Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung Nordic Smart Home Exlusive 2.5/3.2kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AR09NXPDPWKNEE-AR09NXPDPWKXEE
Kaina
1 515 € be PVM / 1 833 € su PVM

Nordic-Smart-Home-Exlusive-kondicionieriaus-2.5-3.2kW-komplektas

Oras-oras šilu­mi­niai siur­b­liai. Ši sistema nerei­ka­lauja daug vietos, todėl yra prak­tiška vieno ar kele­tos kamba­­rių šildy­mui/šaldy­mui, butuose arba nedi­de­liuose namuose. Kadangi vidaus įren­gi­nys montuo­ja­­mas arti lubų ar lubose, nėra radia­to­­rių, nerei­­kia planuoti kamba­­rio išsi­­dė­s­tymo pagal juos, atsi­­randa dizaino lank­s­tu­­mas.

Oras-oras šilu­mos siur­b­liai perduoda šilumą ar šaltį tiesio­giai patalpų orui tarsi kondi­cio­nie­riai. Inve­r­ter leidžia pasiekti greitą šildymą bei šaldymą sunau­do­jant mini­ma­liai elek­t­­ros ener­gi­jos. Pagri­n­di­niai skir­tu­mai tarp oras-oras šilu­mos siur­b­­lių ir oro kondi­cio­nie­­rių – efek­ty­vu­­mas ir darbi­nės tempe­ra­tū­­ros. Paprasti kondi­cio­nie­riai dažnia­siai gali šildyti tik iki –15ºC lauko oro tempe­ra­tū­­ros, o esant neigia­mai tempe­ra­tū­rai ženkliai krenta jų efek­ty­vu­­mas. Tuo tarpu, oras-oras šilu­mos siur­b­liai gali puikiai ir efek­ty­viai šildyti net iki –30ºC, o jų pritai­ky­­mas tokioms sąly­goms leidžia įran­gai tarnauti ilgiau.

Oras-oras sistema šildo tik vieną patalpą, tad geriau­siai tinka ten, kur yra viena didelė erdvė. Oras-oras šilu­mos siur­b­lius galima derinti su viso­mis įpra­s­ti­nė­mis šildymo siste­mo­mis, taip suma­ži­nant šildymo kaštus, page­ri­nant patalpų orą ir užti­k­ri­nant tinkamą patalpų mikro­k­li­matą. Tai puikus pasi­­ri­n­ki­­mas taupiam ir grei­tam patalpų šildy­mui.

Šilu­mos siur­b­­lio oras-oras priva­lu­mai:

 • Nerei­­kia įrengti atski­­ros šildymo siste­mos, t.y., radia­to­­rių ar šilto oro tiekimo kanalų.
 • Jūs gaunate tris funk­ci­jas vienoje siste­moje – patalpų šildymą žiemą, vėsi­nimą vasarą ir oro valymą.
 • Paly­gi­nus su kito­mis šildymo siste­mo­mis, inve­s­ti­cija nėra didelė ir ji grei­tai atsi­­perka.
 • Oras-oras šilu­mos siur­b­lius galima sumo­n­tuoti bet kokiame būste – tiek jau gyve­na­mame, tiek naujai stato­­mame.
 • Išpu­čia­­mas oro srau­tas suju­dina pata­l­­pose esantį orą, šiek tiek jį pasau­si­n­da­­mas, taip užke­r­ta­­mas kelias pelė­sio atsi­­ra­di­mui ir/ar pliti­mui.
 • Sieni­niai oras-oras šilu­mos siur­b­liai puikiai tinka nedi­de­­lėms pata­l­­poms.

NORDIC SMART HOME EXLUSIVE

 • Anti­bak­te­ri­niai filt­rai. Paga­minti su anti­bak­te­rine danga, kuri stabdo pelė­sių ir grybe­lio daugi­ni­mąsi ir apsaugo nuo negero kvapo.
 • Šildy­mas iki –30°C. "Samsung" N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­kyti šaltes­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia net prie –30°C tempe­ra­tū­ros. Pati­ki­mu­mas atšiau­rio­mis oro sąly­go­mis.
 • Auto­ma­ti­nis išsi­va­ly­mas. Oro kondi­cio­nie­riuose dėl išorės ir vidaus tempe­ra­tūrų skir­tumo kaupiasi drėgmė, o dėl drėg­mės gali kaup­tis grybe­lis ir mikro­bai. „Sam­sung“ oro kondi­cio­nie­riai turi auto­ma­ti­nio išsi­va­lymo funk­ciją, kuri veikia net tada, kai kondi­cio­nie­rius yra išjung­tas. Veikiant šiai funk­ci­jai, kondi­cio­nie­rius išlieka sausas, nesklei­džia nema­lo­naus kvapo, jame nesi­kau­pia mikro­bai.
 • Oro joni­za­vimo funk­cija. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elekt­rosta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuovar­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­lių ir bakte­rijų kiekis patal­pose.
 • Leng­vai pasie­kiami filt­rai.
 • Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur. Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­­dy­­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve.
 • Skait­me­ni­nis ekra­nas. Jame galė­site matyti realią patal­pos tempe­ra­tūrą, nusta­tytą režimą, filtro užterš­tumo indi­ka­ciją ir kitą reika­lingą infor­ma­ciją. Ekra­nas mato­mas tik įjun­gus kondi­cio­nie­rių.
 • Realaus laiko laik­ma­tis. 24 valandų laiko­tar­pyje nusta­ty­kite, kuriuo metu kondi­cio­nie­rius dirbs norimu režimu ir kuriuo metu norite, kad nedirbtų.
 • „Good Sleep“ reži­mas. Šis įspū­din­gas tempe­ra­tū­ros kont­ro­lės reži­mas auto­ma­tiš­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubus­tu­mėte žvalūs.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Nusau­si­nimo reži­mas. Apsauga nuo tvan­kaus ir drėgno oro namuose. Drėg­mės šali­ni­mas iš Jūsų aplin­kos.
 • „Quiet“ reži­mas. Kondi­cio­nie­rius dirb­da­mas šiame režime veikia itin tyliai.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR09NXPDPWKNEE
Išorinio bloko modelis
AR09NXPDPWKXEE
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/220-240/50
Nominali šaldymo galia, kW
2.5
Nominali šildymo galia, kW
3.2
Wi-Fi
1 Yra
Jonizatorius
1 Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.18/0.54/0.93
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.15/0.675/2.25
Šildymo energijos klasė
A++
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.2/2.9/4.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.0/3.4/10.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
8.3/6.0/3.8
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
45
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.74
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
4.63
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
8.8
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
20
Maksimali šaldymo galia, kW
3.6
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
612
Minimali šaldymo galia, kW
0.9
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
317
Maksimali šildymo galia, kW
7.1
Minimali šildymo galia, kW
0.8
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
8
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.05/0.71
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
15g (>5m)
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 1.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
44.0/-
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38.0/-/17.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
896x261x261
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
11.8
Išorinio bloko svoris, kg
35
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-30~24
Serija (šilumos siurbliai)
140 Sieniniai Nordic Range Smart Home Exlusive
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.9/2.5/3.6
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.8/3.2/7.1
Šaldymo energijos klasė
A+++
Grupė (šilumos siurbliai)
010 Oras-Oras

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/nordic-comfort-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Nordic-Smart-Home-Exlusive-kondicionieriaus-2.5-3.2kW-komplektas
 • Sieninis-Nordic-Smart-Home-Exlusive-kondicionierius-2.50-3.20-kW
 • Sieninis-Nordic-Smart-Home-Exlusive-kondicionierius-2.50-3.20-kW-2
 • Sieninis-Nordic-Smart-Home-Exlusive-kondicionierius-2.50-3.20-kW-3
 • Nordic-Smart-Home-Exlusive-sieninio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.50-3.20-kW
 • Nordic-Smart-Home-Exlusive-2.50-3.20-kW-išorinis-kondicioniriaus-blokas
 • Nordic-Smart-Home-Exlusive-išorinio-bloko-brėžinys-2.50-3.20-kW
 • Nordic-Smart-Home-Exlusive-išorinio-bloko-brėžinys-2.50-3.20-kW-2
 • Nordic-Smart-Home-Exlusive-išorinio-bloko-brėžinys-2.50-3.20-kW-3

Video