydelį. Jums nebe­rei­kės nuimi­nėti viso viršu­ti­nio skydo, kad galė­tu­mėte sumon­tuoti, patik­rinti ar remon­tuoti konden­sato nuve­dimo siurblį. 
 • Lengva prižiū­rėti. Dalys yra leng­vai priei­na­mos, tiesiog atida­rius apatinį skydelį. Tai suma­žina laiko sąnau­das ir prie­žiū­ros išlai­das.
 • Leng­vas filtrų valy­mas. Po 1000 valandų darbo, filtrų užterš­tumo indi­ka­to­rius primins Jums apie būti­nybę išva­lyti filtrą. Filt­ras gali būti leng­vai išim­tas ir iš apačios, ir iš šono. (1000 valandų - yra stan­da­ri­nis laikas, jis gali būti pakeis­tas į 2000 valandų. Tai nusta­toma įren­gi­nio valdymo plokš­tėje).
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus - kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Komp­lek­tuo­ja­mas su laidi­niu pulte­liu.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Oro joni­za­to­rius. Dėl kompiu­te­­­rių ir kitų elek­t­­­ros prie­taisų pata­l­­­pose atsi­­­randa neigia­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­lių ir bakte­­­rijų kiekis pata­l­­­pose.
 • Wi-Fi valdy­­mas. Valdy­­kite įren­ginį tele­fonu būdami toli nuo namų.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AJ026TNLDEG/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/2.6/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/2.9/-
Nominali šaldymo galia, kW
2.6
Nominali šildymo galia, kW
2.9
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
1 Yra
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.4/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.4/-
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/2.0/4.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.0/19.6/39.2
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
8.6/7.6/5.6
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
33/29/23
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
700x199x440
Vidinio bloko svoris, kg
14.8
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x1.0mm2+2x0.75~1.25mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2/3x4.0mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/fjm-kanaliniu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • Žemo-slėgio-kanalinis-kondicionierius
 • Multi-split-kanalinio-brėžinys-2.6-2.9-kW
 • Multi-split-kanalinio-brėžinys-2.6-2.9-kW-2

Video