Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG sieninis bevėjis 2.5/3.2KW oro kondicionieriaus su PM1.0 filtru komplektas

Aprašymas

Modelis
AR09AXKAAWKNEU-AR09AXKAAWKXEU
Kaina
1 248 € be PVM / 1 510 € su PVM

SAMSUNG-sieninis-bevėjis-2.5-3.2-KW-oro-kondicionieriaus-su-PM1.0-filtru-komplektas

Nauja­sis „Win­dFree™ Pure 1.0“ kondi­cio­nie­rius yra 2021-ųjų metų „Sam­sung“ gami­nys, skir­tas gyve­na­mųjų vidaus patalpų oro koky­bei gerinti.

Jaus­­kite malo­­nią vėsą, o ne šaltį („Wind-Free™ Cooling“). Mėgau­ki­tės malo­­nia vėsa naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Šis reži­­mas švel­niai, toly­giai ir tyliai paskirsto orą per tūks­tan­čius mikro ­angų, kurios pasi­skirs­čiu­sios per visą kondi­cio­nie­riaus prie­kinį korpusą. Pažangi oro srovės tech­­no­lo­gija taip pat toly­giau atvė­sina plate­s­nes ir dide­s­nes pata­l­pas. Su šia tech­no­lo­gija niekada nebe­jau­site nema­lo­nių ir šaltų oro gūsių. Taupy­­kite kiek­vieną dieną naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Įjun­­gus „Wind-Free™“ vėsi­nimo režimą, lauke esan­tis įren­gi­nys suva­r­toja itin nedaug ener­gi­jos.

Grei­tas atšal­dy­mas (,, Fast Cooling"). Šis reži­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skait­me­ni­nio inver­te­rio „Boost“ tech­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio konst­ruk­cija pasi­žymi 15 % dides­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plates­niais spar­nais. Tad oras paskirs­to­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

PM1.0 oro gryni­nimo filt­ras. Mode­lyje inte­gruo­tas elekt­rosta­ti­nis PM1.0 filt­ras, kuris veikia kaip oro grynin­tu­vas ir gali filt­ruoti iki 0,3 μm / mikrono siekian­čias dulkių dale­les bei steri­li­zuoti tam tikrų tipų bakte­ri­jas, naudo­da­mas elekt­rosta­tinį įkro­viklį.

Leng­vai pasie­kiami filt­rai („Easy Filter Plus“). Filt­rus galima leng­vai išva­lyti. Juos rasite įren­gi­nio prie­ki­nėje dalyje. Tankus filt­ras puikiai surenka dulkes, o ypatinga jo danga apsaugo gyven­to­jus nuo ore esan­čių teršalų.

Nuola­ti­nis oro koky­bės stebė­ji­mas. Vidaus oro kokybę galima nuolat stebėti prog­ra­mė­lėje „Smar­tThings“. Net kai įren­gi­nys yra išjung­tas, dulkių jutik­lis geba fiksuoti dabar­tinę patal­pos oro kokybę. Oro užterš­tu­mui pasie­kus „prastą“ ar „labai prastą“ lygį, išsiun­čia­mas prane­ši­mas, o naudo­to­jas gali į šią infor­ma­ciją reaguoti, nuoto­li­niu būdu įjung­da­mas gryni­nimo režimą.

Užsi­šal­dymo funk­cija. Kondi­cio­nie­riaus šilu­mo­kai­tis gali užšalti iki –15 C°. Kai vidi­nis blokas persi­jun­gia į atitir­pi­nimo režimą, ledas pradeda tirpti ir taip paša­li­nami nešva­ru­mai iš šilu­mo­kai­čio vidaus ir nuplau­na­mos bakte­ri­jos iki 90 proc. Kai išjun­giate maiti­nimą, įren­gi­nys auto­ma­tiš­kai dar kurį laiką įjun­gia sausi­nimo funk­ciją ir džio­vi­nasi iš vidaus, kad jame neliktų palan­kios terpės daugin­tis bakte­ri­joms.

Mėgau­ki­tės išma­ne­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“). Mėgau­ki­tės išma­ne­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsi­žvelg­da­mas į varto­tojų pagei­dau­jamą vidaus patalpų tempe­ra­tūrą ir faktinę lauko tempe­ra­tūrą, įren­gi­nys auto­ma­tiš­kai persi­jun­gia į tinka­miau­sią režimą, siek­da­mas išlai­kyti opti­ma­lias kamba­rio sąly­gas. 

Valdy­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­gruo­tas Wi-Fi modu­lis). Valdy­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­rių vos vienu prisi­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­dy­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. 

Apli­n­kai neke­n­­kia­n­tis vėsi­n­tu­vas (R32 šalt­ne­­šis). Apsau­go­­kite planetą – maži­n­­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje įtai­sy­tas naujos kartos R32 šalt­ne­­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir, paly­ginti su įpra­s­tais R22 ar R410A šalt­ne­­šiais, daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Jis kur kas pala­n­­ke­s­nis apli­n­kai.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR09AXKAAWKNEU
Išorinio bloko modelis
AR09AXKAAWKXEU
Wi-Fi
1 Yra
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.9/2.5/3.35
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.9/3.2/4.5
Nominali šaldymo galia, kW
0.9
Nominali šildymo galia, kW
0.9
Minimali šaldymo galia, kW
3.35
Minimali šildymo galia, kW
4.5
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
8
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A++
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x410x290
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
913x371x622
Vidinio bloko svoris, kg
10.3
Išorinio bloko svoris, kg
32.7
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio naudojimo instrukcija

PDF

Galerija

 • SAMSUNG-sieninis-bevėjis-2.5-3.2-KW-oro-kondicionieriaus-su-PM1.0-filtru-komplektas
 • SAMSUNG-sieninis-bevėjis-2.5-3.2-KW-oro-kondicionieriaus-su-PM1.0-filtru
 • SAMSUNG-sieninis-bevėjis-2.5-3.2-KW-oro-kondicionieriaus-su-PM1.0-filtru-2
 • SAMSUNG-sieninis-bevėjis-2.5-3.2-KW-oro-kondicionieriaus-su-PM1.0-filtru-3
 • P01_WindFree__Pure_Cover_Keyvisual
 • Bevėjis-kondicionieriaus-vidinis-įrenginys
 • Kondicionieriaus-vidinė-dalis-svečių-kambaryje
 • Kondicionieriaus-vidinė-dalis-vaikų-miegamajame
 • Kondicionieriaus-vidinė-dalis-poilsio-kambaryje
 • Kondicionieriaus-vidinė-dalis-miegamajame
 • Kondicionieriaus-vidinė-pagrindiniame-kambaryje
 • LinkedIn_SEACE_W16_1200x628
 • LinkedIn_SEACE_Samsung Wind-Free_W4_1200x628
 • NLP20093001_SEACE_LinkedIn_W17_1200x628_01
 • NLP20093001_SEACE_LinkedIn_W23_1200x628_01
 • NLP20093001_SEACE_Samsung_W17_03-desktop_1451x800
 • QMD_Wireless Remote Controller

Video