Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung sieninis bevėjis Elite - GEO 2.5/3.2kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AR09TXCAAWKNEU-AR09TXCAAWKXEU
Kaina
1 221 € be PVM / 1 477 € su PVM

Sieninio-bevėjo-Elite-kondicionieriaus-komplektas-2.5-3.2-kW

 • Bevė­jis reži­mas. Kondi­cio­nie­rius turi perfo­ruotą korpusą (su 23000 tūkst. skylu­čių) ir tempe­ra­tū­ros palai­ky­mui patal­poje (vėsi­nimo režime) gali auto­ma­tiš­kai arba ranki­niu būdu užda­ryti oro nukrei­pimo svir­telę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu.
 • Wi-Fi valdy­mas. Įren­ginį galima valdyti tele­fonu.
 • Kondi­cio­nie­rius turi dviejų pakopų auši­nimą: greito auši­nimo reži­mas ir bevė­jis auši­nimo reži­mas.
 • Įranga turi sausi­nimo funk­ciją.
 • Šiame mode­lyje yra inte­gruo­tas jude­sio apti­kimo jutik­lis. Vėsi­nant patalpą, regu­liuo­jama svir­telė, kad oro srau­tas būtų nukrei­pia­mas nuo žmonių, o šildant – atvirkš­čiai.
 • Ener­gi­jos taupy­mas. Taupy­da­mas elekt­ros ener­giją, įren­gi­nys auto­ma­tiš­kai įjun­gia bevėjį režimą, kai žmonių nėra patal­poje.
 • Kondi­cio­nie­rių susie­jus su tele­fonu, jis gali pradėti veikti, kai esate netoli namų.
 • Kamba­rio anali­za­vi­mas. Kad įranga būtų naudo­jama efek­ty­viau­siai, kondi­cio­nie­rius pats auto­ma­tiš­kai anali­zuoja kamba­rio sąly­gas ir remian­tis varto­tojo pagei­dau­jama tempe­ra­tūra bei lauko tempe­ra­tūra, persi­jun­gia į tinka­miau­sią režimą.
 • „Tri-Care“ filt­ras. Užtik­rina oro higie­niš­kumą – oras išva­lo­mas nuo buiti­nių dulkių dale­lių, gyvūnų plaukų, suma­ži­na­mas virusų ir bakte­rijų kiekis ore.
 • Kondi­cio­nie­rius įspėja, kada laikas pakeisti filt­rus.
 • Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – įranga dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Kondi­cio­nie­rius taip pat turi skait­me­ninį ekraną.
 • Šalt­ne­šis – R32.
 • Komp­lekte su nuoto­li­nio valdymo pulte­liu.
 • ĮRANGA UŽSAKOMA ATSKIRAI.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR09TXCAAWKNEU
Išorinio bloko modelis
AR09TXCAAWKXEU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A+++
Šildymo energijos klasė
A+++
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
2.50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.20
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
4.63
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
8.80
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.74
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
5.10
Wi-Fi
1 Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.18/0.54/0.93
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.15/0.675/2.16
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.2/2.9/4.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.0/3.4/9.5
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
10.1/8.6/7.1
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
45.0
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38/-/16
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
45./-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
889x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
10.6
Išorinio bloko svoris, kg
32.5
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
15.0
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
8.0
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.965/0.65
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
15g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Maitinimo kabelis
3G X 2.5 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
16
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
309.9
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15~24

Galimi priedai

Priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/elite-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Sieninio-bevėjo-Elite-kondicionieriaus-komplektas-2.5-3.2-kW
 • Bevėjo-Elite-GEO-kondicionieriaus-2.50-3.20-kW-vidinis-blokas
 • Bevėjo-Elite-GEO-kondicionieriaus-2.50-3.20-kW-vidinis-blokas-2
 • Bevėjo-Elite-GEO-kondicionieriaus-2.50-3.20-kW-vidinis-blokas-3
 • AR09TXCAAWKNEU-Elite-vidinio-bloko-brėžinys
 • Bevėjo-Elite-GEO-kondicionieriaus-2.50-3.20-kW-išorinis-blokas
 • AR09TXCAAWKXEU-Elite-išorinio-bloko-brėžinys
 • Pultelis-kondicionieriui
 • Sumontuotas-bevėjis-sieninis-kondicionierius-Elite

Video

`