Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung konsolinio tipo multi-split 3.5/3.8kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AJ035TNJDKG/EU
Kaina
458 € be PVM / 554 € su PVM

Multi-split-konsolinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-3.5-3.8-kW

 • Multi-split sistema. Multi-split sistemą sudaro keli vidi­niai įren­gi­niai, prijungti prie vieno išori­nio bloko. Tokiu būdu apšil­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios patal­pos.
 • Plonas korpu­sas. Ploniau­sias konso­li­nio tipo kondi­cio­nie­rius rinkoje: jis yra tik 199 mm storio. Dėl savo stilingo ir kompak­tiško dizaino nekrenta į akis bei leng­vai inte­gruo­ja­mas įvai­raus dizaino patal­pose.
 • Švarus korpu­sas. Unika­lus korpu­sas nelei­džia kaup­tis dulkėms, todėl Jūsų patal­pos ir pats įren­gi­nys liks švaresni.
 • Juodas skait­me­ni­nis ekra­nas. Juti­mui jaut­rus ekra­nas padi­dina valdymo pato­gumą.
 • Dviejų kryp­čių oro išpū­timo angos. Yra dvi atski­ros oro išpū­timo angos vėsi­ni­mui ir šildy­mui. Šiltas oras pučia­mas iš apati­nėje dalyje esan­čios angos, kad šiluma toly­giai pasklistų patal­poje. Jaus­ki­tės komfor­tiš­kai tiek šildan­tis, tiek vėsi­nant kiek­vie­name savo kamba­rio kampe.
 • Tylus darbas. Ši tyli, tačiau galinga ir efek­tyvi šildymo ir vėsi­nimo sistema pada­rys Jūsų patal­pas komfor­tiš­kes­nes. „Silent mode“- tylus rėži­mas gali dirbti 4 skir­tin­gose venti­lia­to­riaus parink­tyse: „High“/"Medium"/"Low"/"Silent".
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus - kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Anti­bak­te­ri­nis venti­lia­to­rius. Paga­min­tas su anti­bak­te­rine danga, kuri stabdo pelė­sių ir grybe­lio daugi­ni­mąsi ir apsaugo nuo negero kvapo.
 • Komp­lek­tuo­ja­mas su belai­džiu pulte­liu.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Oro joni­za­to­rius. Dėl kompiu­te­­rių ir kitų elek­t­­ros prie­taisų pata­l­­pose atsi­­randa neigia­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­ros­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­lių ir bakte­­rijų kiekis pata­l­­pose.
 • Wi-Fi valdy­mas. Valdy­kite įren­ginį tele­fonu būdami toli nuo namų.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AJ035TNJDKG/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/3.5/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/3.8/-
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Nominali šildymo galia, kW
3.8
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
1 Yra
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.29/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.29/-
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
10.5/9.3/8.2
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38/35/30
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
720x620x199
Vidinio bloko svoris, kg
15.7
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x1.0mm2+2x0.75mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2/3x4.0mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT

Galerija

 • Multi-split-konsolinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-3.5-3.8-kW
 • Multi-split-konsolinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-3.5-3.8-kW-2
 • Konsolės-3.5-3.8-kW-brėžinys
 • Konsolės-3.5-3.8-kW-brėžinys-2