Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung konsolinio tipo 3.5/4.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC035RNJDKG/EU-AC035RXADKG/EU
Kaina
1 813 € be PVM / 2 193 € su PVM
Energijos klasė ir techniniai duomenys
A+ Techniniai duomenys

3.5-4.0-kW-konsolės-komplekto-koliažas

Plono ir išma­naus dizaino įren­gi­nys. Tai ploniau­sias oro kondi­cio­nie­rius rinkoje (vos 199 mm storio). Išma­nu­sis skyde­lis „Clean Panel“ yra inova­ty­vus ir unika­lus, jis nelei­džia ant oro kondi­cio­nie­riaus ir kamba­ryje kaup­tis dulkėms. Oro kondi­cio­nie­rių galima valdyti per intui­ty­vųjį jutik­linį pultelio ekraną, leidžiantį naudo­to­jams išnau­doti visas šio gami­nio gali­my­bes.

Dvikryp­čiai kanalai. Du atski­rus kanalus (vėsinimui ir šildymui) turin­tis oro kondi­cio­nie­rius užtik­rina, kad kiek­vie­noje patal­pos vietoje būtų palai­koma pagei­dau­jama tempe­ra­tūra. Šiltas oras išpu­čia­mas per apatinį kanalą, kad šiluma po patalpą pasi­skirs­tytų toly­giai. Dėl šių inova­ty­vių dvikryp­čių kanalų galėsite susi­kurti pato­gesnę ir malo­nesnę darbo aplinką.

Tylus darbas. Kondi­cio­nie­rius ne tik galin­gas ir našus, bet ir labai tylus. Yra keturi darbo reži­mai: maksi­ma­laus galin­gumo („high“), vidu­ti­nio galin­gumo („medium“), mažo galin­gumo („low“) ir tylu­sis („silent“).

„Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.

Oro joni­za­to­rius (integruotas įrenginyje). Dėl kompiu­te­­rių ir kitų elek­t­­ros prie­taisų pata­l­­pose atsi­­randa neigia­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­ros­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­lių ir bakte­­rijų kiekis pata­l­­pose.

Valdy­­­kite per Wi-Fi bet kada ir iš bet kur (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu.

Įrenginys turi plaunamus filtrus.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC035RNJDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC035RXADKG/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
1 Yra
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.2/3.5/3.9
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.1/4.0/4.6
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Nominali šildymo galia, kW
4
Minimali šaldymo galia, kW
1.2
Minimali šildymo galia, kW
1.1
Maksimali šaldymo galia, kW
3.9
Maksimali šildymo galia, kW
4.6
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.25/1.12/1.50
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.21/1.30/1.80
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.6/5.5/7.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/5.9/10.5
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.90/0.61
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
0g (>20m)
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.12
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.07
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.1
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.1
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
8.5/7.2/6.2
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
30
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38/34/30
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
48/48
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
720x620x199
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
16
Išorinio bloko svoris, kg
32.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
2x1.5mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.25mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
15
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
310
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB9AK5090FER
Kompresoriaus galia, kW
0.86
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
320

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/konsoliniu-kondicionieriu-montavimo-instrukcija-2020-m..pdf

Galerija

 • 3.5-4.0-kW-konsolės-komplekto-koliažas
 • Konsolinis-oro-kondicionierius-2.6-3.5-kW
 • AJ052RBJDEG_02_2Way_Air_Outlets_PC
 • 2020-ųjų-metų-konsolinio-tipo-vidinio-bloko-brėžinys-3.5-4.0-kW
 • 2020-ųjų-metų-konsolinio-tipo-vidinio-bloko-brėžinys-3.5-4.0-kW-2
 • 2020-ųjų-metų-konsolinio-tipo-vidinio-bloko-brėžinys-3.5-4.0-kW-3
 • AC035RXADKG-išorinis
 • 2020-ųjų-metų-konsolinio-tipo-išorinio-bloko-brėžinys-3.5-4.0-kW-2
 • 3.5-4.0kW-išorinis
 • Konsolinis-kondicionierius
 • Konsolinis-kondicionierius-2
 • Konsolinis-kondicionierius
 • Konsolinis-kondicionierius
 • Konsolinis-kondicionierius