Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung kanalinio tipo žemo slėgio 5.0/6.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC052RNLDKG/EU-AC052RXADKG/EU
Kaina
1 946 € be PVM / 2 355 € su PVM

5.0-6.0-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas

Leng­vai įren­gia­­mas. Kana­li­nio kondi­cio­nie­riaus įren­gi­­mas yra pritai­­ko­­mas, todėl įren­ginį galima konfi­gū­ruoti taip, kad jis tiktų beveik kiek­vie­nai pata­l­pai ir būtų leng­vai pasle­pia­­mas virš lubų. Tokiu būdu įren­gi­nys įsilieja į aplinką ir sklei­džia didesnį oro srautą.

Lengva prie­žiūra. Siau­ras orta­kis supro­jek­tuo­tas taip, kad būtų lengva prižiū­rėti. Naudo­to­jai gali tiesiog atida­ryti įren­gi­nio apatinį skydą ir leng­vai pasiekti dalis. Taip sutrum­pėja prie­žiū­rai skir­tas prasto­vos laiko­tar­pis ir iki mini­mumo suma­ži­nami finan­si­niai verslo nuosto­liai.

Leng­ves­nis drena­ži­nio siurb­lio monta­vi­mas. Dabar naudo­to­jai naują drena­žinį siurblį gali įsta­tyti iš šono, todėl nebe­rei­kia nuimti viršu­ti­nio dang­čio. Perstū­mus deši­nįjį skydą galima leng­vai įmon­tuoti, patik­rinti arba sutai­syti siurblį, taip taupant verslo laiką ir pini­gus.

Papil­do­mas aukšto pakė­limo drena­ži­nis siurb­lys. „Sam­sung“ kana­linė oro kondi­cio­na­vimo tech­no­lo­gija turi gali­mybę veikti su aukšto pakė­limo drena­ži­niu siurb­liu. Jis konden­suo­tąjį vandenį pake­lia iki 750 mm, paly­ginti su anks­tesne 700 mm riba. Todėl ši sistema pato­gesnė, nes naudo­to­jai gali lanks­čiau rink­tis įren­gi­nio monta­vimo vietą.

Valdy­­kite bet kada ir bet kur (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Naudo­dami prog­­ramą išma­nia­jame tele­fone su pasi­­re­n­ka­mąja funk­cija „Smart Wi-Fi“ nuoto­­li­niu būdu (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das) jį įjun­­kite ir išju­n­­kite, pasi­­ri­n­­kite veikimo režimą ir tempe­ra­tūrą, supla­nuo­­­kite, kada jis turi pasi­­leisti ir sustoti, taip pat valdy­­kite kitas funk­ci­jas.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC052RNLDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC052RXADKG/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.20/5.00/6.50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.10/6.00/7.20
Nominali šaldymo galia, kW
5
Nominali šildymo galia, kW
6
Minimali šaldymo galia, kW
1.2
Minimali šildymo galia, kW
1.1
Maksimali šaldymo galia, kW
6.5
Maksimali šildymo galia, kW
7.2
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.35/1.69/2.20
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.26/1.74/2.70
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.1/7.7/10.0
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.7/7.8/12.0
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
30
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
20
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.20/0.81
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
10g (>5m)
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.96
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.45
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.1
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
3.9
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
13.5/11.5/9.5
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
40
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
33/30/27
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
48/48
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/3.0/4.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.0/29.0/39.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1100x200x450
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x638x310
Vidinio bloko svoris, kg
23.5
Išorinio bloko svoris, kg
43
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
2.5mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338.2
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB9TK3150FE4
Kompresoriaus galia, kW
1.51
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
500
Drenažas, Φ, mm
VP-25(OD32, ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/zemo-ir-vidutinio-slegio-kanaliniu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • 5.0-6.0-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas
 • Kanalinis-kondicionierius-kambaryje
 • Kanalinis_vyninėje
 • BLUE5221
 • Kanalinis_laukiamajame
 • Kanalinis-kondicionierius-pagrindinėje-erdvėje
 • Valgomajame
 • Lengvas-žemo-slėgio-kanalinių-montavimas
 • 5.0-6.0-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas
 • AC052RNLDKG-EU
 • AC052RNLDKG-EU-2
 • AC052RNLDKG-EU-3
 • 5.0-6.0-kW-žemo-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-išorinis-blokas
 • AC052RXADKG-išorinis-blokas
 • AC052RXADKG-išorinis-blokas-2
 • Žemo-slėgio-kanalinis-kondicionierius
 • Žemo-slėgio-kanalinis-kondicionierius-2

Video

https://www.telepaslauga.lt/files/zemo-slegio-kanaliniu-montavimo-instrukcija.pdf