Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung sieninis bevėjis Elite - GEO 2.5/3.2kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AR09TXCAAWKNEU-AR09TXCAAWKXEU
Kaina
1 343 € be PVM / 1 625 € su PVM

Sieninio-bevėjo-Elite-kondicionieriaus-komplektas-2.5-3.2-kW

Jaus­kite malo­nią vėsą, o ne šaltį („Wind-Free™ Cooling“)
Mėgau­ki­tės malo­nia vėsa naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“. Šis reži­mas švel­niai ir tyliai paskirsto orą per 23 000 mikro­angų, tad nejau­site nema­lo­naus šalto vėjo. Pažangi oro srovės tech­no­lo­gija taip pat toly­giau atvė­sina plates­nes ir dides­nes patal­pas. Be to, suvar­to­jama 77 % mažiau ener­gi­jos nei „Fast Cooling“ režimu.

Taupy­kite suma­žinę ener­gi­jos varto­jimą iki 77 %
Taupy­kite kiek­vieną dieną, naudo­dami itin efek­tyvų „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Įjun­gus „Wind-Free™“ vėsi­nimo režimą, lauke esan­tis įren­gi­nys suvar­toja itin nedaug ener­gi­jos, tad, paly­ginti su „Fast Cooling“ režimu, sutau­poma iki 77 % elekt­ros. Taigi galite mėgau­tis malo­nia vėsa nesi­jau­din­dami dėl elekt­ros sąskaitų.

Mėgau­ki­tės išma­nes­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“)
Mėgau­ki­tės išma­nes­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­ma­tiš­kai anali­zuoja kamba­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Pagal jūsų norimą tempe­ra­tūrą auto­ma­tiš­kai įjun­gia­mas tas reži­mas, kuris yra tinka­miau­sias opti­ma­lioms sąly­goms palai­kyti.

Geres­nis miegas visą naktį („Good Sleep“ reži­mas)
„Good Sleep“ reži­mas su „Wind-Free™“ funk­cija palaiko idea­lią aplinką geram miegui, nes nėra jokių šalto vėjo srautų. Tempe­ra­tūrą regu­liuo­janti „Wind-Free™“ funk­cija padeda grei­tai užmigti, miegoti giliai, pato­giai ir nubusti pail­sė­jus.

Efek­ty­ves­nis vėsi­ni­mas auto­ma­tiš­kai (jude­sio jutik­lis)
Vėsin­kite namus efek­ty­viai, nesvarbu, kur esate. Jei per 20 minu­čių jude­sio jutik­lis neap­tinka jokio jude­sio, jis auto­ma­tiš­kai įjun­gia ener­giją taupantį „Wind-Free™“ režimą. Be to, galite nusta­tyti, kad įren­gi­nys nepūstų oro į jus arba vėsa sektų jus ten, kur eisite.

Vėsin­kite grei­čiau, plačiau ir toliau („Fast Cooling“)
Grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo, tad galite pato­giai jaus­tis bet kurioje vietoje. Skait­me­ni­nio inver­te­rio „Boost“ tech­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio konst­ruk­cija pasi­žymi 15 % dides­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plates­niais spar­nais. Tad oras paskirs­to­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

Valdy­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Smar­tThings“)
Valdy­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Smar­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­rių vos vienu prisi­lie­timu. Arba tiesiog nuro­dy­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.

Kvėpuo­kite leng­viau dėl trigu­bos oro apsau­gos („Tri-care“ filt­ras)
Palai­ky­kite gerą oro būklę ir puikų šilu­mo­kai­čio veikimą naudo­dami „Tri-care“ filtrą. Trijuose šio įtaiso sluoks­niuose yra itin tankus filt­ras, suren­kan­tis dide­les dulkių dale­les, skai­du­las ir gyvūnų plau­kus. Be to, vienas iš filtrų padeng­tas ceolitu, kuris sulaiko itin smul­kias dale­les ir padeda apsi­sau­goti nuo virusų, bakte­rijų ir aler­genų.

Išsi­valo pats – auto­ma­tiš­kai (Trijų etapų auto­ma­ti­nis valy­mas)
Palai­ky­kite oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą be jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­ma­tiš­kai išdžio­vins įren­ginį per trijų etapų proce­dūrą. Ji paša­lina drėgmę 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsau­goma nuo bakte­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

Mėgau­ki­tės tyles­niais ir rames­niais namais
Nesi­lei­s­kite trik­domi – jūsų namus galima atvė­sinti kur kas tyliau. Komp­re­so­rius suku­ria galingą oro srovę, tačiau veikia itin tyliai, nes jame įreng­tas „Twin Tube“ slopin­tu­vas. Jis suma­žina įren­gi­niui veikiant dide­liu pajė­gumu oro srovės sklei­džiamą triukšmą ir įren­gi­niui veikiant nedi­de­liu pajė­gumu girdi­mus aplin­kos garsus.

Leng­vai valo­mas anti­bak­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“)
Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užtik­rinti įdedant mažiau pastangų. „Easy Filter Plus“ yra išorėje, viršuje, todėl jį paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tinkle­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­bak­te­rinė danga padeda apsi­sau­goti nuo oru plin­tan­čių pavo­jingų teršalų.

Apsau­go­tas nuo koro­zi­jos, kad vėsintų ilgai („DuraFin™ Plus“)
Išlai­ky­kite malo­nią vėsą dar ilgiau. „Ocean Fin“ paga­min­tas iš koro­zi­jai atspa­rios medžia­gos, kuri apsaugo nuo rūdi­jimo, o tai padeda palai­kyti opti­malų šilu­mo­kai­čio darbą. Neįti­kė­ti­nas atspa­ru­mas rūdims įrody­tas pasi­tel­kiant 480 val. drus­kos purš­kimo bandymą.

Aplin­kai neken­kian­tis vėsin­tu­vas (R32 šalt­ne­šis)
Apsau­go­kite planetą – mažin­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje įtai­sy­tas naujos kartos R32 šalt­ne­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir, paly­ginti su įpras­tais R22 ar R410A šalt­ne­šiais, daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Tad jis kur kas palan­kes­nis aplin­kai!

Taupo ener­giją, pini­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­mas)
Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suvar­to­ji­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­gus, tad nerei­kės jaudin­tis dėl elekt­ros sąskaitų.

https://www.samsung.com/lt/busi­ness/climate/ac-rar-ar09txca­awkn/

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR09TXCAAWKNEU
Išorinio bloko modelis
AR09TXCAAWKXEU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A+++
Šildymo energijos klasė
A+++
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
2.50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.20
Nominali šaldymo galia, kW
2.5
Nominali šildymo galia, kW
3.2
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
4.63
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
8.8
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.74
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
5.1
Wi-Fi
1 Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.18/0.54/0.93
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.15/0.675/2.16
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.2/2.9/4.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.0/3.4/9.5
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
10.1/8.6/7.1
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
45
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38/-/16
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
45./-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
889x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
10.6
Išorinio bloko svoris, kg
32.5
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
8
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.965/0.65
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
15g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 2.5 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
16
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
309.9
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15~24
Minimali šaldymo galia, kW
0.9
Minimali šildymo galia, kW
0.8
Maksimali šaldymo galia, kW
3.6
Maksimali šildymo galia, kW
7.1

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Naudotojo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/bevejo-elite-naudotojo-instrukcija-lt.pdf

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/elite-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Galerija

 • Sieninio-bevėjo-Elite-kondicionieriaus-komplektas-2.5-3.2-kW
 • ))))))))))))
 • .,.,.,.,.,.,.,.,.,
 • IIIIIIIIIIIIIII
 • MDS-jutiklis
 • Bevėjo-Elite-GEO-kondicionieriaus-2.50-3.20-kW-vidinis-blokas
 • Skylutės-kondicionieriaus-korpuse
 • Bevėjo-Elite-GEO-kondicionieriaus-2.50-3.20-kW-vidinis-blokas-2
 • Bevėjo-Elite-GEO-kondicionieriaus-2.50-3.20-kW-vidinis-blokas-3
 • AR09TXCAAWKNEU-Elite-vidinio-bloko-brėžinys
 • Bevėjo-Elite-GEO-kondicionieriaus-2.50-3.20-kW-išorinis-blokas
 • AR09TXCAAWKXEU-Elite-išorinio-bloko-brėžinys
 • Pultelis-kondicionieriui
 • Sumontuotas-bevėjis-sieninis-kondicionierius-Elite
 • Bevėjis-Elite-modelis
 • AI Auto Comfort_image
 • Digital Inverter Boost_image
 • Fast Cooling_image
 • Motion Detect Sensor_image
 • Step 1_ Easy Filter Plus_image
 • Step 2_ Tri-Care Filter_image
 • Wind-Free™ Cooling_image
 • Bevėjis-oro-kondicionierius-2020
 • Bevėjis-oro-kondicionierius-2020-2
 • Bevėjis-oro-kondicionierius-2020-3
 • Bevėjis-oro-kondicionierius-2020-4
 • Bevėjis-oro-kondicionierius-2020-5
 • Bevėjis-oro-kondicionierius-2020-6
 • Bevėjis-oro-kondicionierius-2020-7
 • Elite-1
 • Elite-2
 • Elite-3
 • Elite-automatinis-išsivalymas
 • Elite-judesio-aptikimo-jutiklis
 • Lengvai-valomas-Elite-kondicionieriaus-filtras

Video