Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung kanalinio tipo vidutinio slėgio 3.5/4.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC035RNMDKG/EU-AC035RXADKG/EU
Kaina
1 620 € be PVM / 1 960 € su PVM

3.5-kW-vidutinio-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas

 • Naujau­sios tech­no­lo­gi­jos. Oro kondi­cio­nie­riuje naudo­ja­mos naujau­sios tech­no­lo­gi­jos daro įren­gi­nius vienais našiau­sių rinkoje.
 • Efek­ty­ves­nis šaldy­mas ir šildy­mas. Samsung kana­li­niuose oro kondi­cio­nie­riuose naudo­jami ypač efek­ty­vūs „Sirocco“ venti­lia­to­riai.
 • Tylesni. Aero­di­na­miš­kes­nės venti­lia­to­riaus mente­lės užtik­rina tylesnį oro kondi­cio­nie­riaus veikimą.
 • Kompak­tiš­kas. Naujų Samsung kana­li­nių oro kondi­cio­nie­rių gaba­ri­tai suma­žinti 30 proc.
 • Leng­ves­nis. Svoris lygi­nant su 2013 m. mode­liais suma­žė­jęs 42 proc.
 • Oro trau­kos kont­ro­lės sistema. Įdiegta pažan­giau­sia oro trau­kos kont­ro­lės sistema (ESP).
 • Galios regu­lia­vi­mas. Įdiegta patogi galios regu­lia­vimo funk­cija preci­ziš­kai sure­gu­liuoja oro srau­tus patal­pose, leidžia suma­žinti siste­mos triukš­min­gumą ir padi­dinti ekono­miš­kumą.
 • „Away“ reži­mas. Taupoma elekt­ros ener­gija Jums nebū­nant namuose.
 • 7 dienų prog­ra­ma­vi­mas. Leidžia nusta­tyti oro kondi­cio­nie­riaus veikimą pagal Jūsų porei­kius ir dieno­tvarkę.
 • 3 pakopų tylu­sis reži­mas. Tyles­nis išori­nio bloko veiki­mas naktį.
 • „Smart Wi-Fi“ funk­cija (papil­do­mas prie­das). Valdy­kite oro kondi­cio­nie­rių savo išma­niuoju tele­fonu.
 • Oro joni­za­to­rius (papil­do­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­rių ir kitų elek­t­­ros prie­taisų pata­l­­pose atsi­­randa neigia­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­ros­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­lių ir bakte­­rijų kiekis pata­l­­pose.
 • Tankus filt­ras. Lengva valyti, paprasta prižiū­rėti.
 • Platus darbi­nių tempe­ra­tūrų diapa­zo­nas. Užtik­rin­tas įran­gos veiki­mas beveik visose klima­ti­nėse zonose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC035RNMDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC035RXADKG/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.80/3.50/4.40
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.10/4.00/4.70
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Nominali šildymo galia, kW
4
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.43
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.4
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.48
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.10
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.20/1.02/1.36
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.24/1.15/1.80
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.4/5.0/6.2
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/5.4/10.5
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/2.5/15.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.0/25.0/147.0
Drenažas, Φ, mm
VP-25(OD32, ID25)
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
10.4/9.2/8.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
30.0
Kompresoriaus modelis
UB9AK5090FER
Kompresoriaus galia, kW
0.86
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
320
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
28/25/22
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
48/48
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
850x250x700
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
26.50
Išorinio bloko svoris, kg
32.50
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.90/0.61
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
10g (>20m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
2.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
310.0
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
0.80
Minimali šildymo galia, kW
1.10
Maksimali šaldymo galia, kW
4.40
Maksimali šildymo galia, kW
4.70

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/zemo-ir-vidutinio-slegio-kanaliniu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • 3.5-kW-vidutinio-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas
 • Vidutinio-slėgio-kanalinis-oro-kondicionierius-3.5-4.0-kW
 • Vidutinio-slėgio-kanalinis-oro-kondicionierius-3.5-4.0-kW-2
 • 3.5-4.0-kW-vidinio-bloko-brėžinys
 • 3.5-4.0-kW-vidinio-bloko-brėžinys-2
 • Vidutinio-slėgio-kanalinio-oro-kondicionieriaus-išorinis-blokas-3.5-4.0-kW
 • AC035RXADKG-EU
 • AC035RXADKG-EU-2

Video