Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung multi-split sistemos 5.2/6.3kW išorinis blokas

Aprašymas

Modelis
AJ052TXJ3KG/EU
Kaina
1 213 € be PVM / 1 468 € su PVM

Samsung-multi-split-sistemos-5.2/6.3-kW-išorinis-blokas

  • Nepa­pras­tai tylios ir efek­ty­viai ener­giją varto­jan­čios „Sam­sung Multi Split“ siste­mos puikiai opti­mi­zuoja oro kondi­cio­na­vimą mažes­nėse patal­pose. Jos pasi­žymi lengvu, daug erdvės neuž­iman­čiu dizainu ir vieno mygtuko auto­ma­ti­niu veikimu, dėl ko jų įren­gi­mas papras­tas ir nebran­gus.
  • Multi-split sistema yra skirta norin­tiems savo namuose įsidiegti daugiau nei vieną kondi­cio­nie­rių. Išori­nėje namo dalyje stato­mas lauko blokas, iš kurio į namo vidų galima pajungti keletą vidi­nių dalių. Tokiu būdu apšil­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios patal­pos vienu metu.
  • Aplin­kai neken­kian­tis R32 freo­nas. Naudo­ja­mas R32 freo­nas, kurio ozono ardymo poten­cia­las (ODP) lygus nuliui, o globa­li­nio šiltė­jimo poten­cia­las (GWP) mažes­nis negu įprastų freonų, todėl žymiai mažiau kenkia aplin­kai.
  • Dvigu­bas BLDC komp­re­so­rius. Vienas svar­biau­sių elementų, lemian­čių „Sam­sung Free Joint Multi (FJM)“ efek­ty­vumą – pažangi komp­re­so­rių tech­no­lo­gija. Dėl dvigubo beše­pe­čio nuola­ti­nės srovės (Twin Brushless Direct Current, BLDC) roto­ri­nio komp­re­so­riaus su aukš­čiau­sios koky­bės judan­čio­mis dali­mis, „Sam­sung FJM“ veikia itin efek­ty­viai ir pati­ki­mai.
  • Platus darbi­nės lauko tempe­ra­tū­ros diapa­zo­nas. „Sam­sung FJM“ vėsina, kai lauko tempe­ra­tūra siekia 46 °C ir šildo esant –15 °C, todėl nebe­rei­kia papil­domų įren­gi­nių esant nepa­lan­kioms oro sąly­goms. Išma­nioji keitik­lio sistema grei­tai pasie­kia nusta­tytą tempe­ra­tūrą ir nuolat atlieka korek­ci­jas, kad užtik­rintų nuola­tinį komfortą.

Techniniai duomenys

Išorinio bloko modelis
AJ052TXJ3KG/EU
Kompresoriaus tipas
Single BLDC rotary inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A+++
Šildymo energijos klasė
A++
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/5.2/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/6.3/-
Nominali šaldymo galia, kW
5.2
Nominali šildymo galia, kW
6.3
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
4.16
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
8.51
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.77
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.6
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/1.25/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/1.32/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/5.50/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/6.10/-
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
38
Kompresoriaus modelis
KTN150D42UFR
Kompresoriaus galia, kW
4.68 x 1
Kompresoriaus tepalų tipas
ESTER OIL VG74
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
450
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46.0/48.0
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880 x 638 x 310
Išorinio bloko svoris, kg
44.5
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
25
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Suminis vamzdžių ilgis, m
50
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 x 3 ir 1/4" x 3
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 x 2 + 12.70 ir 3/8" x 2 + 1/2"
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.55/1.05
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
10g (>30m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
1.5 mm² ↑, 3 wires + 0.75 to 1.5 mm², 2 wires
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10.0 ~ 46.0
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15.0 ~ 24.0

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/multi-split-isoriniu-bloku-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

  • Samsung-multi-split-sistemos-5.2/6.3-kW-išorinis-blokas
  • Samsung-multi-split-sistemos-5.2/6.3-kW-išorinis-blokas-2
  • Samsung-multi-split-sistemos-5.2/6.3-kW-išorinio-bloko-brėžinys
  • Multi-split-komplektavimo-suderinamumo-lentelė