Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung kanalinio tipo žemo slėgio 2.6/3.3kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC026RNLDKG/EU-AC026RXADKG/EU
Kaina
1 509 € be PVM / 1 825 € su PVM

2.6-3.3-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas

 • Naujau­sios tech­no­lo­gi­jos. Oro kondi­cio­nie­riuje naudo­ja­mos pažan­giau­sios tech­no­lo­gi­jos daro įren­gi­nius vienais našiau­sių rinkoje.
 • Efek­ty­ves­nis šaldy­mas ir šildy­mas. Samsung kana­li­niuose oro kondi­cio­nie­riuose naudo­jami ypač efek­ty­vūs „Sirocco“ venti­lia­to­riai.
 • Tylesni. Aerodi­na­miš­kes­nės venti­lia­to­riaus mente­lės užtik­rina tylesnį oro kondi­cio­nie­riaus veikimą.
 • Kompak­tiš­kas. Samsung kana­li­nių oro kondi­cio­nie­rių gaba­ri­tai suma­žinti 30 proc.
 • Leng­ves­nis. Svoris lygi­nant su 2013 m. mode­liais suma­žė­jęs 42 proc.
 • Paprasta tech­ninė prie­žiūra. Samsung kana­linį oro kondi­cio­nie­rių paprasta tech­niš­kai prižiū­rėti, nes įren­gi­nys turi 3 priei­gos taškus (viršuje, apačioje, šone).
 • Oro trau­kos kont­ro­lės sistema. Įdiegta pažan­giau­sia oro trau­kos kont­ro­lės sistema (ESP).
 • Oro slėgio mata­vi­mas. Kana­li­niai oro kondi­cio­nie­riai pasto­viai matuoja oro tūrį ir slėgį siste­moje.
 • Galios regu­lia­vi­mas. Įdiegta patogi galios regu­lia­vimo funk­cija preci­ziš­kai sure­gu­liuoja oro srau­tus patal­pose, leidžia suma­žinti siste­mos triukš­min­gumą ir padi­dinti ekono­miš­kumą.
 • Iki 8 patalpų vienu šilu­mos siurb­liu. Samsung zonų valdik­lis leidžia kondi­cio­nuoti net 8 patal­pas su vienu kana­li­niu šilu­mos siurb­liu.
 • „Away“ reži­mas. Taupoma elekt­ros ener­gija Jums nebū­nant namuose.
 • 7 dienų prog­ra­ma­vi­mas. Leidžia nusta­tyti oro kondi­cio­nie­riaus veikimą pagal Jūsų porei­kius ir dieno­tvarkę.
 • „Smart Wi-Fi“ funk­cija (papil­do­mas prie­das). Valdy­kite oro kondi­cio­nie­rių savo išma­niuoju tele­fonu.
 • Tvir­tas korpu­sas.
 • Tankus filt­ras. Lengva valyti, paprasta prižiū­rėti.
 • Platus darbi­nių tempe­ra­tūrų diapa­zo­nas. Užtik­rin­tas įran­gos veiki­mas beveik visose klima­ti­nėse zonose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC026RNLDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC026RXADKG/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.80/2.60/3.80
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.98/3.30/4.30
Nominali šaldymo galia, kW
2.6
Nominali šildymo galia, kW
3.3
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.82
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.2
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.79
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.00
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.19/0.68/1.20
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.20/0.87/1.45
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.5/3.6/5.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/4.5/7.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/2.5/4.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.0/25.0/39.0
Drenažas, Φ, mm
VP-25(OD32, ID25)
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.0/8.2/7.4
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
30.0
Kompresoriaus modelis
UB9AK5090FER
Kompresoriaus galia, kW
0.86
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
320
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
32/29/26
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46/47
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
700x199x600
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
19.0
Išorinio bloko svoris, kg
32.50
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.90/0.61
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
10g (>20m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
2.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
310.0
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
0.80
Minimali šildymo galia, kW
0.98
Maksimali šaldymo galia, kW
3.80
Maksimali šildymo galia, kW
4.30

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/zemo-slegio-kanaliniu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • 2.6-3.3-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas
 • 2.6-3.3-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas
 • AC026RNLDKG-EU
 • AC026RNLDKG-EU-2
 • AC026RNLDKG-EU-3
 • 2.6-3.3-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-išorinis-blokas
 • AC026RXADKG-EU-išorinis
 • AC026RXADKG-EU-išorinis-2

Video