Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung Nordic kanalinio 7.1/8.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC071JNMCEH/EU-AC071JXSCEH/EU
Kaina
2 601 € be PVM / 3 148 € su PVM

Nordic-kanalinio-7.10-8.00-kW-oro-kondicionieriaus-komplektas

Oras-oras šilu­mi­niai siurb­liai. Ši sistema nerei­ka­lauja daug vietos, todėl yra prak­tiška vieno ar kele­tos kamba­rių šildy­mui/šaldy­mui, butuose arba nedi­de­liuose namuose. Kadangi vidaus įren­gi­nys montuo­ja­mas arti lubų ar lubose, nėra radia­to­rių, nerei­kia planuoti kamba­rio išsi­dės­tymo pagal juos, atsi­randa dizaino lanks­tu­mas.

Oras-oras šilu­mos siurb­liai perduoda šilumą ar šaltį tiesio­giai patalpų orui tarsi kondi­cio­nie­riai. Inver­ter leidžia pasiekti greitą šildymą bei šaldymą sunau­do­jant mini­ma­liai elekt­ros ener­gi­jos. Pagrin­di­niai skir­tu­mai tarp oras-oras šilu­mos siurb­lių ir oro kondi­cio­nie­rių – efek­ty­vu­mas ir darbi­nės tempe­ra­tū­ros. Paprasti kondi­cio­nie­riai dažnia­siai gali šildyti tik iki –15ºC lauko oro tempe­ra­tū­ros, o esant neigia­mai tempe­ra­tū­rai ženkliai krenta jų efek­ty­vu­mas. Tuo tarpu, oras-oras šilu­mos siurb­liai gali puikiai ir efek­ty­viai šildyti net iki –30ºC, o jų pritai­ky­mas tokioms sąly­goms leidžia įran­gai tarnauti ilgiau.

Oras-oras sistema šildo tik vieną patalpą, tad geriau­siai tinka ten, kur yra viena didelė erdvė. Oras-oras šilu­mos siurb­lius galima derinti su viso­mis įpras­ti­nė­mis šildymo siste­mo­mis, taip suma­ži­nant šildymo kaštus, page­ri­nant patalpų orą ir užtik­ri­nant tinkamą patalpų mikrok­li­matą. Tai puikus pasi­rin­ki­mas taupiam ir grei­tam patalpų šildy­mui.

Šilu­mos siurb­lio oras-oras priva­lu­mai:

 • Nerei­kia įrengti atski­ros šildymo siste­mos, t.y., radia­to­rių ar šilto oro tiekimo kanalų.
 • Jūs gaunate tris funk­ci­jas vienoje siste­moje – patalpų šildymą žiemą, vėsi­nimą vasarą ir oro valymą.
 • Paly­gi­nus su kito­mis šildymo siste­mo­mis, inves­ti­cija nėra didelė ir ji grei­tai atsi­perka.
 • Oras-oras šilu­mos siurb­lius galima sumon­tuoti bet kokiame būste – tiek jau gyve­na­mame, tiek naujai stato­mame.
 • Išpu­čia­mas oro srau­tas suju­dina patal­pose esantį orą, šiek tiek jį pasau­sin­da­mas, taip užker­ta­mas kelias pelė­sio atsi­ra­di­mui ir/ar pliti­mui.

Kana­li­niai oras-oras šilu­mos siurb­liai (kitaip dar vadi­nami inte­gruo­ja­mais) – puikus spren­di­mas norin­tiems, kad šilu­mos siurb­lio nesi­ma­tytų patal­poje. Sumon­tuoti kana­li­niai įren­gi­niai nega­dina inte­rjero, nes išve­džioti orta­kiai pasle­piami. Šie kondi­cio­nie­riai lengvi, lanks­čiai insta­liuo­jami ir tylūs. Šildymo režimu, dirba net iki –25ºC lauko oro tempe­ra­tū­ros.

KANALINIAI NORDIC

 • Turi anti­bak­te­ri­nius filt­rus.
 • Wi-Fi valdy­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Gali būti valdo­mas per Wi-Fi tinklą, parsi­siun­tus specialę prog­ra­mėlę.
 • Efek­ty­ves­nis šaldy­mas ir šildy­mas. Samsung kana­li­niuose oro kondi­cio­nie­riuose naudo­jami ypač efek­ty­vūs „Sirocco“ venti­lia­to­riai. Su šiais kana­li­niais kondi­cio­nie­riais galite šildy­tis iki – 25 °C.
 • Tylesni. Aero­di­na­miš­kes­nės venti­lia­to­riaus mente­lės užtik­rina tylesnį oro kondi­cio­nie­riaus veikimą.
 • Kompak­tiš­kesni. Naujų Samsung kana­li­nių oro kondi­cio­nie­rių gaba­ri­tai suma­žinti 30 proc.
 • Leng­vesni. Svoris lygi­nant su 2013 m. mode­liais suma­žė­jęs 42 proc.
 • Oro joni­za­vi­­­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­­­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­­­­rių ir kitų elek­t­­­­­ros prie­taisų pata­l­­­­­pose atsi­­­­­randa neigia­­­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­­­lių ir bakte­­­­­rijų kiekis pata­l­­­­­pose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC071JNMCEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC071JXSCEH/EU
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
7.1
Nominali šildymo galia, kW
8
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.86/1.92/2.20
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.71/2.05/4.10
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
4.30/8.70/10.00
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
3.60/9.30/18.00
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
21.00/18.50/16.50
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
112
Kompresoriaus galia, kW
4.12
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.9
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.7
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.1
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Maksimali šaldymo galia, kW
8.5
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
621
Minimali šaldymo galia, kW
3
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
360
Maksimali šildymo galia, kW
11
Minimali šildymo galia, kW
3
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
75
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.90/6.06
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UG5T450FUEJX
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1700
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.00/3.00/15.00
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.00/29.40/147.00
Drenažas, Φ, mm
MDP-G075SP
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x1.5mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
2 x 0.75~1.25 mm²
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
49.0/49.0
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
33.0/29.0/25.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1200x250x700
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1420x330
Vidinio bloko svoris, kg
32
Išorinio bloko svoris, kg
96
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Serija (šilumos siurbliai)
180 Nordic kanaliniai
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
3.00/7.10/8.50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.00/8.00/11.00
Šaldymo energijos klasė
A++
Grupė (šilumos siurbliai)
010 Oras-Oras

Galimi priedai

Galerija

 • Nordic-kanalinio-7.10-8.00-kW-oro-kondicionieriaus-komplektas
 • Nordic-kanalinis-kondicionierius-7.1-8.0-kW
 • Nordic-kanalinis-kondicionierius-7.1-8.0-kW-2
 • Nordic-kanalinis-kondicionierius-7.1-8.0-kW-3
 • Nordic-7.1-8.0-kW-kanalinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas
 • Nordic-7.1-8.0-kW-kanalinio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2
 • Išorinis-blokas-Nordic-kanalinio-kondicionieriaus-7.1-8.0-kW
 • Išorinis-blokas-Nordic-kanalinio-kondicionieriaus-7.1-8.0-kW-2
 • Kanalinio-Nordic-išorinio-bloko-brėžinys-7.10-8.00-kW
 • Kanalinio-Nordic-išorinio-bloko-brėžinys-7.10-8.00-kW-2
 • Kanalinio-Nordic-išorinio-bloko-brėžinys-7.10-8.00-kW-3
 • Kanalinio-Nordic-išorinio-bloko-brėžinys-7.10-8.00-kW-4