Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung Nordic mini 4-kryptės 2.6/3.4kW kasetės komplektas

Aprašymas

Modelis
AC026JNNCEH/EU-AC026JXSCEH/EU
Kaina
1 641 € be PVM / 1 985 € su PVM

Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-komplektas-2.6-3.4-kW

 • Oro tieki­mas ketu­rio­mis kryp­ti­mis su regu­liuo­jamu paskirs­tymo srautu.
 • Venti­lia­to­rius su keitik­lio varik­liu.
 • Galin­gas oro srau­tas. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar sušil­dyti visus patal­pos kampus.
 • „Sam­sung N serija“. "Samsung" N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­kyti šaltes­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia net prie –25 °C tempe­ra­tū­ros, pati­ki­mu­mas atšiau­rio­mis oro sąly­go­mis.
 • Preven­cija nuo konden­sato nute­kė­jimo. Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konden­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konden­sato užsi­sto­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.
 • Preven­cija nuo lubų užterš­tumo. Naujos konst­ruk­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.
 • Papil­do­mos patal­pos vėsi­ni­mas. Specia­liai pajun­gus kase­tinį (4– kryp­čių) oro kondi­cio­nie­rių galima vėsinti ir šalia esan­čią mažesnę patalpą.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus - kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • „Wi-Fi valdymo“ funk­cija (papil­do­mas prie­das).

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC026JNNCEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC026JXSCEH/EU
Panelė
PC4SUSMBN
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R410A
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A++
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.85/2.60/3.50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.80/3.40/5.10
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
4.06
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7.90
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.10
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.60
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.24/0.64/0.89
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.16/0.83/1.50
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.30/3.10/4.20
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.10/3.90/6.00
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
8.00/7.10/6.30
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
33.00
Kompresoriaus modelis
DA128A1FA-20F
Kompresoriaus galia, kW
0.96
Kompresoriaus tepalų tipas
ESTER OIL VG74
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
32.0/29.0/25.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46.0/47.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
575x250x575
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
620x45x620
Vidinio bloko svoris, kg
12.0
Išorinio bloko svoris, kg
35.0
Panelės svoris, kg
2.3
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20.0
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15.0
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.27/2.65
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
0g (>20m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
2 x 0.75~1.5mm²
Maitinimo kabelis
3x1.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
612
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
317
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24

Galimi priedai

Priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/nordic-mini-4-kryptes-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-komplektas-2.6-3.4-kW
 • Nordic-mini-4-kryptė-kasetė-2.6-3.4-kW
 • Nordic-mini-4-kryptė-kasetė-2.6-3.4-kW-2
 • Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-2.6-3.4-kW-vidinis-blokas
 • Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-2.6-3.4-kW-vidinis-blokas-2
 • Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-išorinis blokas-2.6-3.4-kW
 • Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-2.6-3.4-kW
 • Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-2.6-3.4-kW-2
 • Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-2.6-3.4-kW-3
`