Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung sieninio kondicionieriaus Cebu - GEO multi-split 6.5/7.4kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AR24TXFYAWKNEU
Kaina
642 € be PVM / 777 € su PVM

Samsung-sieninio-kondicionieriaus-Cebu-GEO-6.50-7.40-kW-multi-split-vidinis-blokas

AI Auto Comfort. Mėgau­ki­tės išma­nes­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“ funk­ciją. Ši funk­cija auto­ma­tiš­kai anali­zuoja kamba­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Pagal jūsų norimą tempe­ra­tūrą auto­ma­tiš­kai įjun­gia­mas tas reži­mas, kuris yra tinka­miau­sias opti­ma­lioms sąly­goms palai­kyti.

Vėsin­kite grei­čiau, plačiau ir toliau. Grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo, tad galite pato­giai jaus­tis bet kurioje vietoje. Skait­me­ni­nio inver­te­rio „Boost“ tech­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio konst­ruk­cija pasi­žymi 15 % dides­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plates­niais spar­nais. Tad oras paskirs­to­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

Valdy­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (Wi-Fi valdy­mas). Valdy­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Smar­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­rių vos vienu prisi­lie­timu. Arba tiesiog nuro­dy­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.

Išsi­valo pats – auto­ma­tiš­kai. Kai oro kondi­cio­nie­rius išjun­gia­mas, „Auto Clean“ funk­cija auto­ma­tiš­kai įjun­gia venti­lia­to­rių, kad iš šilu­mo­kai­čio būtų paša­lin­tos dulkės ir drėgmė. Tad įren­gi­nys išlieka švarus ir sausas, o tai užkerta kelią bakte­ri­joms ir pelė­siui.

Leng­vai valo­mas anti­bak­te­ri­nis filt­ras. Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užtik­rinti įdedant mažiau pastangų. „Easy Filter Plus“ yra išorėje, viršuje, todėl jį paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tinkle­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­bak­te­rinė danga padeda apsi­sau­goti nuo oru plin­tan­čių pavo­jingų teršalų.

Taupo ener­giją, pini­gus, bet vėsina efek­ty­viai. Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suvar­to­ji­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­gus, tad nerei­kės jaudin­tis dėl elekt­ros sąskaitų.

Geres­nis miegas visą naktį. „Good Sleep“ reži­mas suku­ria norimą klimatą geram nakties miegui. Jo tempe­ra­tū­ros valdymo funk­cija leidžia jums jaus­tis pato­giai, tad užmig­site grei­tai, miego­site giliai ir atsi­bu­site pail­sėję.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR24TXFYAWKNEU
Wi-Fi
1 Yra
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
6.5
Nominali šildymo galia, kW
7.4
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.05
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.05
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
0.5
Nominali šildymo darbinė srovė, A
0.5
Šaltnešio tipas
R32
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
15.3/14.2/13.1
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
45/-/29
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1055 x 299 x 215
Vidinio bloko svoris, kg
11.6
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio instrukcija

INSTRUKCIJA

Naudotojo instrukcija

INSTRUKCIJA

Montavimo instrukcija

INSTRUKCIJA

Galerija

  • Samsung-sieninio-kondicionieriaus-Cebu-GEO-6.50-7.40-kW-multi-split-vidinis-blokas
  • Samsung-sieninio-kondicionieriaus-Cebu-GEO-6.50-7.40-kW-multi-split-vidinis-blokas-2
  • Samsung-sieninio-kondicionieriaus-Cebu-GEO-6.50-7.40-kW-multi-split-vidinis-blokas-3
  • Samsung-sieninio-kondicionieriaus-Cebu-GEO-6.50-7.40-kW-multi-split-vidinio-bloko-brėžinys
  • AR-EH03E-Pultelis
  • Cebu-GEO-1
  • Cebu-GEO-2
  • Cebu-GEO-3
  • Adding-refrigerant-OU
  • FJM-Cables