Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

SAMSUNG Nordic PRM serijos bevėjis sieninis 2.5/3.2kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AR09TXCACWKNEE-AR09TXCACWKXEE
Kaina
1 504 € be PVM / 1 820 € su PVM

Wind-Free-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-komplektas

Oras-oras šilu­mi­niai siurb­liai. Ši sistema nerei­ka­lauja daug vietos, todėl yra prak­tiška vieno ar kele­tos kamba­rių šildy­mui/šaldy­mui, butuose arba nedi­de­liuose namuose. 

Oras-oras šilu­mos siurb­liai perduoda šilumą ar šaltį tiesio­giai patalpų orui tarsi kondi­cio­nie­riai. Inver­ter leidžia pasiekti greitą šildymą bei šaldymą sunau­do­jant mini­ma­liai elekt­ros ener­gi­jos. Pagrin­di­niai skir­tu­mai tarp oras-oras šilu­mos siurb­lių ir oro kondi­cio­nie­rių – efek­ty­vu­mas ir darbi­nės tempe­ra­tū­ros. Paprasti kondi­cio­nie­riai dažnia­siai gali šildyti tik iki –15ºC lauko oro tempe­ra­tū­ros, o esant neigia­mai tempe­ra­tū­rai ženkliai krenta jų efek­ty­vu­mas. Tuo tarpu, oras-oras šilu­mos siurb­liai gali puikiai ir efek­ty­viai šildyti net iki –30ºC, o jų pritai­ky­mas tokioms sąly­goms leidžia įran­gai tarnauti ilgiau.

Oras-oras sistema šildo tik vieną patalpą, tad geriau­siai tinka ten, kur yra viena didelė erdvė. Oras-oras šilu­mos siurb­lius galima derinti su viso­mis įpras­ti­nė­mis šildymo siste­mo­mis, taip suma­ži­nant šildymo kaštus, page­ri­nant patalpų orą ir užtik­ri­nant tinkamą patalpų mikrok­li­matą. Tai puikus pasi­rin­ki­mas taupiam ir grei­tam patalpų šildy­mui.

Šilu­mos siurb­lio oras-oras priva­lu­mai:

 • Nerei­kia įrengti atski­ros šildymo siste­mos, t.y., radia­to­rių ar šilto oro tiekimo kanalų.
 • Jūs gaunate tris funk­ci­jas vienoje siste­moje – patalpų šildymą žiemą, vėsi­nimą vasarą ir oro valymą.
 • Paly­gi­nus su kito­mis šildymo siste­mo­mis, inves­ti­cija nėra didelė ir ji grei­tai atsi­perka.
 • Oras-oras šilu­mos siurb­lius galima sumon­tuoti bet kokiame būste – tiek jau gyve­na­mame, tiek naujai stato­mame.
 • Išpu­čia­mas oro srau­tas suju­dina patal­pose esantį orą, šiek tiek jį pasau­sin­da­mas, taip užker­ta­mas kelias pelė­sio atsi­ra­di­mui ir/ar pliti­mui.

NORDIC BEVĖJIS

Inve­r­te­ri­nis BEVĖJIS sieni­nis kome­r­ci­nės klasės oro kondi­cio­nie­riaus komp­le­k­tas. Kondi­cio­nie­rius turi perfo­ruotą korpusą (su 23000 tūkst. skylu­čių) ir tempe­ra­tū­­ros palai­ky­mui pata­l­­poje (vėsi­nimo režime) gali auto­­ma­ti­š­kai arba ranki­niu būdu užda­ryti oro nukrei­pimo svir­telę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. Dide­­lio efek­ty­vumo „inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užti­k­rina preci­zišką tempe­ra­tū­­ros palai­kymą su mini­ma­­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.

Nordic serija. „Sam­sung“ N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­­kyti šalte­s­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia prie žemų tempe­ra­tūrų. Šis mode­lis gali šildyti pata­l­pas esant –30°C.

Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­­dy­­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.

Efek­ty­­ve­s­nis vėsi­ni­­mas auto­­ma­ti­š­kai (jude­sio juti­k­lis). Vėsi­n­­kite namus efek­ty­viai, nesvarbu, kur esate. Jei per 20 minu­čių jude­sio juti­k­lis neap­­tinka jokio jude­sio, jis auto­­ma­ti­š­kai įjun­gia ener­giją taupantį „Wind-Free™“ režimą. Be to, galite nusta­tyti, kad įren­gi­nys nepūstų oro į jus arba vėsa sektų jus ten, kur eisite. Vėsi­nant patalpą, regu­liuo­jama svir­telė, kad oro srau­tas būtų nukrei­pia­mas nuo žmonių, o šildant – atvirkš­čiai.

Kvėpuo­­kite leng­viau dėl trigu­bos oro apsau­gos („Tri-care“ filt­ras). Palai­ky­­kite gerą oro būklę ir puikų šilu­mo­kai­čio veikimą naudo­dami „Tri-care“ filtrą. Trijuose šio įtaiso sluok­s­niuose yra itin tankus filt­ras, sure­n­ka­n­tis dide­les dulkių dale­les, skai­du­las ir gyvūnų plau­­kus. Be to, vienas iš filtrų paden­g­tas ceolitu, kuris sulaiko itin smul­­kias dale­les ir padeda apsi­­sau­goti nuo virusų, bakte­­rijų ir aler­genų.

 

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR09TXCACWKNEE
Išorinio bloko modelis
AR09TXCACWKXEE
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-30~24
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Wi-Fi
1 Yra
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.8/3.2/7.1
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.9/2.5/3.6
Minimali šildymo galia, kW
0.8
Minimali šaldymo galia, kW
0.9
Nominali šildymo galia, kW
3.2
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.18/0.54/0.93
Nominali šaldymo galia, kW
2.5
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.15/0.675/2.16
Maksimali šildymo galia, kW
7.1
Maksimali šaldymo galia, kW
3.6
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.2/2.9/4.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.0/3.4/9.5
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.68
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.54
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
10.1/8.6/6.6
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
45
Nominali šildymo darbinė srovė, A
3.4
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
2.9
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
8
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.965/0.65
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
15g (>5m)
Šildymo energijos klasė
A+++
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Šaldymo energijos klasė
A+++
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
309.9
Kompresoriaus galia, kW
4.09
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.74
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
4.63
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
5.1
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
8.8
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38/-/17
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
45/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
889x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
10.4
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 2.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Rekomenduojamas saugiklis, A
16
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
KTN130D42URF
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
350
Drenažas, Φ, mm
16.3, 550mm
Serija (šilumos siurbliai)
123 Bevėjai sieniniai Nordic PRM
Grupė (šilumos siurbliai)
010 Oras-Oras

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio instrukcija

INSTRUKCIJA

Montavimo instrukcija

INSTRUKCIJA

Galerija

 • Wind-Free-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-komplektas
 • Nordic-Wind-Free
 • Nordic-Wind-Free (2)
 • Nordic-Wind-Free (3)
 • Nordic-Wind-Free (4)
 • Bevėjų-Nordic-modelių-AR09TXCACWKNEE-AR12TXCACWKNEE-vidinio-bloko-brėžinys
 • Nordic-WF-išorinis
 • Bevėjų-Nordic-modelių-AR09TXCACWKXEE-AR12TXCACWKXEE-išorinio-bloko-brėžinys