Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung sieninis AR35 - AF21 Silver 3.5/3.8kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AR12TXHQASINEU-AR12TXHQASIXEU
Kaina
617 € be PVM / 747 € su PVM

Silver-komplektacija

Suma­žin­kite ener­gi­jos varto­jimą.
Kasdien taupy­kite pini­gus, naudo­dami skait­me­ninę inver­te­rio tech­no­lo­giją. Inver­te­ris palaiko norimą tempe­ra­tūrą atsi­sa­kant dažno įjun­gimo ir išjun­gimo, tad kur kas suma­žėja ener­gi­jos varto­jimo sunau­do­ji­mas. Be to, įren­gi­nyje inte­gruoti stip­rūs magne­tai ir slopin­tu­vas, tad jis veikia kur kas tyliau ir ilgiau tarnauja.

Atsi­vė­sin­kite grei­čiau („Fast Cooling“).
Grei­tai ir efek­ty­viai atvė­sin­kite visą kambarį. „Fast Cooling“ režimu iš pradžių venti­lia­to­rius veikia didžiau­siu grei­čiu, todėl jis atvė­sina arba įšildo kur kas grei­čiau nei veik­da­mas įprastu režimu ir nusta­tytą tempe­ra­tūrą pasie­kia per itin trumpą laiką. Idealu norint grei­tai atsi­vė­sinti nuo lauke tvyran­čio karš­čio.

Kvėpuo­kite tyres­niu oru. HD filt­ras.
Galite neabe­joti, kad oras, kuriuo kvėpuo­jate, visada bus švarus ir grynas. HD filt­ras efek­ty­viai sulaiko dulkes, ore esan­čius terša­lus ir aler­ge­nus. Be to, filtrą lengva išva­lyti – pakanka grei­tai išplauti vande­niu ir galima naudoti vėl.

Mėgau­ki­tės geru miegu. „Good Sleep“.
Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­mas auto­ma­tiš­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą aplin­kos sąly­gos būtų idea­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­sėję. Be to, šis reži­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­mas.

Atvė­sin­kite kiek­vieną kampelį. „2-Way Auto Swing“.
Sukur­kite palan­kią aplinką, kurioje tempe­ra­tūra būtų vienoda kiek­vie­name kampe­lyje. „2-Way Auto Swing“ funk­cija auto­ma­tiš­kai valdo oro srovės kryptį, tad oras po kambarį paskirs­to­mas grei­tai ir toly­giai. Tam, kad būtų užtik­rinta palan­kiau­sia kamba­rio aplinka, venti­lia­to­rius gali pūsti šiltą arba vėsų orą į bet kurią pusę tokiu atstumu, kokio reikia.

Ilgai išlie­kanti vėsa. „DuraFin+“.
Išlai­ky­kite malo­nią vėsą dar ilgiau. „DuraFin+“ paga­min­tas iš koro­zi­jai atspa­rios medžia­gos, kuri apsaugo nuo rūdi­jimo, o tai padeda palai­kyti opti­malų šilu­mo­kai­čio darbą. Neįti­kė­ti­nas atspa­ru­mas rūdims įrody­tas pasi­tel­kiant 480 val. drus­kos purš­kimo bandymą.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR12TXHQASINEU
Išorinio bloko modelis
AR12TXHQASIXEU
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.1/3.5/4.2
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.1/3.8/4.2
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Nominali šildymo galia, kW
3.8
Minimali šaldymo galia, kW
1.1
Minimali šildymo galia, kW
1.1
Maksimali šaldymo galia, kW
4.2
Maksimali šildymo galia, kW
4.2
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
25
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
10
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.55/0.68
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.9
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.5
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.1
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
3.9
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.0/-/-
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
43.0/-/29.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
50.0/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
805 x 285 x 194
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
720 x 495 x 270
Vidinio bloko svoris, kg
8.1
Išorinio bloko svoris, kg
23.2
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
16
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
452
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
255
Kompresoriaus tipas
S-Inverter

Atsisiuntimai

Montavimo ir naudojimo instrukcija

INSTRUKCIJA

Mokomoji medžiaga

INSTRUKCIJA

Pultelio naudojimosi instrukcija lietuvių kalba

INSTRUKCIJA

Galerija

 • Silver-komplektacija
 • Silver-2
 • AR30_R-Perspective_White
 • AR5000HM_AR24TQHQAURNER_Main_PC_01
 • AR30_Front-open_White
 • AR5000HM_AR24TQHQAURNER_Main_PC_06
 • Silver-4
 • Silver-3
 • AR30-AR35_Wireless Remote Controller
 • Silver-pultelio-naudojimosi-instrukcija
 • Silver
 • 3.5kW-vidinio-brėžinys
 • Sieninio-Silver-kondicionieriaus-3.5-3.8-kW-vidinio-bloko-brėžinys
 • Sieninio-Silver-kondicionieriaus-3.5-3.8-kW-išorinis-blokas
 • 3.5kW-išorinio-brėžinys
 • AR30_Front_White

Video