Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung konsolinio tipo multi-split 2.6/2.9kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AJ026TNJDKG/EU
Kaina
420 € be PVM / 508 € su PVM

Multi-split-konsolinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.6-2.9-kW

 • Multi-split sistema. Multi-split sistemą sudaro keli vidi­niai įren­gi­niai, prijungti prie vieno išori­nio bloko. Tokiu būdu apšil­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios patal­pos.,
 • Konsolė – plonas ir išma­naus dizaino įren­gi­nys. Tai ploniau­sias oro kondi­cio­nie­rius rinkoje (vos 199 mm storio). Neprie­kaiš­tin­gas veiki­mas, elegan­tiš­kas ir kompak­tiš­kas dizai­nas. Išma­nu­sis skyde­lis „Clean Panel“ yra inova­ty­vus ir unika­lus, jis nelei­džia ant oro kondi­cio­nie­riaus ir kamba­ryje kaup­tis dulkėms. Oro kondi­cio­nie­rių galima valdyti per intui­ty­vųjį juodą jutik­linį ekraną, leidžiantį naudo­to­jams išnau­doti visas šio gami­nio gali­my­bes.
 • Dvikryp­čiai orta­kiai. Du atski­rus orta­kius (vėdi­nimo ir šildymo) turin­tis pulto tipo oro kondi­cio­nie­rius užtik­rina, kad kiek­vie­noje patal­pos vietoje būtų palai­koma pagei­dau­jama tempe­ra­tūra. Šiltas oras išpu­čia­mas per apatinį ortakį, kad šiluma po patalpą pasi­skirs­tytų toly­giai. Dėl šių inova­ty­vių dvikryp­čių orta­kių įmonės galės susi­kurti pato­gesnę ir malo­nesnę darbo aplinką.
 • Tylus darbas. Pulto tipo oro kondi­cio­nie­rius – ne tik galin­gas ir našus, bet ir labai tylus. Yra keturi darbo reži­mai: maksi­ma­laus galin­gumo („high“), vidu­ti­nio galin­gumo („medium“), mažo galin­gumo („low“) ir tylu­sis („silent“). Įmonėms tikrai pravers opti­ma­lią tempe­ra­tūrą suku­rian­tis, tyliai veikian­tis ir dirbti netruk­dan­tis oro kondi­cio­nie­rius.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Oro joni­za­to­rius. Dėl kompiu­te­­rių ir kitų elek­t­­ros prie­taisų pata­l­­pose atsi­­randa neigia­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­ros­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­lių ir bakte­­rijų kiekis pata­l­­pose.
 • Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“, reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­­dy­­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AJ026TNJDKG/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
1 Yra
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/2.6/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/2.9/-
Nominali šaldymo galia, kW
2.6
Nominali šildymo galia, kW
2.9
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.25/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.25/-
Šaltnešio tipas
R32
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.0/7.8/6.7
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
36/32/27
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
720x620x199
Vidinio bloko svoris, kg
15.7
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2/3x4.0mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x1.0mm2+2x0.75mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter

Galimi priedai

Galerija

 • Multi-split-konsolinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.6-2.9-kW
 • Multi-split-konsolinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.6-2.9-kW-2
 • Konsolės-2.6-2.9-kW-brėžinys
 • Konsolės-2.6-2.9-kW-brėžinys-2
 • Konsolinis-kondicionierius
 • Konsolinis-kondicionierius-2
 • Konsolė
 • Konsolė
 • Konsolė