Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung konsolinio tipo 2.6/3.5kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC026RNJDKG/EU-AC026RXADKG/EU
Kaina
1 325 € be PVM / 1 603 € su PVM

2.5-3.5-kW-konsolės-komplekto-koliažas

 • Plonas korpu­sas. Pats ploniau­sias konso­li­nio tipo kondi­cio­nie­rius rinkoje: jis yra tik 199mm storio. Dėl savo stilingo ir kompak­tiško dizaino nekrenta į akis bei leng­vai inte­gruo­ja­mas įvai­raus dizaino patal­pose.
 • Švarus korpu­sas. Unika­lus korpu­sas nelei­džia kaup­tis dulkėms, todėl Jūsų patal­pos ir pats įren­gi­nys liks švaresni.
 • Juodas skait­me­ni­nis ekra­nas. Juti­mui jaut­rus ekra­nas padi­dina valdymo pato­gumą.
 • Dviejų kryp­čių oro išpū­timo angos. Yra dvi atski­ros oro išpū­timo angos vėsi­ni­mui ir šildy­mui. Šiltas oras pučia­mas iš apati­nėje dalyje esan­čios angos, kad šiluma toly­giai pasklistų patal­poje. Jaus­ki­tės komfor­tiš­kai tiek šildan­tis, tiek vėsi­nan­tis kiek­vie­name savo kamba­rio kampe.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Anti­bak­te­ri­nis venti­lia­to­rius. Paga­min­tas su anti­bak­te­rine danga, kuri stabdo pelė­sių ir grybe­lio daugi­ni­mąsi ir apsaugo nuo negero kvapo.
 • Komp­lek­tuo­ja­mas su belai­džiu pulte­liu.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Oro joni­za­to­rius. Dėl kompiu­te­rių ir kitų elekt­ros prie­taisų patal­pose atsi­randa neigia­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elekt­rosta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuovar­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­lių ir bakte­rijų kiekis patal­pose.
 • Wi-Fi. Valdy­kite savo įren­ginį tele­fonu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC026RNJDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC026RXADKG/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.0/2.6/3.4
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.0/3.5/4.2
Nominali šaldymo galia, kW
2.6
Nominali šildymo galia, kW
3.5
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.61
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.4
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.3
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.20
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
1 Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.23/0.72/1.20
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.21/1.06/1.45
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.6/3.6/5.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/5.0/7.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
7.5/6.8/6.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
30.0
Kompresoriaus modelis
UB9AK5090FER
Kompresoriaus galia, kW
0.86
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
320
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
36/31/26
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46/47
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
720x620x199
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
16.0
Išorinio bloko svoris, kg
32.5
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15.0
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.90/0.61
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
0g (>20m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.25mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
2x1.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
15
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
310.0
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
1.00
Minimali šildymo galia, kW
1.00
Maksimali šaldymo galia, kW
3.40
Maksimali šildymo galia, kW
4.20

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/konsoliniu-kondicionieriu-montavimo-instrukcija-2020-m..pdf

Galerija

 • 2.5-3.5-kW-konsolės-komplekto-koliažas
 • Konsolinis-oro-kondicionierius-2.6-3.5-kW
 • Samsung-konsolinio-tipo-2.6/3.5-kW-oro-kondicionieriaus-komplekto-vidinio-bloko-brėžinys
 • Samsung-konsolinio-tipo-2.6/3.5-kW-oro-kondicionieriaus-komplekto-vidinio-bloko-brėžinys-2
 • Samsung-konsolinio-tipo-2.6/3.5-kW-oro-kondicionieriaus-komplekto-vidinio-bloko-brėžinys-3
 • AC026RXADKG-AC035RXADKG-išorinis
 • Samsung-konsolinio-tipo-2.63.5-kW-oro-kondicionieriaus-komplekto-išorinio-bloko-brėžinys-2
 • Samsung-konsolinio-tipo-2.6/3.5-kW-oro-kondicionieriaus-komplekto-išorinio-bloko-brėžinys-2