Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung sieninio Nordic 3.5/4.3kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC035KNADEH/EU-AC035JXSCEH/EU
Kaina
1 630 € be PVM / 1 973 € su PVM

Sieninis-Nordic-trikampio-formos-kondicionieriaus-3.50-4.30-komplektas

Leng­vai valo­­­mas anti­ba­k­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“). Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užti­k­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tink­le­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­ba­k­te­rinė danga padeda apsi­­sau­goti nuo oru plin­ta­n­čių pavo­jingų teršalų.

Gero miego reži­mas. Šis tempe­ra­tū­ros kont­ro­lės reži­mas auto­ma­tiš­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubus­tu­mėte žvalūs.
Ener­gi­jos saugo­jimo reži­mas. Šiame režime kondi­cio­nie­rius dirba mini­ma­liu režimu.

Turbo reži­mas. Oro kondi­cio­nie­rius veik­da­mas turbo režimu grei­tai pasie­kia nusta­tytą tempe­ra­tūrą. Atvė­sin­site orą iki reikia­mos tempe­ra­tū­ros akimirks­niu su „Sam­sung“ turbo vėsi­nimo tech­no­lo­gija.

Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
Skait­me­ni­nis ekra­nas. Galė­site matyti realią patal­pos tempe­ra­tūrą, nusta­tytą režimą, filtro užterš­tumo indi­ka­ciją ir kitą reika­lingą infor­ma­ciją. Ekra­nas mato­mas tik įjun­gus kondi­cio­nie­rių.

Oro joni­za­to­rius (inte­­gruo­tas įren­gi­nyje). Dėl kompiu­te­­­­rių ir kitų elek­t­­­­ros prie­taisų pata­l­­­­pose atsi­­­­randa neigia­­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­­lių ir bakte­­­­rijų kiekis pata­l­­­­pose.

Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC035KNADEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC035JXSCEH/EU
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~50
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
1 Yra
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.10/4.30/7.10
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.10/3.50/4.40
Minimali šildymo galia, kW
1.1
Minimali šaldymo galia, kW
1.1
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.25/0.94/1.26
Nominali šildymo galia, kW
4.3
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.19/1.02/2.20
Maksimali šildymo galia, kW
7.1
Maksimali šaldymo galia, kW
4.4
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.60/4.40/5.90
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.30/4.70/9.50
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
11.00/8.00/6.50
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
33
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.27/2.65
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Šildymo energijos klasė
A++
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
612
Šaldymo energijos klasė
A++
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
317
Kompresoriaus galia, kW
0.955
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.22
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.72
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.6
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
8
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38.0/32.0/25.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
47.0/48.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
896x261x261
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
11
Išorinio bloko svoris, kg
37
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 1.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Rekomenduojamas saugiklis, A
16
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
DA128A1FA-20F
Kompresoriaus tepalų tipas
ESTER OIL
Serija (šilumos siurbliai)
150 Sieniniai Nordic Triangle
Grupė (šilumos siurbliai)
010 Oras-Oras

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/nordic-triangle-sieniniu-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Pultelio instrukcija

Galerija

  • Sieninis-Nordic-trikampio-formos-kondicionieriaus-3.50-4.30-komplektas
  • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-3.5-4.3-kW
  • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-3.5-4.3-kW-2
  • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-3.5-4.3-kW-3
  • Sieninis-Nordic-trikampis-kondicionieriaus-vidinis-blokas-3.5-4.3-kW-4
  • Sieninio-Nordic-Triangle-vidinis-blokas-3.5-4.3-kW
  • Sieninio-Nordic-trikampio-kondicionieriaus-išorinis-blokas
  • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-3.5-4.3-kW
  • Samsung-Nordic-sieninio-kondicionieriaus-išorinio-bloko-brėžinys-3.5-4.3-kW-2

Video