Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung sieninio Nordic 2.6/3.4kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC026KNADEH/EU-AC026JXSCEH/EU
Kaina
1 432 € be PVM / 1 733 € su PVM

Sieninis-Nordic-trikampio-formos-kondicionieriaus-2.60-3.40-komplektas

Oras-oras šilu­mi­niai siur­b­liai. Ši sistema nerei­ka­lauja daug vietos, todėl yra prak­tiška vieno ar kele­tos kamba­­rių šildy­mui/šaldy­mui, butuose arba nedi­de­liuose namuose. 

Oras-oras šilu­mos siur­b­liai perduoda šilumą ar šaltį tiesio­giai patalpų orui tarsi kondi­cio­nie­riai. Inve­r­ter leidžia pasiekti greitą šildymą bei šaldymą sunau­do­jant mini­ma­liai elek­t­­ros ener­gi­jos. Pagri­n­di­niai skir­tu­mai tarp oras-oras šilu­mos siur­b­­lių ir oro kondi­cio­nie­­rių – efek­ty­vu­­mas ir darbi­nės tempe­ra­tū­­ros. Paprasti kondi­cio­nie­riai dažnia­siai gali šildyti tik iki –15ºC lauko oro tempe­ra­tū­­ros, o esant neigia­mai tempe­ra­tū­rai ženkliai krenta jų efek­ty­vu­­mas. Tuo tarpu, oras-oras šilu­mos siur­b­liai gali puikiai ir efek­ty­viai šildyti net iki –30ºC, o jų pritai­ky­­mas tokioms sąly­goms leidžia įran­gai tarnauti ilgiau.

Oras-oras sistema šildo tik vieną patalpą, tad geriau­siai tinka ten, kur yra viena didelė erdvė. Oras-oras šilu­mos siur­b­lius galima derinti su viso­mis įpra­s­ti­nė­mis šildymo siste­mo­mis, taip suma­ži­nant šildymo kaštus, page­ri­nant patalpų orą ir užti­k­ri­nant tinkamą patalpų mikro­k­li­matą. Tai puikus pasi­­ri­n­ki­­mas taupiam ir grei­tam patalpų šildy­mui.

Šilu­mos siur­b­­lio oras-oras priva­lu­mai:

 • Nerei­­kia įrengti atski­­ros šildymo siste­mos, t.y., radia­to­­rių ar šilto oro tiekimo kanalų.
 • Jūs gaunate tris funk­ci­jas vienoje siste­moje – patalpų šildymą žiemą, vėsi­nimą vasarą ir oro valymą.
 • Paly­gi­nus su kito­mis šildymo siste­mo­mis, inve­s­ti­cija nėra didelė ir ji grei­tai atsi­­perka.
 • Oras-oras šilu­mos siur­b­lius galima sumo­n­tuoti bet kokiame būste – tiek jau gyve­na­mame, tiek naujai stato­­mame.
 • Išpu­čia­­mas oro srau­tas suju­dina pata­l­­pose esantį orą, šiek tiek jį pasau­si­n­da­­mas, taip užke­r­ta­­mas kelias pelė­sio atsi­­ra­di­mui ir/ar pliti­mui.
 • Sieni­niai oras-oras šilu­mos siur­b­liai puikiai tinka nedi­de­­lėms pata­l­­poms.

NORDIC TRIANGLE

 • Full HD filt­rai. Ypač tankus filt­ras, kuris surenka iki 90% dulkių ir bakte­rijų.
 • Good sleep II. Šis tempe­ra­tū­ros kont­ro­lės reži­mas auto­ma­tiš­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubus­tu­mėte žvalūs.
 • Smart Saver. Šiame režime kondi­cio­nie­rius dirba mini­ma­liu režimu.
 • Turbo reži­mas. Oro kondi­cio­nie­rius veik­da­mas turbo­re­žimu grei­tai pasie­kia nusta­tytą tempe­ra­tūrą. Atvė­sin­site orą iki reikia­mos tempe­ra­tū­ros akimirks­niu su „Sam­sung“ turbo­vė­si­nimo tech­no­lo­gija.
 • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus - kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Skait­me­ni­nis ekra­nas. Galė­site matyti realią patal­pos tempe­ra­tūrą, nusta­tytą režimą, filtro užterš­tumo indi­ka­ciją ir kitą reika­lingą infor­ma­ciją. Ekra­nas mato­mas tik įjun­gus kondi­cio­nie­rių.
 • Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“, reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­­dy­­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC026KNADEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC026JXSCEH/EU
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~50
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.00/3.40/6.40
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.00/2.60/3.60
Minimali šildymo galia, kW
1
Minimali šaldymo galia, kW
1
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.24/0.61/0.90
Nominali šildymo galia, kW
3.4
Nominali šaldymo galia, kW
2.6
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.18/0.75/1.90
Maksimali šildymo galia, kW
6.4
Maksimali šaldymo galia, kW
3.6
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.60/3.10/4.30
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.30/3.60/8.50
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
11.00/7.50/6.00
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
33
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.27/2.65
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Šildymo energijos klasė
A++
Šaldymo energijos klasė
A+++
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
612
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
317
Kompresoriaus galia, kW
0.955
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.53
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
4.26
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.7
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
8.5
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38.0/30.0/23.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46.0/47.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
896x261x261
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
11
Išorinio bloko svoris, kg
37
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 1.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Rekomenduojamas saugiklis, A
16
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
DA128A1FA-20F
Kompresoriaus tepalų tipas
ESTER OIL
Serija (šilumos siurbliai)
150 Sieniniai Nordic Triangle
Grupė (šilumos siurbliai)
010 Oras-Oras

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/nordic-triangle-sieniniu-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Galerija

 • Sieninis-Nordic-trikampio-formos-kondicionieriaus-2.60-3.40-komplektas
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.6-3.4-kW
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.6-3.4-kW-2
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.6-3.4-kW-3
 • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-2.6-3.4-kW-4
 • Sieninio-Nordic-Triangle-vidinis-blokas-2.6-3.2-kW
 • Sieninio-Nordic-trikampio-kondicionieriaus-išorinis-blokas
 • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-2.6-3.4-kW
 • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-2.6-3.4-kW-2

Video