Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung multi-split sistemos 4.0/4.2kW išorinis blokas

Aprašymas

Modelis
AJ040TXJ2KG/EU
Kaina
891 € be PVM / 1 078 € su PVM

Samsung-multi-split-sistemos-4.0/4.2-kW-išorinis-blokas

  • Nepa­pras­tai tylios ir efek­ty­viai ener­giją varto­jan­čios „Sam­sung Multi Split“ siste­mos puikiai opti­mi­zuoja oro kondi­cio­na­vimą mažes­nėse patal­pose. Jos pasi­žymi lengvu, daug erdvės neuž­iman­čiu dizainu ir vieno mygtuko auto­ma­ti­niu veikimu, dėl ko jų įren­gi­mas papras­tas ir nebran­gus.
  • Multi-split sistema yra skirta norin­tiems savo namuose įsidiegti daugiau nei vieną kondi­cio­nie­rių. Išori­nėje namo dalyje stato­mas lauko blokas, iš kurio į namo vidų galima pajungti keletą vidi­nių dalių. Tokiu būdu apšil­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios patal­pos vienu metu.
  • Aplin­kai neken­kian­tis R32 freo­nas. Naudo­ja­mas R32 freo­nas, kurio ozono ardymo poten­cia­las (ODP) lygus nuliui, o globa­li­nio šiltė­jimo poten­cia­las (GWP) mažes­nis negu įprastų freonų, todėl žymiai mažiau kenkia aplin­kai.
  • Dvigu­bas BLDC komp­re­so­rius. Vienas svar­biau­sių elementų, lemian­čių „Sam­sung Free Joint Multi (FJM)“ efek­ty­vumą – pažangi komp­re­so­rių tech­no­lo­gija. Dėl dvigubo beše­pe­čio nuola­ti­nės srovės (Twin Brushless Direct Current, BLDC) roto­ri­nio komp­re­so­riaus su aukš­čiau­sios koky­bės judan­čio­mis dali­mis, „Sam­sung FJM“ veikia itin efek­ty­viai ir pati­ki­mai.
  • Platus darbi­nės lauko tempe­ra­tū­ros diapa­zo­nas. „Sam­sung FJM“ vėsina, kai lauko tempe­ra­tūra siekia 46 °C ir šildo esant –15 °C, todėl nebe­rei­kia papil­domų įren­gi­nių esant nepa­lan­kioms oro sąly­goms. Išma­nioji keitik­lio sistema grei­tai pasie­kia nusta­tytą tempe­ra­tūrą ir nuolat atlieka korek­ci­jas, kad užtik­rintų nuola­tinį komfortą.

 

Techniniai duomenys

Išorinio bloko modelis
AJ040TXJ2KG/EU
Kompresoriaus tipas
Single BLDC rotary inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A+++
Šildymo energijos klasė
A++
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/4.0/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/4.2/-
Nominali šaldymo galia, kW
4
Nominali šildymo galia, kW
4.2
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
4.44
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
8.54
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.67
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.64
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.90/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.90/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/4.10/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/4.10/-
Kompresoriaus modelis
KTN130D42URF
Kompresoriaus galia, kW
4.09 X 1
Kompresoriaus tepalų tipas
ESTER OIL VG74
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
350
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
45.0/46.0
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790 x 548 x 285
Išorinio bloko svoris, kg
32
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Suminis vamzdžių ilgis, m
30
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 x 2 ir 1/4" x 2
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 x 2 ir 3/8" x 2
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.98/0.66
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
10g (>15m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
1.5 mm² ↑, 3 wires + 0.75 to 1.5 mm², 2 wires
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
310
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10.0 ~ 46.0
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15.0 ~ 24.0

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/multi-split-isoriniu-bloku-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

  • Samsung-multi-split-sistemos-4.0/4.2-kW-išorinis-blokas
  • AJ040TXJ2KGEU-AJ050TXJ2KGEU-2
  • Samsung-multi-split-sistemos-4.0/4.2-kW-išorinio-bloko-brėžinys
  • Multi-split-komplektavimo-suderinamumo-lentelė