Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung sieninis Cebu-GEO 2.5/3.2kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AR09TXFYAWKNEU-AR09TXFYAWKNEU
Kaina
712 € be PVM / 862 € su PVM

Sieninio-Cebu-Geo-kondicionieriaus-2.5-3.2-kW-komplektas

AI Auto Comfort. Mėgau­ki­tės išma­nes­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“ funk­ciją. Ši funk­cija auto­ma­tiš­kai anali­zuoja kamba­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Pagal jūsų norimą tempe­ra­tūrą auto­ma­tiš­kai įjun­gia­mas tas reži­mas, kuris yra tinka­miau­sias opti­ma­lioms sąly­goms palai­kyti.

Vėsin­kite grei­čiau, plačiau ir toliau. Grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo, tad galite pato­giai jaus­tis bet kurioje vietoje. Skait­me­ni­nio inver­te­rio „Boost“ tech­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio konst­ruk­cija pasi­žymi 15 % dides­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plates­niais spar­nais. Tad oras paskirs­to­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

Valdy­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (Wi-Fi). Valdy­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Smar­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­rių vos vienu prisi­lie­timu. Arba tiesiog nuro­dy­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.

Išsi­valo pats – auto­ma­tiš­kai. Kai oro kondi­cio­nie­rius išjun­gia­mas, „Auto Clean“ funk­cija auto­ma­tiš­kai įjun­gia venti­lia­to­rių, kad iš šilu­mo­kai­čio būtų paša­lin­tos dulkės ir drėgmė. Tad įren­gi­nys išlieka švarus ir sausas, o tai užkerta kelią bakte­ri­joms ir pelė­siui.

Leng­vai valo­mas anti­bak­te­ri­nis filt­ras. Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užtik­rinti įdedant mažiau pastangų. „Easy Filter Plus“ yra išorėje, viršuje, todėl jį paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tinkle­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­bak­te­rinė danga padeda apsi­sau­goti nuo oru plin­tan­čių pavo­jingų teršalų.

Apsau­go­tas nuo koro­zi­jos, kad vėsintų ilgai. Išlai­ky­kite malo­nią vėsą dar ilgiau. „Ocean Fin“ paga­min­tas iš koro­zi­jai atspa­rios medžia­gos, kuri apsaugo nuo rūdi­jimo, o tai padeda palai­kyti opti­malų šilu­mo­kai­čio darbą. Neįti­kė­ti­nas atspa­ru­mas rūdims įrody­tas pasi­tel­kiant 480 val. drus­kos purš­kimo bandymą.

Aplin­kai neken­kian­tis šalt­ne­šis. Apsau­go­kite planetą – mažin­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje įtai­sy­tas naujos kartos R32 šalt­ne­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Tad jis kur kas palan­kes­nis aplin­kai.

Taupo ener­giją, pini­gus, bet vėsina efek­ty­viai. Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suvar­to­ji­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­gus, tad nerei­kės jaudin­tis dėl elekt­ros sąskaitų.

Geres­nis miegas visą naktį. „Good Sleep“ reži­mas suku­ria norimą klimatą geram nakties miegui. Jo tempe­ra­tū­ros valdymo funk­cija leidžia jums jaus­tis pato­giai, tad užmig­site grei­tai, miego­site giliai ir atsi­bu­site pail­sėję.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR09TXFYAWKNEU
Išorinio bloko modelis
AR09TXFYAWKNEU
Wi-Fi
1 Yra
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
0.9/2.5/3.35
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.9/3.2/4.5
Nominali šaldymo galia, kW
2.5
Nominali šildymo galia, kW
3.2
Minimali šaldymo galia, kW
0.9
Minimali šildymo galia, kW
0.9
Maksimali šaldymo galia, kW
3.35
Maksimali šildymo galia, kW
4.5
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.21/0.70/1.03
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.20/0.84/1.27
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.7
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.84
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.3/3.6/4.7
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.4/4.0/5.6
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
3.6
Nominali šildymo darbinė srovė, A
4
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
8
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.7/0.47
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
15g (>5m)
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.57
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.81
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.7
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
9.8/9.3/8.4
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
28
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
37.0/-/19.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46/46
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
820x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
660x475x242
Vidinio bloko svoris, kg
9.1
Išorinio bloko svoris, kg
22.6
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 2.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
16
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
435.9
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
265.3
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB1AR5090FJ6
Kompresoriaus galia, kW
2.8
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
260

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio intrukcija

INSTRUKCIJA

Naudotojo intrukcija

INSTRUKCIJA

Montavimo intrukcija

INSTRUKCIJA

Galerija

 • Sieninio-Cebu-Geo-kondicionieriaus-2.5-3.2-kW-komplektas
 • Sieninis-Cebu-Geo-2.50-3.20-kW-kondicionierius
 • Sieninis-Cebu-Geo-2.50-3.20-kW-kondicionierius-2
 • Sieninis-Cebu-Geo-2.50-3.20-kW-kondicionierius-3
 • Sieninio_Cebu-Geo_AR09TXFYAWKNEU_vidinio_bloko_brėžinys
 • Sieninis-Cebu-Geo-2.50-3.20-kW-kondicionierius-išorinis-blokas
 • Sieninio_Cebu-Geo_AR09TXFYAWKXEU_išorinio_bloko_brėžinys
 • AR-EH03E-Pultelis
 • Cebu-GEO-1
 • Cebu-GEO-2
 • Cebu-GEO-3