Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung sieninis AR35 - AF21 Silver 7.0/7.3kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AR24TXHQASINEU-AR24TXHQASIXEU
Kaina
1 335 € be PVM / 1 615 € su PVM

silver-komplektacija-2.png

Suma­žin­kite ener­gi­jos varto­jimą.
Kasdien taupy­kite pini­gus, naudo­dami skait­me­ninę inver­te­rio tech­no­lo­giją. Inver­te­ris palaiko norimą tempe­ra­tūrą atsi­sa­kant dažno įjun­gimo ir išjun­gimo, tad kur kas suma­žėja ener­gi­jos varto­jimo suvar­to­ji­mas. Be to, įren­gi­nyje inte­gruoti stip­rūs magne­tai ir slopin­tu­vas, tad jis veikia kur kas tyliau, ilgiau tarnauja, o ener­gi­jos suvar­to­jama mažiau.

Atsi­vė­sin­kite grei­čiau („Fast Cooling“).
Grei­tai ir efek­ty­viai atvė­sin­kite visą kambarį. „Fast Cooling“ režimu iš pradžių venti­lia­to­rius veikia didžiau­siu grei­čiu. Tad jis atvė­sina arba įšildo kur kas grei­čiau nei veik­da­mas įprastu režimu ir nusta­tytą tempe­ra­tūrą pasie­kia per itin trumpą laiką. Idealu norint grei­tai atsi­vė­sinti nuo lauke tvyran­čio karš­čio.

Kvėpuo­kite tyres­niu oru. HD filt­ras.
Galite neabe­joti, kad oras, kuriuo kvėpuo­jate, visada bus švarus ir grynas. HD filt­ras efek­ty­viai sulaiko dulkes, ore esan­čius terša­lus ir aler­ge­nus: dulkes, pelė­sio sporas ir nami­nių gyvūnų pleiska­nas. Be to, jį lengva išva­lyti – pakanka grei­tai išplauti vande­niu ir galima naudoti vėl.

Mėgau­ki­tės geru miegu. „Good Sleep“.
Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­mas auto­ma­tiš­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą aplin­kos sąly­gos būtų idea­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­sėję. Be to, šis reži­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­mas.

Atvė­sin­kite kiek­vieną kampelį. „2-Way Auto Swing“.
Sukur­kite palan­kią aplinką, kurioje tempe­ra­tūra vienoda kiek­vie­name kampe­lyje. „2-Way Auto Swing“ funk­cija auto­ma­tiš­kai valdo oro srovės kryptį, tad oras po kambarį paskirs­to­mas grei­tai ir toly­giai. Tam, kad būtų užtik­rinta palan­kiau­sia kamba­rio aplinka, venti­lia­to­rius gali pūsti šiltą arba vėsų orą į bet kurią pusę tokiu atstumu, kokio reikia.

Ilgai išlie­kanti vėsa. „DuraFin+“.
Išlai­ky­kite malo­nią vėsą dar ilgiau. „DuraFin+“ paga­min­tas iš koro­zi­jai atspa­rios medžia­gos, kuri apsaugo nuo rūdi­jimo, o tai padeda palai­kyti opti­malų šilu­mo­kai­čio darbą. Neįti­kė­ti­nas atspa­ru­mas rūdims įrody­tas pasi­tel­kiant 480 val. drus­kos purš­kimo bandy­mą*.

https://www.samsung.com/lt/busi­ness/climate/ac-rar-ar09txhqa­sin/ar09txhqa­si­neu/

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR24TXHQASINEU
Išorinio bloko modelis
AR24TXHQASIXEU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
2.1/7.0/8.0
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.6/7.3/8.8
Nominali šaldymo galia, kW
7
Nominali šildymo galia, kW
7.3
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.87
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.1
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
2.71
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
3.9
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
16.33 max
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
45.0/-37.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
56.0/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1040 x 327 x 220
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
845 x 702 x 363
Vidinio bloko svoris, kg
12.5
Išorinio bloko svoris, kg
52
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
50
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
25
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.60/1.10
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
20
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
540
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
350
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15~24
Minimali šaldymo galia, kW
2.1
Minimali šildymo galia, kW
1.6
Maksimali šaldymo galia, kW
8
Maksimali šildymo galia, kW
8.8

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo ir naudojimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/silver-montavimo-naudojimo-instrukcija.pdf

Mokomoji medžiaga

https://www.telepaslauga.lt/files/silver-mokomoji-medziaga.pdf

Pultelio naudojimosi instrukcija lietuvių kalba

https://www.telepaslauga.lt/files/silver-pultelio-naudojimosi-instrukcija.jpg

Galerija

 • silver-komplektacija-2.png
 • AR24TSHQASINER_001_Front_Silver
 • AR24TSHQASINER_002_Front-open_Silver
 • Sieninio-Silver-kondicionieriaus-7.0/7.3-kW-vidinio-bloko-brėžinys
 • 7,00kW-vidinio-bloko-braižinys
 • Sieninio-Silver-kondicionieriaus-7.0/7.3-kW-išorinis-blokas
 • 7,00kW-išorinio-bloko-braižinys
 • Silver-pultelio-naudojimosi-instrukcija
 • Silver-2
 • Silver-3
 • Silver-4

Video