Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung multi-split sistemos 5.0/5.6kW išorinis blokas

Aprašymas

Modelis
AJ050TXJ2KG/EU
Kaina
1 097 € be PVM / 1 327 € su PVM

Samsung-multi-split-sistemos-5.0/5.6-kW-išorinis-blokas-2

  • Nepa­pras­tai tylios ir efek­ty­viai ener­giją varto­jan­čios „Sam­sung Multi Split“ siste­mos puikiai opti­mi­zuoja oro kondi­cio­na­vimą mažes­nėse patal­pose. Jos pasi­žymi lengvu, daug erdvės neuž­iman­čiu dizainu ir vieno mygtuko auto­ma­ti­niu veikimu, dėl ko jų įren­gi­mas papras­tas ir nebran­gus.
  • Multi-split sistema yra skirta norin­tiems savo namuose įsidiegti daugiau nei vieną kondi­cio­nie­rių. Išori­nėje namo dalyje stato­mas lauko blokas, iš kurio į namo vidų galima pajungti keletą vidi­nių dalių. Tokiu būdu apšil­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios patal­pos vienu metu.
  • Aplin­kai neken­kian­tis R32 freo­nas. Naudo­ja­mas R32 freo­nas, kurio ozono ardymo poten­cia­las (ODP) lygus nuliui, o globa­li­nio šiltė­jimo poten­cia­las (GWP) mažes­nis negu įprastų freonų, todėl žymiai mažiau kenkia aplin­kai.
  • Dvigu­bas BLDC komp­re­so­rius. Vienas svar­biau­sių elementų, lemian­čių „Sam­sung Free Joint Multi (FJM)“ efek­ty­vumą – pažangi komp­re­so­rių tech­no­lo­gija. Dėl dvigubo beše­pe­čio nuola­ti­nės srovės (Twin Brushless Direct Current, BLDC) roto­ri­nio komp­re­so­riaus su aukš­čiau­sios koky­bės judan­čio­mis dali­mis, „Sam­sung FJM“ veikia itin efek­ty­viai ir pati­ki­mai.
  • Platus darbi­nės lauko tempe­ra­tū­ros diapa­zo­nas. „Sam­sung FJM“ vėsina, kai lauko tempe­ra­tūra siekia 46 °C ir šildo esant –15 °C, todėl nebe­rei­kia papil­domų įren­gi­nių esant nepa­lan­kioms oro sąly­goms. Išma­nioji keitik­lio sistema grei­tai pasie­kia nusta­tytą tempe­ra­tūrą ir nuolat atlieka korek­ci­jas, kad užtik­rintų nuola­tinį komfortą.

Techniniai duomenys

Išorinio bloko modelis
AJ050TXJ2KG/EU
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10.0 ~ 46.0
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15.0 ~ 24.0
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
5
Nominali šildymo galia, kW
5.6
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
1.22
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
1.28
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
5.6
Nominali šildymo darbinė srovė, A
5.9
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Suminis vamzdžių ilgis, m
30
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.18/0.80
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
LT≤30m Chargeless
Šaldymo energijos klasė
A+++
Šildymo energijos klasė
A++
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
4.1
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.38
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
8.54
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.64
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
33.1
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46.0/47.0
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790 x 548 x 285
Išorinio bloko svoris, kg
33
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 x 2 / 1/4" x 2
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 x 2 / 3/8" x 2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
310
Kompresoriaus tipas
Single BLDC rotary inverter
Kompresoriaus modelis
KTN130D42URF
Kompresoriaus galia, kW
4.09 X 1
Kompresoriaus tepalų tipas
ESTER OIL VG74
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
350

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

PDF

Galerija

  • Samsung-multi-split-sistemos-5.0/5.6-kW-išorinis-blokas-2
  • Samsung-multi-split-sistemos-5.0/5.6-kW-išorinis-blokas
  • Samsung-multi-split-sistemos-5.0/5.6-kW-išorinio-bloko-brėžinys
  • Freonas
  • x-y-lentelė