Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung kanalinio tipo vidutinio slėgio 6.8/8.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC071RNMDKG/EU-AC071RXADKG/EU
Kaina
2 200 € be PVM / 2 662 € su PVM

6.8-kW-vidutinio-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas

 • Naujau­sios tech­­­no­lo­gi­jos. Oro kondi­cio­nie­riuje naudo­ja­mos naujau­sios tech­­­no­lo­gi­jos daro įren­gi­nius vienais našiau­sių rinkoje.
 • Efek­ty­­ve­s­nis šaldy­­­mas ir šildy­­­mas. Samsung kana­li­niuose oro kondi­cio­nie­riuose naudo­jami ypač efek­ty­vūs „Sirocco“ venti­lia­to­riai.
 • Tyle­s­nis. Aero­­­di­na­mi­š­­­ke­s­nės venti­lia­to­riaus mente­­­lės užti­k­rina tylesnį oro kondi­cio­nie­riaus veikimą.
 • Kompa­­k­ti­š­­­kas. Naujų Samsung kana­li­nių oro kondi­cio­nie­­­rių gaba­ri­tai suma­žinti 30 proc.
 • Leng­­ve­s­nis. Svoris lygi­nant su 2013 m. mode­liais suma­žė­jęs 42 proc.
 • Oro trau­­­kos kont­ro­­­lės sistema. Įdiegta paža­n­giau­sia oro trau­­­kos kont­ro­­­lės sistema (ESP).
 • Galios regu­lia­vi­­­mas. Įdiegta patogi galios regu­lia­vimo funk­cija preci­zi­š­kai sure­­­gu­liuoja oro srau­tus pata­l­­­pose, leidžia suma­žinti siste­mos triu­k­š­mi­n­­­gumą ir padi­dinti ekono­­­mi­š­­­kumą.
 • „Away“ reži­­­mas. Taupoma elek­t­­­ros ener­gija Jums nebū­nant namuose.
 • 7 dienų prog­ra­ma­vi­­­mas. Leidžia nusta­tyti oro kondi­cio­nie­riaus veikimą pagal Jūsų porei­kius ir dieno­­­t­varkę.
 • 3 pakopų tylu­sis reži­­­mas. Tyle­s­nis išori­nio bloko veiki­­­mas naktį.
 • „Smart Wi-Fi“ funk­cija (reika­lin­gas papi­l­do­­­mas prie­das). Valdy­­­kite oro kondi­cio­nie­­­rių savo išma­niuoju tele­fonu.
 • Oro joni­za­to­rius (reika­lin­gas papi­l­do­­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­­­rių ir kitų elek­t­­­­ros prie­taisų pata­l­­­­pose atsi­­­­randa neigia­­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­­lių ir bakte­­­­rijų kiekis pata­l­­­­pose.
 • Tankus filt­ras. Lengva valyti, paprasta prižiū­rėti.
 • Platus darbi­nių tempe­ra­tūrų diapa­­­zo­nas. Užti­k­ri­n­tas įran­gos veiki­­­mas beveik visose klima­ti­nėse zonose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC071RNMDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC071RXADKG/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.50/6.80/8.70
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.90/8.00/9.00
Nominali šaldymo galia, kW
6.8
Nominali šildymo galia, kW
8
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.93
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.1
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.2
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.35/2.32/3.60
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.35/2.50/3.95
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/10.4/16.0
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/10.8/17.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/3.0/15.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.0/29.0/147.0
Drenažas, Φ, mm
VP-25(OD32, ID25)
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
17.0/14.0/11.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
51
Kompresoriaus modelis
UB4TN8200FE4
Kompresoriaus galia, kW
1.89
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
650
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
30/27/24
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
49/51
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
850x250x700
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x798x310
Vidinio bloko svoris, kg
26.5
Išorinio bloko svoris, kg
51
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
50
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.70/1.15
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
20g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
2.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
1.5
Minimali šildymo galia, kW
1.9
Maksimali šaldymo galia, kW
8.7
Maksimali šildymo galia, kW
9

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/zemo-ir-vidutinio-slegio-kanaliniu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • 6.8-kW-vidutinio-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas
 • Vidutinio-slėgio-kanalinis-oro-kondicionierius-6.8-8.0-kW
 • Vidutinio-slėgio-kanalinis-oro-kondicionierius-6.8-8.0-kW-2
 • 6.8-8.0-kW-vidinio-bloko-brėžinys
 • AC035-052-071RNMDKG-EU-vidinis-2
 • AC071RXADKGEU-išorinis-blokas
 • AC071RXADKG-išorinis
 • AC071RXADKG-išorinis-2

Video