Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung multi-split sistemos 10.0/12.0kW išorinis blokas

Aprašymas

Modelis
AJ100TXJ5KG/EU
Kaina
2 297 € be PVM / 2 779 € su PVM

Samsung-multi-split-sistemos-10.0/12.0-kW-išorinis-blokas

  • Nepa­pras­tai tylios ir efek­ty­viai ener­giją varto­jan­čios „Sam­sung Multi Split“ siste­mos puikiai opti­mi­zuoja oro kondi­cio­na­vimą mažes­nėse patal­pose. Jos pasi­žymi lengvu, daug erdvės neuž­iman­čiu dizainu ir vieno mygtuko auto­ma­ti­niu veikimu, dėl ko jų įren­gi­mas papras­tas ir nebran­gus.
  • Multi-split sistema yra skirta norin­tiems savo namuose įsidiegti daugiau nei vieną kondi­cio­nie­rių. Išori­nėje namo dalyje stato­mas lauko blokas, iš kurio į namo vidų galima pajungti keletą vidi­nių dalių. Tokiu būdu apšil­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios patal­pos vienu metu.
  • Aplin­kai neken­kian­tis R32 freo­nas. Naudo­ja­mas R32 freo­nas, kurio ozono ardymo poten­cia­las (ODP) lygus nuliui, o globa­li­nio šiltė­jimo poten­cia­las (GWP) mažes­nis negu įprastų freonų, todėl žymiai mažiau kenkia aplin­kai.
  • Dvigu­bas BLDC komp­re­so­rius. Vienas svar­biau­sių elementų, lemian­čių „Sam­sung Free Joint Multi (FJM)“ efek­ty­vumą – pažangi komp­re­so­rių tech­no­lo­gija. Dėl dvigubo beše­pe­čio nuola­ti­nės srovės (Twin Brushless Direct Current, BLDC) roto­ri­nio komp­re­so­riaus su aukš­čiau­sios koky­bės judan­čio­mis dali­mis, „Sam­sung FJM“ veikia itin efek­ty­viai ir pati­ki­mai.
  • Platus darbi­nės lauko tempe­ra­tū­ros diapa­zo­nas. „Sam­sung FJM“ vėsina, kai lauko tempe­ra­tūra siekia 46 °C ir šildo esant –15 °C, todėl nebe­rei­kia papil­domų įren­gi­nių esant nepa­lan­kioms oro sąly­goms. Išma­nioji keitik­lio sistema grei­tai pasie­kia nusta­tytą tempe­ra­tūrą ir nuolat atlieka korek­ci­jas, kad užtik­rintų nuola­tinį komfortą.

Techniniai duomenys

Išorinio bloko modelis
AJ100TXJ5KG/EU
Kompresoriaus tipas
Single BLDC rotary inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/10.0/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/12.0/-
Nominali šaldymo galia, kW
10
Nominali šildymo galia, kW
12
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.64
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
8
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.26
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.32
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/2.75/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/2.82/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/12.20/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/12.80/-
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
74.96
Kompresoriaus modelis
KTF310D43UMT
Kompresoriaus galia, kW
10.01 x 1
Kompresoriaus tepalų tipas
ESTER OIL VG74
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1000
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
54.0/56.0
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x998x330
Išorinio bloko svoris, kg
76.5
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
25
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Suminis vamzdžių ilgis, m
75
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 x 5 ir 1/4" x 5
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 x 2 + 12.70 x 3 ir 3/8" x 2 + 1/2"x 3
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.70/1.82
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
20g (>40m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
1.5 mm² ↑, 3 wires + 0.75 to 1.5 mm², 2 wires
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x4.0mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
620
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
360
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15~24

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/multi-split-isoriniu-bloku-montavimo-instrukcija.pdf

Montavimo instrukcija 2

https://www.telepaslauga.lt/files/isorinis-aj100txj5kg.pdf

Galerija

  • Samsung-multi-split-sistemos-10.0/12.0-kW-išorinis-blokas
  • Samsung-multi-split-sistemos-10.0/12.0-kW-išorinis-blokas-2
  • Samsung-multi-split-sistemos-10.0/12.0-kW-išorinio-bloko-brėžinys
  • Multi-split-komplektavimo-suderinamumo-lentelė