Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung kanalinio tipo žemo slėgio 2.6/3.3kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC026RNLDKG/EU-AC026RXADKG/EU
Kaina
1 613 € be PVM / 1 952 € su PVM

2.6-3.3-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas

Pritai­ko­mas įren­gi­mas. Kadangi galima pasi­rinkti oro įėjimo angos vietą, kuri gali būti įren­gi­nio apačioje arba gale, siaurą ortakį galima indi­vi­dua­liai pritai­kyti taip, kad jis tiktų bet kokiai verslo aplin­kai. Įren­gi­mas yra pritai­ko­mas, todėl įren­ginį galima konfi­gū­ruoti taip, kad jis tiktų beveik kiek­vie­nai patal­pai ir būtų leng­vai pasle­pia­mas virš lubų. Tokiu būdu įren­gi­nys įsilieja į aplinką ir sklei­džia didesnį oro srautą.

Lengva prie­žiūra. Siau­ras orta­kis supro­jek­tuo­tas taip, kad būtų lengva prižiū­rėti. Naudo­to­jai gali tiesiog atida­ryti įren­gi­nio apatinį skydą ir leng­vai pasiekti dalis. Taip sutrum­pėja prie­žiū­rai skir­tas prasto­vos laiko­tar­pis ir iki mini­mumo suma­ži­nami finan­si­niai verslo nuosto­liai.

Leng­ves­nis drena­ži­nio siurb­lio monta­vi­mas. Dabar naudo­to­jai naują drena­žinį siurblį gali įsta­tyti iš šono, todėl nebe­rei­kia nuimti viršu­ti­nio dang­čio. Perstū­mus deši­nįjį skydą galima leng­vai įmon­tuoti, patik­rinti arba sutai­syti siurblį, taip taupant verslo laiką ir pini­gus.

Papil­do­mas aukšto pakė­limo drena­ži­nis siurb­lys. „Sam­sung“ kana­linė oro kondi­cio­na­vimo tech­no­lo­gija turi gali­mybę veikti su aukšto pakė­limo drena­ži­niu siurb­liu. Jis konden­suo­tąjį vandenį pake­lia iki 750 mm, paly­ginti su anks­tesne 700 mm riba. Todėl ši sistema pato­gesnė, nes naudo­to­jai gali lanks­čiau rink­tis įren­gi­nio monta­vimo vietą.

Valdy­­kite bet kada ir bet kur (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Naudo­dami prog­­ramą išma­nia­jame tele­fone su pasi­­re­n­ka­mąja funk­cija „Smart Wi-Fi“ nuoto­­li­niu būdu (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das) jį įjun­­kite ir išju­n­­kite, pasi­­ri­n­­kite veikimo režimą ir tempe­ra­tūrą, supla­nuo­­­kite, kada jis turi pasi­­leisti ir sustoti, taip pat valdy­­kite kitas funk­ci­jas.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC026RNLDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC026RXADKG/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.80/2.60/3.80
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.98/3.30/4.30
Nominali šaldymo galia, kW
2.6
Nominali šildymo galia, kW
3.3
Minimali šaldymo galia, kW
0.8
Minimali šildymo galia, kW
0.98
Maksimali šaldymo galia, kW
3.8
Maksimali šildymo galia, kW
4.3
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.19/0.68/1.20
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.20/0.87/1.45
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.5/3.6/5.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/4.5/7.0
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.90/0.61
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
10g (>20m)
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.82
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.79
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.2
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.0/8.2/7.4
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
30
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
32/29/26
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46/47
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/2.5/4.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.0/25.0/39.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
700x199x600
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
19
Išorinio bloko svoris, kg
32.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
2.5mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
310
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB9AK5090FER
Kompresoriaus galia, kW
0.86
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
320
Drenažas, Φ, mm
VP-25(OD32, ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/zemo-ir-vidutinio-slegio-kanaliniu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • 2.6-3.3-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas
 • 2.6-3.3-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas
 • Kanalinis_vyninėje
 • BLUE5221
 • Kanalinis_laukiamajame
 • Kanalinis-kondicionierius-pagrindinėje-erdvėje
 • Kanalinis-svečių-kambaryje
 • Lengvas-žemo-slėgio-kanalinių-montavimas
 • Žemo-slėgio-kanalinis-kondicionierius
 • Žemo-slėgio-kanalinis-kondicionierius-2
 • Kanalinis-kondicionierius-kambaryje
 • AC026RNLDKG-EU
 • AC026RNLDKG-EU-2
 • AC026RNLDKG-EU-3
 • 2.6-3.3-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-išorinis-blokas
 • AC026RXADKG-EU-išorinis
 • AC026RXADKG-EU-išorinis-2

Video