Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG sieninis bevėjis 2.5/3.2KW oro kondicionieriaus su PM1.0 filtru komplektas

Aprašymas

Modelis
AR09AXKAAWKNEU-AR09AXKAAWKXEU
Kaina
1 324 € be PVM / 1 602 € su PVM

SAMSUNG-sieninis-bevėjis-2.5-3.2-KW-oro-kondicionieriaus-su-PM1.0-filtru-komplektas

Nauja­sis „Win­dFree™ Pure 1.0“ kondi­cio­nie­rius yra 2021-ųjų metų „Sam­sung“ gami­nys, skir­tas gyve­na­mųjų vidaus patalpų oro koky­bei gerinti.

Jaus­­kite malo­­nią vėsą, o ne šaltį („Wind-Free™ Cooling“). Mėgau­ki­tės malo­­nia vėsa naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Šis reži­­mas švel­niai, toly­giai ir tyliai paskirsto orą per tūks­tan­čius mikro ­angų, kurios pasi­skirs­čiu­sios per visą kondi­cio­nie­riaus prie­kinį korpusą. Pažangi oro srovės tech­­no­lo­gija taip pat toly­giau atvė­sina plate­s­nes ir dide­s­nes pata­l­pas. Su šia tech­no­lo­gija niekada nebe­jau­site nema­lo­nių ir šaltų oro gūsių. Taupy­­kite kiek­vieną dieną naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Įjun­­gus „Wind-Free™“ vėsi­nimo režimą, lauke esan­tis įren­gi­nys suva­r­toja itin nedaug ener­gi­jos.

Grei­tas atšal­dy­mas (,, Fast Cooling"). Šis reži­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skait­me­ni­nio inver­te­rio „Boost“ tech­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio konst­ruk­cija pasi­žymi 15 % dides­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plates­niais spar­nais. Tad oras paskirs­to­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

PM1.0 oro gryni­nimo filt­ras. Mode­lyje inte­gruo­tas elekt­rosta­ti­nis PM1.0 filt­ras, kuris veikia kaip oro grynin­tu­vas ir gali filt­ruoti iki 0,3 μm / mikrono siekian­čias dulkių dale­les bei steri­li­zuoti tam tikrų tipų bakte­ri­jas, naudo­da­mas elekt­rosta­tinį įkro­viklį.

Leng­vai pasie­kiami filt­rai („Easy Filter Plus“). Filt­rus galima leng­vai išva­lyti. Juos rasite įren­gi­nio prie­ki­nėje dalyje. Tankus filt­ras puikiai surenka dulkes, o ypatinga jo danga apsaugo gyven­to­jus nuo ore esan­čių teršalų.

Nuola­ti­nis oro koky­bės stebė­ji­mas. Vidaus oro kokybę galima nuolat stebėti prog­ra­mė­lėje „Smar­tThings“. Net kai įren­gi­nys yra išjung­tas, dulkių jutik­lis geba fiksuoti dabar­tinę patal­pos oro kokybę. Oro užterš­tu­mui pasie­kus „prastą“ ar „labai prastą“ lygį, išsiun­čia­mas prane­ši­mas, o naudo­to­jas gali į šią infor­ma­ciją reaguoti, nuoto­li­niu būdu įjung­da­mas gryni­nimo režimą.

Užsi­šal­dymo funk­cija. Kondi­cio­nie­riaus šilu­mo­kai­tis gali užšalti iki –15 C°. Kai vidi­nis blokas persi­jun­gia į atitir­pi­nimo režimą, ledas pradeda tirpti ir taip paša­li­nami nešva­ru­mai iš šilu­mo­kai­čio vidaus ir nuplau­na­mos bakte­ri­jos iki 90 proc. Kai išjun­giate maiti­nimą, įren­gi­nys auto­ma­tiš­kai dar kurį laiką įjun­gia sausi­nimo funk­ciją ir džio­vi­nasi iš vidaus, kad jame neliktų palan­kios terpės daugin­tis bakte­ri­joms.

Mėgau­ki­tės išma­ne­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“). Mėgau­ki­tės išma­ne­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsi­žvelg­da­mas į varto­tojų pagei­dau­jamą vidaus patalpų tempe­ra­tūrą ir faktinę lauko tempe­ra­tūrą, įren­gi­nys auto­ma­tiš­kai persi­jun­gia į tinka­miau­sią režimą, siek­da­mas išlai­kyti opti­ma­lias kamba­rio sąly­gas. 

Valdy­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­gruo­tas Wi-Fi modu­lis). Valdy­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­rių vos vienu prisi­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­dy­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. 

Apli­n­kai neke­n­­kia­n­tis vėsi­n­tu­vas (R32 šalt­ne­­šis). Apsau­go­­kite planetą – maži­n­­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje įtai­sy­tas naujos kartos R32 šalt­ne­­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir, paly­ginti su įpra­s­tais R22 ar R410A šalt­ne­­šiais, daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Jis kur kas pala­n­­ke­s­nis apli­n­kai.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR09AXKAAWKNEU
Išorinio bloko modelis
AR09AXKAAWKXEU
Wi-Fi
1 Yra
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.9/2.5/3.35
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.7/3.2/6.5
Nominali šaldymo galia, kW
2.5
Nominali šildymo galia, kW
3.2
Minimali šaldymo galia, kW
0.9
Minimali šildymo galia, kW
0.7
Maksimali šaldymo galia, kW
3.4
Maksimali šildymo galia, kW
6.5
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.18/0.56/0.93
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.15/0.81/2.16
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.56
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.81
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.2/2.9/4.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.0/3.9/9.5
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
2.9
Nominali šildymo darbinė srovė, A
3.9
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
8
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.965/0.65
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+++
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
4.46
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.95
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7.9
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
5.2
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.5/8.5/7.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
45
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38/-/
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
45/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
820x345x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
10.3
Išorinio bloko svoris, kg
32.7
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
790
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
309.9
Kompresoriaus tipas
BLDC ROTARY
Kompresoriaus modelis
KTN130D42URF
Kompresoriaus galia, kW
4.09
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
350

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio naudojimo instrukcija

PDF

Galerija

 • SAMSUNG-sieninis-bevėjis-2.5-3.2-KW-oro-kondicionieriaus-su-PM1.0-filtru-komplektas
 • SAMSUNG-sieninis-bevėjis-2.5-3.2-KW-oro-kondicionieriaus-su-PM1.0-filtru
 • SAMSUNG-sieninis-bevėjis-2.5-3.2-KW-oro-kondicionieriaus-su-PM1.0-filtru-2
 • SAMSUNG-sieninis-bevėjis-2.5-3.2-KW-oro-kondicionieriaus-su-PM1.0-filtru-3
 • AR09AXKAAWKNEU - AR12AXKAAWKNEU
 • AR09AXKAAWKXEU - AR12AXKAAWKXEU
 • P01_WindFree__Pure_Cover_Keyvisual
 • Bevėjis-kondicionieriaus-vidinis-įrenginys
 • Kondicionieriaus-vidinė-dalis-svečių-kambaryje
 • Kondicionieriaus-vidinė-dalis-vaikų-miegamajame
 • Kondicionieriaus-vidinė-dalis-poilsio-kambaryje
 • Kondicionieriaus-vidinė-dalis-miegamajame
 • Kondicionieriaus-vidinė-pagrindiniame-kambaryje
 • LinkedIn_SEACE_W16_1200x628
 • LinkedIn_SEACE_Samsung Wind-Free_W4_1200x628
 • NLP20093001_SEACE_LinkedIn_W17_1200x628_01
 • NLP20093001_SEACE_LinkedIn_W23_1200x628_01
 • NLP20093001_SEACE_Samsung_W17_03-desktop_1451x800
 • QMD_Wireless Remote Controller

Video