Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung Maldive 2.75/3.20kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AR09RXFPEWQNEU-AR09RXFPEWQXEU
Kaina
617 € be PVM / 747 € su PVM

Maldive-kondicionieriaus-2.75-3.20kW-komplektas

 • „Full HD“ filt­rai. Ypač tankus filt­ras, suren­kan­tis iki 80% dulkių ir bakte­rijų.
 • BLDC komp­re­so­rius. Dvigu­bas BLDC komp­re­so­rius iki 40% suma­žina išori­nio bloko triukš­mus ir vibra­ci­jas.
 • „Good Sleep II“ reži­mas. Šis tempe­ra­tū­ros kont­ro­lės reži­mas auto­ma­tiš­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubus­tu­mėte žvalūs.
 • „Smart saver“ funk­cija. Šiame režime kondi­cio­nie­rius dirba mini­ma­liu režimu.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba toliau buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • „Quiet“ reži­mas. Kondi­cio­nie­rius dirb­da­mas šiame režime veikia itin tyliai.
 • Realaus laiko laik­ma­tis. 24 valandų laiko­tar­pyje nusta­ty­kite, kuriuo metu kondi­cio­nie­rius dirbs norimu režimu ir kuriuo metu norite, kad nedirbtų.
 • „Sil­ver coated“. Sida­bru padeng­tas filt­ras. Filt­ras padeng­tas „Sil­ver Nano“ sluoks­niu, sulaiko ir paša­lina dulkių dale­les bei bakte­ri­jas, sukur­da­mas gaivų ir švarų orą.
 • Dezo­do­ruo­jan­tis filt­ras. Filtre naudo­jama akty­vuota anglis, efek­ty­viai suge­ria ciga­re­čių, nami­nių gyvūnų ir kitus nema­lo­nius kvapus.
 • Anti­bak­te­ri­nis venti­lia­to­rius. Paga­min­tas su anti­bak­te­rine danga, kuri stabdo pelė­sių ir grybe­lio daugi­ni­mąsi ir apsaugo nuo negero kvapo.
 • Šilu­mo­kai­tis padeng­tas sida­bru. Šilu­mo­kai­tis turi tris­luoksnį paden­gimą, (2 sluoks­niai be chromo neo silica medžia­gos, 1 sluoks­nis, sudė­tyje turin­tis sida­bro), nekenks­mingą išori­nei aplin­kai, kas page­rina konden­sato išve­dimą ir garan­tuoja švarų ir gaivų orą.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR09RXFPEWQNEU
Išorinio bloko modelis
AR09RXFPEWQXEU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/220-240/50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.9/2.75/3.35
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.3/3.2/4.5
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.35
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.40
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.76
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
3.80
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.21/0.82/1.03
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.27/0.85/1.2
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/4.0/4.8
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.7/4.0/5.4
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
8.1/7.1/5.7
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
28.0
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38/-/21
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
820x285x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
660x475x242
Vidinio bloko svoris, kg
8.0
Išorinio bloko svoris, kg
22.8
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
15.0
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
8.0
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.7/0.47
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
15g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Maitinimo kabelis
3G X 2.5 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
20
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
435.9
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
265.3
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15~24

Galimi priedai

Priedai

Galerija

 • Maldive-kondicionieriaus-2.75-3.20kW-komplektas
 • Maldive-sieninis-oro-kondicionierius-2.75-3.20-kW
 • Maldive-sieninis-oro-kondicionierius-2.75-3.20-kW-2
 • Maldive-sieninis-oro-kondicionierius-2.75-3.20-kW-3
 • maldive-sieninio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.75-3.20-kW
 • Maldive-sieninio-kondicionieriaus-išorinis-blokas-2.75-3.20-kW
 • Maldive-sieninio-kondicionieriaus-išorinis-blokas-2.75-3.20-kW-2
 • Sieninio-maldive-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-2.75-3.20-kW

Video

`