Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung sieninis bėvėjis ARISE 6.5/7.4kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AR24TXFCAWKNEU-AR24TXFCAWKXEU
Kaina
1 957 € be PVM / 2 368 € su PVM

Sieninio-bevėjo-Arise-kondicionieriaus-komplektas-6.50-7.40-kW-111

Jaus­kite malo­nią vėsą, o ne šaltį („Wind-Free™ Cooling“)

Mėgau­ki­tės malo­nia vėsa naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“. Šis reži­mas švel­niai ir tyliai paskirsto orą per 23 000 mikro­angų, tad nejau­site nema­lo­naus šalto vėjo. Pažangi oro srovės tech­no­lo­gija taip pat toly­giau atvė­sina plates­nes ir dides­nes patal­pas. Be to, suvar­to­jama 77 % mažiau ener­gi­jos nei „Fast Cooling“ režimu.

Taupy­kite suma­žinę ener­gi­jos varto­jimą iki 77 %
Taupy­kite kiek­vieną dieną, naudo­dami itin efek­tyvų „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Įjun­gus „Wind-Free™“ vėsi­nimo režimą, lauke esan­tis įren­gi­nys suvar­toja itin nedaug ener­gi­jos, tad, paly­ginti su „Fast Cooling“ režimu, sutau­poma iki 77 % elekt­ros. Taigi galite mėgau­tis malo­nia vėsa nesi­jau­din­dami dėl elekt­ros sąskaitų.

Mėgau­ki­tės išma­nes­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“)
Mėgau­ki­tės išma­nes­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­ma­tiš­kai anali­zuoja kamba­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Pagal jūsų norimą tempe­ra­tūrą auto­ma­tiš­kai įjun­gia­mas tas reži­mas, kuris yra tinka­miau­sias opti­ma­lioms sąly­goms palai­kyti.

Geres­nis miegas visą naktį („Good Sleep“ reži­mas)
„Good Sleep“ reži­mas su „Wind-Free™“ funk­cija palaiko idea­lią aplinką geram miegui, nes nėra jokių šalto vėjo srautų. Tempe­ra­tūrą regu­liuo­janti „Wind-Free™“ funk­cija padeda grei­tai užmigti, miegoti giliai, pato­giai ir nubusti pail­sė­jus.

Vėsin­kite grei­čiau, plačiau ir toliau („Fast Cooling“ reži­mas)
Grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo, tad galite pato­giai jaus­tis bet kurioje vietoje. Skait­me­ni­nio inver­te­rio „Boost“ tech­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio konst­ruk­cija pasi­žymi 15 % dides­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plates­niais spar­nais. Tad oras paskirs­to­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

Valdy­kite per nuotolį (Wi-Fi) bet kada ir iš bet kur („Smar­tThings“)
Valdy­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Smar­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­rių vos vienu prisi­lie­timu. Arba tiesiog nuro­dy­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.

Išsi­valo pats – auto­ma­tiš­kai (Trijų etapų auto­ma­ti­nis valy­mas)
Palai­ky­kite oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą be jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­ma­tiš­kai išdžio­vins įren­ginį per trijų etapų proce­dūrą. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsau­goma nuo bakte­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

Mėgau­ki­tės tyles­niais ir rames­niais namais
Nesi­lei­s­kite trik­domi – jūsų namus galima atvė­sinti kur kas tyliau. Komp­re­so­rius suku­ria galingą oro srovę, tačiau veikia itin tyliai, nes jame įreng­tas „Twin Tube“ slopin­tu­vas. Jis suma­žina įren­gi­niui veikiant dide­liu pajė­gumu oro srovės sklei­džiamą triukšmą ir įren­gi­niui veikiant nedi­de­liu pajė­gumu girdi­mus aplin­kos garsus.

Leng­vai valo­mas anti­bak­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“)
Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užtik­rinti įdedant mažiau pastangų. „Easy Filter Plus“ yra išorėje, viršuje, todėl jį paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tinkle­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­bak­te­rinė danga padeda apsi­sau­goti nuo oru plin­tan­čių pavo­jingų teršalų.

Apsau­go­tas nuo koro­zi­jos, kad vėsintų ilgai („DuraFin™ Plus“)
Išlai­ky­kite malo­nią vėsą dar ilgiau. „Ocean Fin“ paga­min­tas iš koro­zi­jai atspa­rios medžia­gos, kuri apsaugo nuo rūdi­jimo, o tai padeda palai­kyti opti­malų šilu­mo­kai­čio darbą. Neįti­kė­ti­nas atspa­ru­mas rūdims įrody­tas pasi­tel­kiant 480 val. drus­kos purš­kimo bandymą.

Aplin­kai neken­kian­tis vėsin­tu­vas (R32 šalt­ne­šis)
Apsau­go­kite planetą – mažin­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje įtai­sy­tas naujos kartos R32 šalt­ne­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir, paly­ginti su įpras­tais R22 ar R410A šalt­ne­šiais, daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Tad jis kur kas palan­kes­nis aplin­kai!

Taupo ener­giją, pini­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­mas)
Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suvar­to­ji­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­gus, tad nerei­kės jaudin­tis dėl elekt­ros sąskaitų.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR24TXFCAWKNEU
Išorinio bloko modelis
AR24TXFCAWKXEU
Wi-Fi
1 Yra
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.4/6.5/7.6
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.2/7.4/9.4
Nominali šaldymo galia, kW
6.5
Nominali šildymo galia, kW
7.4
Minimali šaldymo galia, kW
1.4
Minimali šildymo galia, kW
1.2
Maksimali šaldymo galia, kW
7.6
Maksimali šildymo galia, kW
9.4
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.30/1.95/2.60
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.27/2.35/3.30
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
1.95
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
2.35
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/8.8/11.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.7/10.5/14.5
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
8.8
Nominali šildymo darbinė srovė, A
10.5
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
30
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.15/0.78
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
15g (>5m)
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.33
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.15
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.4
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
3.8
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
15.9/14.6/12.6
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
60
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
45/-/26
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
60/60
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1055x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x638x310
Vidinio bloko svoris, kg
11.6
Išorinio bloko svoris, kg
43.2
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 2.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
20
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338.2
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB9TK2150FE4
Kompresoriaus galia, kW
4.57
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
570

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio instrukcija

INSTRUKCIJA

Naudotojo instrukcija

INSTRUKCIJA

Montavimo instrukcija

INSTRUKCIJA

Galerija

 • Sieninio-bevėjo-Arise-kondicionieriaus-komplektas-6.50-7.40-kW-111
 • .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 • .,.,.,.,.,.,.,.,.,
 • IIIIIIIIIIIIIII
 • Bevėjo-kondicionieriaus-vidinis-blokas-6.50-7.40-kW-3
 • Bevėjo-kondicionieriaus-vidinis-blokas-6.50-7.40-kW
 • Bevėjo-kondicionieriaus-vidinis-blokas-6.50-7.40-kW-2
 • Skylutės-kondicionieriaus-korpuse
 • Bevėjo-kondicionieriaus-išorinis-blokas-6.50-7.40-kW
 • Nuotolinis-laidinis-valdiklis
 • Sumontuotas-bevėjis-sieninis-Arise-6.50-7.40-kW-kondicionierius
 • Bevėjis-Arise-modelis
 • Bevėjo_sieninio_ARISE_AR24TXFCAWKNEU_vidinio_bloko_brėžinys
 • Bevėjo_sieninio_ARISE_AR24TXFCAWKXEU_išorinio_bloko_brėžinys
 • AI Auto Comfort_image
 • Digital Inverter Boost_image
 • Fast Cooling_image
 • Step 1_ Easy Filter Plus_image
 • Wind-Free™ Cooling_image
 • Bevėjis-oro-kondicionierius-2020-3
 • Sieninis-kondicionierius
 • Bevėjis-oro-kondicionierius-2020-4
 • Bevėjis-oro-kondicionierius-2020-5
 • Bevėjis-oro-kondicionierius-2020-6
 • Bevėjis-oro-kondicionierius-2020-7
 • ARISE-COMFORT-KONDICIONIERIUS
 • ARISE-COMFORT-KONDICIONIERIUS
 • ARISE-COMFORT-KONDICIONIERIUS
 • Kabeliai
 • y-x-atstumai

Video