Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung sieninis AR35 - AF21 Silver 7.0/7.3kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AR24TXHQASINEU-AR24TXHQASIXEU
Kaina
1 253 € be PVM / 1 516 € su PVM

silver-komplektacija-2.png

Suma­žin­kite ener­gi­jos varto­jimą.
Kasdien taupy­kite pini­gus, naudo­dami skait­me­ninę inver­te­rio tech­no­lo­giją. Inver­te­ris palaiko norimą tempe­ra­tūrą atsi­sa­kant dažno įjun­gimo ir išjun­gimo, tad kur kas suma­žėja ener­gi­jos varto­jimo sunau­do­ji­mas. Be to, įren­gi­nyje inte­gruoti stip­rūs magne­tai ir slopin­tu­vas, tad jis veikia kur kas tyliau ir ilgiau tarnauja.

Atsi­vė­sin­kite grei­čiau („Fast Cooling“).
Grei­tai ir efek­ty­viai atvė­sin­kite visą kambarį. „Fast Cooling“ režimu iš pradžių venti­lia­to­rius veikia didžiau­siu grei­čiu, todėl jis atvė­sina arba įšildo kur kas grei­čiau nei veik­da­mas įprastu režimu ir nusta­tytą tempe­ra­tūrą pasie­kia per itin trumpą laiką. Idealu norint grei­tai atsi­vė­sinti nuo lauke tvyran­čio karš­čio.

Kvėpuo­kite tyres­niu oru. HD filt­ras.
Galite neabe­joti, kad oras, kuriuo kvėpuo­jate, visada bus švarus ir grynas. HD filt­ras efek­ty­viai sulaiko dulkes, ore esan­čius terša­lus ir aler­ge­nus. Be to, filtrą lengva išva­lyti – pakanka grei­tai išplauti vande­niu ir galima naudoti vėl.

Mėgau­ki­tės geru miegu. „Good Sleep“.
Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­mas auto­ma­tiš­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą aplin­kos sąly­gos būtų idea­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­sėję. Be to, šis reži­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­mas.

Atvė­sin­kite kiek­vieną kampelį. „2-Way Auto Swing“.
Sukur­kite palan­kią aplinką, kurioje tempe­ra­tūra būtų vienoda kiek­vie­name kampe­lyje. „2-Way Auto Swing“ funk­cija auto­ma­tiš­kai valdo oro srovės kryptį, tad oras po kambarį paskirs­to­mas grei­tai ir toly­giai. Tam, kad būtų užtik­rinta palan­kiau­sia kamba­rio aplinka, venti­lia­to­rius gali pūsti šiltą arba vėsų orą į bet kurią pusę tokiu atstumu, kokio reikia.

Ilgai išlie­kanti vėsa. „DuraFin+“.
Išlai­ky­kite malo­nią vėsą dar ilgiau. „DuraFin+“ paga­min­tas iš koro­zi­jai atspa­rios medžia­gos, kuri apsaugo nuo rūdi­jimo, o tai padeda palai­kyti opti­malų šilu­mo­kai­čio darbą. Neįti­kė­ti­nas atspa­ru­mas rūdims įrody­tas pasi­tel­kiant 480 val. drus­kos purš­kimo bandymą.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR24TXHQASINEU
Išorinio bloko modelis
AR24TXHQASIXEU
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
2.1/7.0/8.0
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.6/7.3/8.8
Nominali šaldymo galia, kW
7
Nominali šildymo galia, kW
7.3
Minimali šaldymo galia, kW
2.1
Minimali šildymo galia, kW
1.6
Maksimali šaldymo galia, kW
8
Maksimali šildymo galia, kW
8.8
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
50
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
25
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.60/1.10
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.87
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
2.71
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.1
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
3.9
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
16.33/-/-
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
45.0/-37.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
56.0/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1040 x 327 x 220
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
845 x 702 x 363
Vidinio bloko svoris, kg
12.5
Išorinio bloko svoris, kg
52
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
20
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
540
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
350
Kompresoriaus tipas
S-Inverter

Atsisiuntimai

Montavimo ir naudojimo instrukcija

INSTRUKCIJA

Mokomoji medžiaga

INSTRUKCIJA

Pultelio naudojimosi instrukcija lietuvių kalba

INSTRUKCIJA

Galerija

 • silver-komplektacija-2.png
 • AR30_R-Perspective_White
 • Silver-2
 • AR30_Front_White
 • Silver-3
 • AR30_Front-open_White
 • AR5000HM_AR24TQHQAURNER_Main_PC_01
 • Silver-4
 • AR30-AR35_Wireless Remote Controller
 • Silver-pultelio-naudojimosi-instrukcija
 • Sieninio-Silver-kondicionieriaus-7.0/7.3-kW-vidinio-bloko-brėžinys
 • 7,00kW-vidinio-bloko-braižinys
 • Sieninio-Silver-kondicionieriaus-7.0/7.3-kW-išorinis-blokas
 • 7,00kW-išorinio-bloko-braižinys
 • AR5000HM_AR24TQHQAURNER_Main_PC_06
 • white

Video