Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung konsolinio tipo 2.6/3.5kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC026RNJDKG/EU-AC026RXADKG/EU
Kaina
1 325 € be PVM / 1 603 € su PVM

2.5-3.5-kW-konsolės-komplekto-koliažas

 • Plonas korpu­sas. Pats ploniau­sias konso­li­nio tipo kondi­cio­nie­rius rinkoje: jis yra tik 199mm storio. Dėl savo stilingo ir kompak­tiško dizaino nekrenta į akis bei leng­vai inte­gruo­ja­mas įvai­raus dizaino patal­pose.
 • Švarus korpu­sas. Unika­lus korpu­sas nelei­džia kaup­tis dulkėms, todėl Jūsų patal­pos ir pats įren­gi­nys liks švaresni.
 • Juodas skait­me­ni­nis ekra­nas. Juti­mui jaut­rus ekra­nas padi­dina valdymo pato­gumą.
 • Dviejų kryp­čių oro išpū­timo angos. Yra dvi atski­ros oro išpū­timo angos vėsi­ni­mui ir šildy­mui. Šiltas oras pučia­mas iš apati­nėje dalyje esan­čios angos, kad šiluma toly­giai pasklistų patal­poje. Jaus­ki­tės komfor­tiš­kai tiek šildan­tis, tiek vėsi­nan­tis kiek­vie­name savo kamba­rio kampe.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Anti­bak­te­ri­nis venti­lia­to­rius. Paga­min­tas su anti­bak­te­rine danga, kuri stabdo pelė­sių ir grybe­lio daugi­ni­mąsi ir apsaugo nuo negero kvapo.
 • Komp­lek­tuo­ja­mas su belai­džiu pulte­liu.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Oro joni­za­to­rius. Dėl kompiu­te­rių ir kitų elekt­ros prie­taisų patal­pose atsi­randa neigia­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elekt­rosta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuovar­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­lių ir bakte­rijų kiekis patal­pose.
 • Wi-Fi. Valdy­kite savo įren­ginį tele­fonu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC026RNJDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC026RXADKG/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.0/2.6/3.4
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.0/3.5/4.2
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.61
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.40
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.30
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.20
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
1 Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.23/0.72/1.20
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.21/1.06/1.45
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.6/3.6/5.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/5.0/7.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
7.5/6.8/6.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
30.0
Kompresoriaus modelis
UB9AK5090FER
Kompresoriaus galia, kW
0.86
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
320
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
36/31/26
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46/47
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
720x620x199
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
16.0
Išorinio bloko svoris, kg
32.5
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20.0
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15.0
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.90/0.61
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
0g (>20m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.25mm2
Maitinimo kabelis
2x1.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
15
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
310.0
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24

Galimi priedai

Priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/konsoliniu-kondicionieriu-montavimo-instrukcija-2020-m..pdf

Galerija

 • 2.5-3.5-kW-konsolės-komplekto-koliažas
 • Konsolinis-oro-kondicionierius-2.6-3.5-kW
 • Samsung-konsolinio-tipo-2.6/3.5-kW-oro-kondicionieriaus-komplekto-vidinio-bloko-brėžinys
 • Samsung-konsolinio-tipo-2.6/3.5-kW-oro-kondicionieriaus-komplekto-vidinio-bloko-brėžinys-2
 • Samsung-konsolinio-tipo-2.6/3.5-kW-oro-kondicionieriaus-komplekto-vidinio-bloko-brėžinys-3
 • AC026RXADKG-AC035RXADKG-išorinis
 • Samsung-konsolinio-tipo-2.63.5-kW-oro-kondicionieriaus-komplekto-išorinio-bloko-brėžinys-2
 • Samsung-konsolinio-tipo-2.6/3.5-kW-oro-kondicionieriaus-komplekto-išorinio-bloko-brėžinys-2
`