Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung Nordic kanalinio 3.5/4.3kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC035JNMCEH/EU-AC035JXSCEH/EU
Kaina
1 845 € be PVM / 2 232 € su PVM

Nordic-kanalinio-3.50-4.30-kW-oro-kondicionieriaus-komplektas

Oras-oras šilu­mi­niai siurb­liai. Ši sistema nerei­ka­lauja daug vietos, todėl yra prak­tiška vieno ar kele­tos kamba­rių šildy­mui/šaldy­mui, butuose arba nedi­de­liuose namuose. 

Oras-oras šilu­mos siurb­liai perduoda šilumą ar šaltį tiesio­giai patalpų orui tarsi kondi­cio­nie­riai. Inver­ter leidžia pasiekti greitą šildymą bei šaldymą sunau­do­jant mini­ma­liai elekt­ros ener­gi­jos. Pagrin­di­niai skir­tu­mai tarp oras-oras šilu­mos siurb­lių ir oro kondi­cio­nie­rių – efek­ty­vu­mas ir darbi­nės tempe­ra­tū­ros. Paprasti kondi­cio­nie­riai dažnia­siai gali šildyti tik iki –15ºC lauko oro tempe­ra­tū­ros, o esant neigia­mai tempe­ra­tū­rai ženkliai krenta jų efek­ty­vu­mas. Tuo tarpu, oras-oras šilu­mos siurb­liai gali puikiai ir efek­ty­viai šildyti net iki –30ºC, o jų pritai­ky­mas tokioms sąly­goms leidžia įran­gai tarnauti ilgiau.

Oras-oras sistema šildo tik vieną patalpą, tad geriau­siai tinka ten, kur yra viena didelė erdvė. Oras-oras šilu­mos siurb­lius galima derinti su viso­mis įpras­ti­nė­mis šildymo siste­mo­mis, taip suma­ži­nant šildymo kaštus, page­ri­nant patalpų orą ir užtik­ri­nant tinkamą patalpų mikrok­li­matą. Tai puikus pasi­rin­ki­mas taupiam ir grei­tam patalpų šildy­mui.

Šilu­mos siurb­lio oras-oras priva­lu­mai:

 • Nerei­kia įrengti atski­ros šildymo siste­mos, t.y., radia­to­rių ar šilto oro tiekimo kanalų.
 • Jūs gaunate tris funk­ci­jas vienoje siste­moje – patalpų šildymą žiemą, vėsi­nimą vasarą ir oro valymą.
 • Paly­gi­nus su kito­mis šildymo siste­mo­mis, inves­ti­cija nėra didelė ir ji grei­tai atsi­perka.
 • Oras-oras šilu­mos siurb­lius galima sumon­tuoti bet kokiame būste – tiek jau gyve­na­mame, tiek naujai stato­mame.
 • Išpu­čia­mas oro srau­tas suju­dina patal­pose esantį orą, šiek tiek jį pasau­sin­da­mas, taip užker­ta­mas kelias pelė­sio atsi­ra­di­mui ir/ar pliti­mui.

Kana­li­niai oras-oras šilu­mos siurb­liai (kitaip dar vadi­nami inte­gruo­ja­mais) – puikus spren­di­mas norin­tiems, kad šilu­mos siurb­lio nesi­ma­tytų patal­poje. Sumon­tuoti kana­li­niai įren­gi­niai nega­dina inte­rjero, nes išve­džioti orta­kiai pasle­piami. Šie kondi­cio­nie­riai lengvi, lanks­čiai insta­liuo­jami ir tylūs. Šildymo režimu, dirba net iki –25ºC lauko oro tempe­ra­tū­ros.

KANALINIAI NORDIC

 • Turi anti­bak­te­ri­nius filt­rus.
 • Wi-Fi (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Gali būti valdo­mas per Wi-Fi tinklą, parsi­siun­tus specialę prog­ra­mėlę.
 • Efek­ty­ves­nis šaldy­mas ir šildy­mas. Samsung kana­li­niuose oro kondi­cio­nie­riuose naudo­jami ypač efek­ty­vūs „Sirocco“ venti­lia­to­riai. Su šiais kana­li­niais kondi­cio­nie­riais galite šildy­tis iki – 25 °C.
 • Tyles­nis. Aero­di­na­miš­kes­nės venti­lia­to­riaus mente­lės užtik­rina tylesnį oro kondi­cio­nie­riaus veikimą.
 • Kompak­tiš­kas. Naujų Samsung kana­li­nių oro kondi­cio­nie­rių gaba­ri­tai suma­žinti 30 proc.
 • Leng­ves­nis. Svoris lygi­nant su 2013 m. mode­liais suma­žė­jęs 42 proc.
 • Oro joni­za­vi­­­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­­­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­­­­rių ir kitų elek­t­­­­­ros prie­taisų pata­l­­­­­pose atsi­­­­­randa neigia­­­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­­­lių ir bakte­­­­­rijų kiekis pata­l­­­­­pose.

 

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC035JNMCEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC035JXSCEH/EU
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~50
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.80/4.30/5.80
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.90/3.50/4.20
Minimali šildymo galia, kW
0.8
Minimali šaldymo galia, kW
0.9
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.19/0.94/1.26
Nominali šildymo galia, kW
4.3
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.16/1.18/1.65
Maksimali šildymo galia, kW
5.8
Maksimali šaldymo galia, kW
4.2
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/4.7/6.1
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.1/5.4/7.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
12.90/11.00/9.50
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
33
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.27/2.65
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo energijos klasė
A++
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
612
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
317
Kompresoriaus galia, kW
0.96
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.64
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.72
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.4
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.5
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
31.0/28.0/25.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
47.0/48.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
00.00/2.50/15.00
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.00/24.50/147.00
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
850x250x700
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
25
Išorinio bloko svoris, kg
35
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x1.5mm² (vidinio)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
2 x 0.75~1.25 mm²
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
DA128A1FA-20F
Kompresoriaus tepalų tipas
ESTER OIL VG74
Drenažas, Φ, mm
MDP-G075SP
Serija (šilumos siurbliai)
180 Nordic kanaliniai
Grupė (šilumos siurbliai)
010 Oras-Oras

Galimi priedai

Galerija

 • Nordic-kanalinio-3.50-4.30-kW-oro-kondicionieriaus-komplektas
 • Nordic-kanalinis-kondicionierius-3.50-4.30-kW
 • Nordic-kanalinis-kondicionierius-3.50-4.30-kW-2
 • Nordic-kanalinis-kondicionierius-3.50-4.30-kW-3
 • Nordic-3.5-4.3-kW-kanalinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas
 • Nordic-3.5-4.3-kW-kanalinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2
 • Išorinis-blokas-Nordic-kanalinio-kondicionieriaus-3.50-4.30-kW
 • Išorinis-blokas-Nordic-kanalinio-kondicionieriaus-3.50-4.30-kW-2
 • Kanalinio-Nordic-išorinio-bloko-brėžinys-3.50-4.30-kW
 • Kanalinio-Nordic-išorinio-bloko-brėžinys-3.50-4.30-kW-2
 • Kanalinio-Nordic-išorinio-bloko-brėžinys-3.50-4.30-kW-3
 • Kanalinio-Nordic-išorinio-bloko-brėžinys-3.50-4.30-kW-4