Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung Nordic mini 4-kryptės 3.5/4.3kW kasetės komplektas

Aprašymas

Modelis
AC035JNNCEH/EU-AC035JNNCEH/EU
Kaina
1 833 € be PVM / 2 218 € su PVM

Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-komplektas-3.50-4.30-kW

Oras-oras šilu­mi­niai siurb­liai. Ši sistema nerei­ka­lauja daug vietos, todėl yra prak­tiška vieno ar kele­tos kamba­rių šildy­mui/šaldy­mui, butuose arba nedi­de­liuose namuose. Kadangi vidaus įren­gi­nys montuo­ja­mas arti lubų ar lubose, nėra radia­to­rių, nerei­kia planuoti kamba­rio išsi­dės­tymo pagal juos, atsi­randa dizaino lanks­tu­mas.

Oras-oras šilu­mos siurb­liai perduoda šilumą ar šaltį tiesio­giai patalpų orui tarsi kondi­cio­nie­riai. Inver­ter leidžia pasiekti greitą šildymą bei šaldymą sunau­do­jant mini­ma­liai elekt­ros ener­gi­jos. Pagrin­di­niai skir­tu­mai tarp oras-oras šilu­mos siurb­lių ir oro kondi­cio­nie­rių – efek­ty­vu­mas ir darbi­nės tempe­ra­tū­ros. Paprasti kondi­cio­nie­riai dažnia­siai gali šildyti tik iki –15ºC lauko oro tempe­ra­tū­ros, o esant neigia­mai tempe­ra­tū­rai ženkliai krenta jų efek­ty­vu­mas. Tuo tarpu, oras-oras šilu­mos siurb­liai gali puikiai ir efek­ty­viai šildyti net iki –30ºC, o jų pritai­ky­mas tokioms sąly­goms leidžia įran­gai tarnauti ilgiau.

Oras-oras sistema šildo tik vieną patalpą, tad geriau­siai tinka ten, kur yra viena didelė erdvė. Oras-oras šilu­mos siurb­lius galima derinti su viso­mis įpras­ti­nė­mis šildymo siste­mo­mis, taip suma­ži­nant šildymo kaštus, page­ri­nant patalpų orą ir užtik­ri­nant tinkamą patalpų mikrok­li­matą. Tai puikus pasi­rin­ki­mas taupiam ir grei­tam patalpų šildy­mui.

Šilu­mos siurb­lio oras-oras priva­lu­mai:

 • Nerei­kia įrengti atski­ros šildymo siste­mos, t.y., radia­to­rių ar šilto oro tiekimo kanalų.
 • Jūs gaunate tris funk­ci­jas vienoje siste­moje – patalpų šildymą žiemą, vėsi­nimą vasarą ir oro valymą.
 • Paly­gi­nus su kito­mis šildymo siste­mo­mis, inves­ti­cija nėra didelė ir ji grei­tai atsi­perka.
 • Oras-oras šilu­mos siurb­lius galima sumon­tuoti bet kokiame būste – tiek jau gyve­na­mame, tiek naujai stato­mame.
 • Išpu­čia­mas oro srau­tas suju­dina patal­pose esantį orą, šiek tiek jį pasau­sin­da­mas, taip užker­ta­mas kelias pelė­sio atsi­ra­di­mui ir/ar pliti­mui.
 • Kase­ti­niai oras-oras šilu­mos siurb­liai tinka patal­poms su paka­bi­na­mo­mis lubo­mis. Jie yra galin­gesni ir tinka dides­nės kvad­ra­tū­ros patal­poms vėsinti ar šildyti. Didžiau­sias kase­ti­nių oras-oras šilu­mos siurb­lių priva­lu­mas – oro tieki­mas kelio­mis kryp­ti­mis.
 • Šildymo režimu dirba net iki –25ºC lauko oro tempe­ra­tū­ros.

NORDIC MINI 4-KRYPTĖS KASETĖS

 • Oro tieki­mas ketu­rio­mis kryp­ti­mis su regu­liuo­jamu paskirs­tymo srautu.
 • Galin­gas oro srau­tas. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar sušil­dyti visus patal­pos kampus.
 • „Sam­sung N serija“. „Sam­sung“ N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­kyti šaltes­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia net prie –25 °C tempe­ra­tū­ros, pati­ki­mu­mas atšiau­rio­mis oro sąly­go­mis.
 • Preven­cija nuo konden­sato nute­kė­jimo. Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konden­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konden­sato užsi­sto­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.
 • Preven­cija nuo lubų užterš­tumo. Naujos konst­ruk­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.
 • Papil­do­mos patal­pos vėsi­ni­mas. Specia­liai pajun­gus kase­tinį (4– kryp­čių) oro kondi­cio­nie­rių galima vėsinti ir šalia esan­čią mažesnę patalpą.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus - kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • „Wi-fi valdymo“ funk­cija (papil­do­mas prie­das).
 • Oro joni­za­vi­­­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­­­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­­­­rių ir kitų elek­t­­­­­ros prie­taisų pata­l­­­­­pose atsi­­­­­randa neigia­­­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­­­lių ir bakte­­­­­rijų kiekis pata­l­­­­­pose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC035JNNCEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC035JNNCEH/EU
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Panelė
PC4SUSMBN
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~50
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.80/4.30/5.80
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.90/3.50/4.20
Minimali šildymo galia, kW
0.8
Minimali šaldymo galia, kW
0.9
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.19/0.94/1.26
Nominali šildymo galia, kW
4.3
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.16/1.18/1.65
Maksimali šildymo galia, kW
5.8
Maksimali šaldymo galia, kW
4.2
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.30/4.40/5.80
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.10/5.40/7.00
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.30/8.00/6.70
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
33
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
620x45x620
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Panelės svoris, kg
2.3
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.27/2.65
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
0g (>20m)
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo energijos klasė
A++
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
612
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
317
Kompresoriaus galia, kW
0.96
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.64
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.72
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.5
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7.6
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
34.0/30.0/26.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
47.0/48.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
575x250x575
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
51
Išorinio bloko svoris, kg
35
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x1.5mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
2 x 0.75~1.5mm²
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
DA128A1FA-20F
Serija (šilumos siurbliai)
170 Nordic 4-kryptės mini kasetės
Grupė (šilumos siurbliai)
010 Oras-Oras

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/nordic-mini-4-kryptes-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-komplektas-3.50-4.30-kW
 • Nordic-mini-4-kryptė-kasetė-3.50-4.30-kW
 • Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-3.50-4.30-kW-vidinis-blokas
 • Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-3.50-4.30-kW-vidinis-blokas-2
 • Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-išorinis blokas-3.50-4.30-kW
 • Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-3.50-4.30-kW
 • Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-3.50-4.30-kW-2
 • Nordic-mini-4-kryptės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-3.50-4.30-kW-3