Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung Nordic mini 4-kryptės 2.6/3.4kW kasetės komplektas

Aprašymas

Modelis
AC026JNNCEH/EU-AC026JXSCEH/EU
Kaina
1 715 € be PVM / 2 076 € su PVM

Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-komplektas-2.6-3.4-kW

Kase­ti­niai oras-oras šilu­mos siurb­liai tinka patal­poms su paka­bi­na­mo­mis lubo­mis. Jie yra galin­gesni ir tinka dides­nės kvad­ra­tū­ros patal­poms vėsinti ar šildyti. Didžiau­sias kase­ti­nių oras-oras šilu­mos siurb­lių priva­lu­mas – oro tieki­mas kelio­mis kryp­ti­mis.

 • Oro tieki­mas ketu­rio­mis kryp­ti­mis su regu­liuo­jamu paskirs­tymo srautu.
 • Galin­gas oro srau­tas. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar sušil­dyti visus patal­pos kampus.
 • „Sam­sung N serija“. "Samsung" N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­kyti šaltes­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia net prie –25 °C tempe­ra­tū­ros.
 • Preven­cija nuo konden­sato nute­kė­jimo. Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konden­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konden­sato užsi­sto­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.
 • Preven­cija nuo lubų užterš­tumo. Naujos konst­ruk­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus - kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Valdy­­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (reika­li­n­gas papi­l­do­­­­mas prie­das). Valdy­­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­­rių vos vienu prisi­­­­­lie­timu.
 • Jude­sio apti­kimo juti­k­lis (reika­li­n­gas papi­l­do­­­mas prie­das). Įmon­ta­vus jutiklį, regu­liuo­jama svir­telė, kad oro srau­tas būtų nukrei­pia­­­mas nuo žmonių, o šildant – atvir­k­š­čiai.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC026JNNCEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC026JXSCEH/EU
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Panelė
PC4SUSMBN
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~50
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.80/3.40/5.10
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.85/2.60/3.50
Minimali šildymo galia, kW
0.8
Minimali šaldymo galia, kW
0.85
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.24/0.64/0.89
Nominali šildymo galia, kW
3.4
Nominali šaldymo galia, kW
2.6
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.16/0.83/1.50
Maksimali šildymo galia, kW
5.1
Maksimali šaldymo galia, kW
3.5
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.30/3.10/4.20
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.10/3.90/6.00
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
8.00/7.10/6.30
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
33
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
620x45x620
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Panelės svoris, kg
2.3
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.27/2.65
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
0g (>20m)
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Šildymo energijos klasė
A++
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
612
Šaldymo energijos klasė
A++
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
317
Kompresoriaus galia, kW
0.96
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.1
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
4.06
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.6
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7.9
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
32.0/29.0/25.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46.0/47.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
575x250x575
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
12
Išorinio bloko svoris, kg
35
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x1.5mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
2 x 0.75~1.5mm²
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
DA128A1FA-20F
Kompresoriaus tepalų tipas
ESTER OIL VG74
Serija (šilumos siurbliai)
170 Nordic 4-kryptės mini kasetės
Grupė (šilumos siurbliai)
010 Oras-Oras

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/nordic-mini-4-kryptes-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-komplektas-2.6-3.4-kW
 • Nordic-mini-4-kryptė-kasetė-2.6-3.4-kW
 • Nordic-mini-4-kryptė-kasetė-2.6-3.4-kW-2
 • Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-2.6-3.4-kW-vidinis-blokas
 • Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-2.6-3.4-kW-vidinis-blokas-2
 • Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-išorinis blokas-2.6-3.4-kW
 • Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-2.6-3.4-kW
 • Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-2.6-3.4-kW-2
 • Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-2.6-3.4-kW-3