Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung konsolinio tipo multi-split 3.5/3.8kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AJ035TNJDKG/EU
Kaina
491 € be PVM / 594 € su PVM

Multi-split-konsolinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-3.5-3.8-kW

 • Multi-split sistema. Multi-split sistemą sudaro keli vidi­niai įren­gi­niai, prijungti prie vieno išori­nio bloko. Tokiu būdu apšil­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios patal­pos vienu metu.
 • Plono ir išma­naus dizaino įren­gi­nys. Tai ploniau­sias oro kondi­cio­nie­rius rinkoje (vos 199 mm storio). Išma­nu­sis skyde­lis „Clean Panel“ yra inova­ty­vus ir unika­lus, jis nelei­džia ant oro kondi­cio­nie­riaus ir kamba­ryje kaup­tis dulkėms. Oro kondi­cio­nie­­­rių galima valdyti per intui­ty­vųjį juti­k­linį pulte­­lio ekraną, leidžiantį naudo­to­jams išnau­doti visas šio gami­nio gali­my­bes.
 • Dvikry­p­čiai kana­lai. Du atski­­­rus kana­lus (vėsi­ni­mui ir šildy­mui) turi­n­tis oro kondi­cio­nie­rius užti­k­rina, kad kiek­vie­­­noje pata­l­­­pos vietoje būtų palai­­­koma pagei­dau­jama tempe­ra­tūra. Šiltas oras išpu­čia­­­mas per apatinį kanalą, o šaltas oras per viršu­tinį. Dėl šių inova­ty­vių dvikry­p­čių kanalų galė­site susi­­­­­kurti pato­­­gesnę ir malo­­­nesnę darbo aplinką.
 • Tylus darbas. Kondi­cio­nie­rius ne tik gali­n­gas ir našus, bet ir labai tylus. Yra keturi darbo reži­mai: maksi­ma­laus gali­n­­­gumo („high“), vidu­ti­nio gali­n­­­gumo („medium“), mažo gali­n­­­gumo („low“) ir tylu­sis („silent“).
 • „Smart inve­r­ter“ tech­­­no­lo­gija. Dide­­­lio efek­ty­vumo „inve­r­ter“ tech­­­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užti­k­rina preci­zišką tempe­ra­tū­­­ros palai­kymą su mini­ma­­­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Oro joni­za­to­rius (inte­­gruo­tas įren­gi­nyje). Dėl kompiu­te­­­­rių ir kitų elek­t­­­­ros prie­taisų pata­l­­­­pose atsi­­­­randa neigia­­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­­lių ir bakte­­­­rijų kiekis pata­l­­­­pose.
 • Valdy­­­­­kite per Wi-Fi bet kada ir iš bet kur (reika­li­n­gas papi­l­do­­­­mas prie­das). Valdy­­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­­rių vos vienu prisi­­­­­lie­timu.
  Įren­gi­nys turi plau­na­mus filt­­rus.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AJ035TNJDKG/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
1 Yra
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/3.5/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/3.8/-
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Nominali šildymo galia, kW
3.8
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.29/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.29/-
Šaltnešio tipas
R32
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
10.5/9.3/8.2
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38/35/30
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
720x620x199
Vidinio bloko svoris, kg
15.7
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2/3x4.0mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x1.0mm2+2x0.75mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter

Galimi priedai

Galerija

 • Multi-split-konsolinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-3.5-3.8-kW
 • AJ052RBJDEG_02_2Way_Air_Outlets_PC
 • Multi-split-konsolinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-3.5-3.8-kW-2
 • Konsolės-3.5-3.8-kW-brėžinys
 • Konsolės-3.5-3.8-kW-brėžinys-2
 • Konsolinis-kondicionierius
 • Konsolinis-kondicionierius-2
 • Konsolė
 • Konsolė
 • Konsolė