Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung kanalinio tipo žemo slėgio 3.5/4.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC035RNLDKG/EU-AC035RXADKG/EU
Kaina
1 740 € be PVM / 2 105 € su PVM

3.5-4.0-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas

Leng­vai įren­gia­mas. Kana­li­nio kondi­cio­nie­riaus įren­gi­mas yra pritai­ko­mas, todėl įren­ginį galima konfi­gū­ruoti taip, kad jis tiktų beveik kiek­vie­nai patal­pai ir būtų leng­vai pasle­pia­mas virš lubų. Tokiu būdu įren­gi­nys įsilieja į aplinką ir sklei­džia didesnį oro srautą.

Lengva prie­žiūra. Siau­ras orta­kis supro­jek­tuo­tas taip, kad būtų lengva prižiū­rėti. Naudo­to­jai gali tiesiog atida­ryti įren­gi­nio apatinį skydą ir leng­vai pasiekti dalis. Taip sutrum­pėja prie­žiū­rai skir­tas prasto­vos laiko­tar­pis ir iki mini­mumo suma­ži­nami finan­si­niai verslo nuosto­liai.

Leng­ves­nis drena­ži­nio siurb­lio monta­vi­mas. Dabar naudo­to­jai naują drena­žinį siurblį gali įsta­tyti iš šono, todėl nebe­rei­kia nuimti viršu­ti­nio dang­čio. Perstū­mus deši­nįjį skydą galima leng­vai įmon­tuoti, patik­rinti arba sutai­syti siurblį, taip taupant verslo laiką ir pini­gus.

Papil­do­mas aukšto pakė­limo drena­ži­nis siurb­lys. „Sam­sung“ kana­linė oro kondi­cio­na­vimo tech­no­lo­gija turi gali­mybę veikti su aukšto pakė­limo drena­ži­niu siurb­liu. Jis konden­suo­tąjį vandenį pake­lia iki 750 mm, paly­ginti su anks­tesne 700 mm riba. Todėl ši sistema pato­gesnė, nes naudo­to­jai gali lanks­čiau rink­tis įren­gi­nio monta­vimo vietą.

Valdy­­kite bet kada ir bet kur (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Naudo­dami prog­­ramą išma­nia­jame tele­fone su pasi­­re­n­ka­mąja funk­cija „Smart Wi-Fi“ nuoto­­li­niu būdu (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das) jį įjun­­kite ir išju­n­­kite, pasi­­ri­n­­kite veikimo režimą ir tempe­ra­tūrą, supla­nuo­­­kite, kada jis turi pasi­­leisti ir sustoti, taip pat valdy­­kite kitas funk­ci­jas.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC035RNLDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC035RXADKG/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.85/3.50/4.30
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.00/4.00/5.00
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Nominali šildymo galia, kW
4
Minimali šaldymo galia, kW
0.85
Minimali šildymo galia, kW
1
Maksimali šaldymo galia, kW
4.3
Maksimali šildymo galia, kW
5
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.20/1.12/1.40
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.19/1.21/1.80
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.6/5.4/6.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/5.8/10.5
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.90/0.61
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
10g (>20m)
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.12
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.31
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.1
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.5/8.5/7.5
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
30
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
700x199x600
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
790x548x285
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/2.5/4.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.0/25.0/39.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
33/30/27
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
48/48
Vidinio bloko svoris, kg
19
Išorinio bloko svoris, kg
32.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
2.5mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
310
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB9AK5090FER
Kompresoriaus galia, kW
0.86
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
320
Drenažas, Φ, mm
VP-25(OD32, ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/zemo-ir-vidutinio-slegio-kanaliniu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • 3.5-4.0-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas
 • 3.5-4.0-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas
 • Kanalinis_vyninėje
 • Kanalinis_laukiamajame
 • BLUE5221
 • Kanalinis-kondicionierius-pagrindinėje-erdvėje
 • Valgomajame
 • Lengvas-žemo-slėgio-kanalinių-montavimas
 • Kanalinis-kondicionierius-kambaryje
 • AC035RNLDKG-EU
 • AC035RNLDKG-EU-2
 • AC035RNLDKG-EU-3
 • 3.5-4.0-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-išorinis-blokas
 • AC035RXADKG-išorinis-blokas
 • AC035RXADKG-išorinis-blokas-2
 • Žemo-slėgio-kanalinis-kondicionierius
 • Žemo-slėgio-kanalinis-kondicionierius-2

Video