Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung Nordic Smart Home Exlusive 3.5/4.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AR12NXPDPWKNEE-AR12NXPDPWKXEE
Kaina
1 444 € be PVM / 1 747 € su PVM

Nordic-Smart-Home-Exlusive-kondicionieriaus-3.5-4.0kW-komplektas

 • Anti­bak­te­ri­niai filt­rai. Paga­minti su anti­bak­te­rine danga, kuri stabdo pelė­sių ir grybe­lio daugi­ni­mąsi ir apsaugo nuo negero kvapo.
 • Šildy­mas iki –30°C. "Samsung" N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­kyti šaltes­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia net prie –30°C tempe­ra­tū­ros. Pati­ki­mu­mas atšiau­rio­mis oro sąly­go­mis.
 • Auto­ma­ti­nis išsi­va­ly­mas. Oro kondi­cio­nie­riuose dėl išorės ir vidaus tempe­ra­tūrų skir­tumo kaupiasi drėgmė, o dėl drėg­mės gali kaup­tis grybe­lis ir mikro­bai. „Sam­sung“ oro kondi­cio­nie­riai turi auto­ma­ti­nio išsi­va­lymo funk­ciją, kuri veikia net tada, kai kondi­cio­nie­rius yra išjung­tas. Veikiant šiai funk­ci­jai, kondi­cio­nie­rius išlieka sausas, nesklei­džia nema­lo­naus kvapo, jame nesi­kau­pia mikro­bai.
 • Oro joni­za­vimo funk­cija. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elekt­rosta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuovar­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­lių ir bakte­rijų kiekis patal­pose.
 • Leng­vai pasie­kiami filt­rai.
 • Wi-Fi valdy­mas. Valdy­kite įren­ginį savo mobi­liuoju tele­fonu.
 • Skait­me­ni­nis ekra­nas. Jame galė­site matyti realią patal­pos tempe­ra­tūrą, nusta­tytą režimą, filtro užterš­tumo indi­ka­ciją ir kitą reika­lingą infor­ma­ciją. Ekra­nas mato­mas tik įjun­gus kondi­cio­nie­rių.
 • Realaus laiko laik­ma­tis. 24 valandų laiko­tar­pyje nusta­ty­kite, kuriuo metu kondi­cio­nie­rius dirbs norimu režimu ir kuriuo metu norite, kad nedirbtų.
 • „Good Sleep“ reži­mas. Šis įspū­din­gas tempe­ra­tū­ros kont­ro­lės reži­mas auto­ma­tiš­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubus­tu­mėte žvalūs.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Nusau­si­nimo reži­mas. Apsauga nuo tvan­kaus ir drėgno oro namuose. Drėg­mės šali­ni­mas iš Jūsų aplin­kos.
 • „Quiet“ reži­mas. Kondi­cio­nie­rius dirb­da­mas šiame režime veikia itin tyliai.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR12NXPDPWKNEE
Išorinio bloko modelis
AR12NXPDPWKXEE
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/220-240/50
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Nominali šildymo galia, kW
4
Wi-Fi
1 Yra
Jonizatorius
1 Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.18/0.885/1.15
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.15/0.94/2.28
Šildymo energijos klasė
A++
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.2/4.1/5.4
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.0/4.4/10.0
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
8.8/6.8/4.6
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
45.0
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.26
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.95
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
-
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
8.5
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
20
Maksimali šaldymo galia, kW
4.2
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
612.0
Minimali šaldymo galia, kW
0.9
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
317.0
Maksimali šildymo galia, kW
7.3
Minimali šildymo galia, kW
0.8
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
8.0
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.05/0.71
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
15g (>5m)
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 1.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
45.0/-
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
40.0/-/17.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
896x261x261
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
11.8
Išorinio bloko svoris, kg
35.0
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-30~24
Serija (šilumos siurbliai)
140 Sieniniai Nordic Range Smart Home Exlusive
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.9/3.5/4.2
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.8/4.0/7.3
Šaldymo energijos klasė
A+++
Grupė (šilumos siurbliai)
010 Oras-Oras

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/nordic-comfort-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Nordic-Smart-Home-Exlusive-kondicionieriaus-3.5-4.0kW-komplektas
 • Sieninis-Nordic-Smart-Home-Exlusive-kondicionierius-3.50-4.0-kW
 • Sieninis-Nordic-Smart-Home-Exlusive-kondicionierius-3.50-4.0-kW-2
 • Sieninis-Nordic-Smart-Home-Exlusive-kondicionierius-3.50-4.0-kW-3
 • Nordic-Smart-Home-Exlusive-sieninio-kondicionieriaus-vidinis-blokas-3.50-.4.00-kW
 • Nordic-Smart-Home-Exlusive-3.50-4.0-kW-išorinis-kondicioniriaus-blokas
 • Nordic-Smart-Home-Exlusive-išorinio-bloko-brėžinys-3.50-4.00-kW
 • Nordic-Smart-Home-Exlusive-išorinio-bloko-brėžinys-3.50-4.00-kW-2
 • Nordic-Smart-Home-Exlusive-išorinio-bloko-brėžinys-3.50-4.00-kW-3

Video