Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung konsolinio tipo 2.6/3.5kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC026RNJDKG/EU-AC026RXADKG/EU
Kaina
1 325 € be PVM / 1 603 € su PVM

2.5-3.5-kW-konsolės-komplekto-koliažas

 • Konsolė – plonas ir išma­naus dizaino įren­gi­nys. Tai ploniau­sias oro kondi­cio­nie­rius rinkoje (vos 199 mm storio). Neprie­kai­š­­ti­n­gas veiki­­mas, elega­n­ti­š­­kas ir kompa­k­ti­š­­kas dizai­nas. Išma­nu­sis skyde­lis „Clean Panel“ yra inova­ty­vus ir unika­lus, jis nelei­džia ant oro kondi­cio­nie­riaus ir kamba­ryje kaup­tis dulkėms. Oro kondi­cio­nie­­rių galima valdyti per intui­ty­vųjį juodą juti­k­linį ekraną, leidžiantį naudo­to­jams išnau­doti visas šio gami­nio gali­my­bes.
 • Dvikry­p­čiai orta­­kiai. Du atski­­rus orta­kius (vėdi­nimo ir šildymo) turi­n­tis pulto tipo oro kondi­cio­nie­rius užti­k­rina, kad kiek­vie­­noje pata­l­­pos vietoje būtų palai­­koma pagei­dau­jama tempe­ra­tūra. Šiltas oras išpu­čia­­mas per apatinį ortakį, kad šiluma po patalpą pasi­­­skir­s­tytų toly­giai. Dėl šių inova­ty­vių dvikry­p­čių orta­kių įmonės galės susi­­­kurti pato­­gesnę ir malo­­nesnę darbo aplinką.
 • Tylus darbas. Pulto tipo oro kondi­cio­nie­rius – ne tik gali­n­gas ir našus, bet ir labai tylus. Yra keturi darbo reži­mai: maksi­ma­laus gali­n­­gumo („high“), vidu­ti­nio gali­n­­gumo („medium“), mažo gali­n­­gumo („low“) ir tylu­sis („silent“). Įmonėms tikrai pravers opti­ma­lią tempe­ra­tūrą suku­ria­n­tis, tyliai veikia­n­tis ir dirbti netru­k­da­n­tis oro kondi­cio­nie­rius.
 • „Smart inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija. Dide­­lio efek­ty­vumo „inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užti­k­rina preci­zišką tempe­ra­tū­­ros palai­kymą su mini­ma­­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Oro joni­za­to­rius. Dėl kompiu­te­­­rių ir kitų elek­t­­­ros prie­taisų pata­l­­­pose atsi­­­randa neigia­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­lių ir bakte­­­rijų kiekis pata­l­­­pose.
 • Valdy­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“, reika­li­n­gas papi­l­do­­­mas prie­das). Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­­­dy­­­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC026RNJDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC026RXADKG/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.0/2.6/3.4
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.0/3.5/4.2
Nominali šaldymo galia, kW
2.6
Nominali šildymo galia, kW
3.5
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.61
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.4
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.3
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.2
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
1 Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.23/0.72/1.20
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.21/1.06/1.45
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.6/3.6/5.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/5.0/7.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
7.5/6.8/6.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
30
Kompresoriaus modelis
UB9AK5090FER
Kompresoriaus galia, kW
0.86
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
320
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
36/31/26
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46/47
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
720x620x199
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
16
Išorinio bloko svoris, kg
32.5
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.90/0.61
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
0g (>20m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.25mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
2x1.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
15
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
310
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
1
Minimali šildymo galia, kW
1
Maksimali šaldymo galia, kW
3.4
Maksimali šildymo galia, kW
4.2

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/konsoliniu-kondicionieriu-montavimo-instrukcija-2020-m..pdf

Galerija

 • 2.5-3.5-kW-konsolės-komplekto-koliažas
 • Konsolinis-oro-kondicionierius-2.6-3.5-kW
 • Samsung-konsolinio-tipo-2.6/3.5-kW-oro-kondicionieriaus-komplekto-vidinio-bloko-brėžinys
 • Samsung-konsolinio-tipo-2.6/3.5-kW-oro-kondicionieriaus-komplekto-vidinio-bloko-brėžinys-2
 • Samsung-konsolinio-tipo-2.6/3.5-kW-oro-kondicionieriaus-komplekto-vidinio-bloko-brėžinys-3
 • AC026RXADKG-AC035RXADKG-išorinis
 • Samsung-konsolinio-tipo-2.63.5-kW-oro-kondicionieriaus-komplekto-išorinio-bloko-brėžinys-2
 • Samsung-konsolinio-tipo-2.6/3.5-kW-oro-kondicionieriaus-komplekto-išorinio-bloko-brėžinys-2
 • Konsolinis-kondicionierius
 • Konsolinis-kondicionierius-2
 • IMG-9b140d0bd44d466fff0fc3d81072f846-V
 • IMG-15d763042846045217e8e65f30812232-V
 • IMG-18a5c073d6d1587555ef03997d309f41-V