Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung konsolinio tipo 3.5/4.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC035RNJDKG/EU-AC035RXADKG/EU
Kaina
1 535 € be PVM / 1 857 € su PVM

3.5-4.0-kW-konsolės-komplekto-koliažas

 • Plonas korpu­sas. Pats ploniau­sias konso­li­nio tipo kondi­cio­nie­rius rinkoje: jis yra tik 199mm storio. Dėl savo stilingo ir kompa­k­tiško dizaino nekrenta į akis bei leng­vai inte­­gruo­ja­­mas įvai­raus dizaino pata­l­­pose.
 • Švarus korpu­sas. Unika­lus korpu­sas nelei­džia kaup­tis dulkėms, todėl Jūsų pata­l­­pos ir pats įren­gi­nys liks švaresni.
 • Juodas skai­t­me­ni­nis ekra­nas. Juti­mui jaut­­rus ekra­nas padi­dina valdymo pato­­­gumą.
 • Dviejų kryp­čių oro išpū­timo angos. Yra dvi atski­­ros oro išpū­timo angos vėsi­ni­mui ir šildy­mui. Šiltas oras pučia­­mas iš apati­nėje dalyje esan­čios angos, kad šiluma toly­giai pasklistų pata­l­­poje. Jaus­ki­tės komfo­r­ti­š­kai tiek šilda­n­tis, tiek vėsi­na­n­tis kiek­vie­name savo kamba­­rio kampe.
 • Auto­­ma­ti­nis persi­­ju­n­gi­­mas. Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Anti­ba­k­te­ri­nis venti­lia­to­rius. Paga­mi­n­tas su anti­ba­k­te­rine danga, kuri stabdo pelė­sių ir grybe­­lio daugi­ni­mąsi ir apsaugo nuo negero kvapo.
 • Gali būti komp­le­k­tuo­ja­­mas su belai­džiu pulte­liu.
 • „Smart inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija. Dide­­lio efek­ty­vumo „inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užti­k­rina preci­zišką tempe­ra­tū­­ros palai­kymą su mini­ma­­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Oro joni­za­to­rius. Dėl kompiu­te­rių ir kitų elekt­ros prie­taisų patal­pose atsi­randa neigia­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elekt­rosta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuovar­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­lių ir bakte­rijų kiekis patal­pose.
 • Wi-Fi. Valdy­­kite savo įren­ginį tele­fonu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC035RNJDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC035RXADKG/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.2/3.5/3.9
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.1/4.0/4.6
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Nominali šildymo galia, kW
4
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.12
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.1
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.07
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.10
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
1 Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.25/1.12/1.50
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.21/1.30/1.80
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.6/5.5/7.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/5.9/10.5
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
8.5/7.2/6.2
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
30.0
Kompresoriaus modelis
UB9AK5090FER
Kompresoriaus galia, kW
0.86
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
320
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38/34/30
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
48/48
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
720x620x199
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
16.0
Išorinio bloko svoris, kg
32.50
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15.0
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.90/0.61
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
0g (>20m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.25mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
2x1.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
15
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
310.0
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
1.20
Minimali šildymo galia, kW
1.10
Maksimali šaldymo galia, kW
3.90
Maksimali šildymo galia, kW
4.60

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/konsoliniu-kondicionieriu-montavimo-instrukcija-2020-m..pdf

Galerija

 • 3.5-4.0-kW-konsolės-komplekto-koliažas
 • Konsolinis-oro-kondicionierius-2.6-3.5-kW
 • 2020-ųjų-metų-konsolinio-tipo-vidinio-bloko-brėžinys-3.5-4.0-kW
 • 2020-ųjų-metų-konsolinio-tipo-vidinio-bloko-brėžinys-3.5-4.0-kW-2
 • 2020-ųjų-metų-konsolinio-tipo-vidinio-bloko-brėžinys-3.5-4.0-kW-3
 • AC035RXADKG-išorinis
 • 2020-ųjų-metų-konsolinio-tipo-išorinio-bloko-brėžinys-3.5-4.0-kW-2
 • 3.5-4.0kW-išorinis