Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung sieninis Cebu-GEO 5.0/6.0kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AR18TXFYAWKNEU-AR18TXFYAWKXEU
Kaina
1 284 € be PVM / 1 554 € su PVM

Sieninio-Cebu-Geo-kondicionieriaus-5.0-6.0-kW-komplektas

AI Auto Comfort. Mėgau­ki­tės išma­nes­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“ funk­ciją. Ši funk­cija auto­ma­tiš­kai anali­zuoja kamba­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Pagal jūsų norimą tempe­ra­tūrą auto­ma­tiš­kai įjun­gia­mas tas reži­mas, kuris yra tinka­miau­sias opti­ma­lioms sąly­goms palai­kyti.

Vėsin­kite grei­čiau, plačiau ir toliau. Grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo, tad galite pato­giai jaus­tis bet kurioje vietoje. Skait­me­ni­nio inver­te­rio „Boost“ tech­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio konst­ruk­cija pasi­žymi 15 % dides­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plates­niais spar­nais. Tad oras paskirs­to­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

Valdy­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur. Valdy­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Smar­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­rių vos vienu prisi­lie­timu. Arba tiesiog nuro­dy­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.

Išsi­valo pats – auto­ma­tiš­kai. Kai oro kondi­cio­nie­rius išjun­gia­mas, „Auto Clean“ funk­cija auto­ma­tiš­kai įjun­gia venti­lia­to­rių, kad iš šilu­mo­kai­čio būtų paša­lin­tos dulkės ir drėgmė. Tad įren­gi­nys išlieka švarus ir sausas, o tai užkerta kelią bakte­ri­joms ir pelė­siui.

Leng­vai valo­mas anti­bak­te­ri­nis filt­ras. Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užtik­rinti įdedant mažiau pastangų. „Easy Filter Plus“ yra išorėje, viršuje, todėl jį paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tinkle­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­bak­te­rinė danga padeda apsi­sau­goti nuo oru plin­tan­čių pavo­jingų teršalų.

Apsau­go­tas nuo koro­zi­jos, kad vėsintų ilgai. Išlai­ky­kite malo­nią vėsą dar ilgiau. „Ocean Fin“ paga­min­tas iš koro­zi­jai atspa­rios medžia­gos, kuri apsaugo nuo rūdi­jimo, o tai padeda palai­kyti opti­malų šilu­mo­kai­čio darbą. Neįti­kė­ti­nas atspa­ru­mas rūdims įrody­tas pasi­tel­kiant 480 val. drus­kos purš­kimo bandymą.

Aplin­kai neken­kian­tis šalt­ne­šis. Apsau­go­kite planetą – mažin­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje įtai­sy­tas naujos kartos R32 šalt­ne­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Tad jis kur kas palan­kes­nis aplin­kai.

Taupo ener­giją, pini­gus, bet vėsina efek­ty­viai. Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suvar­to­ji­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­gus, tad nerei­kės jaudin­tis dėl elekt­ros sąskaitų.

Geres­nis miegas visą naktį. „Good Sleep“ reži­mas suku­ria norimą klimatą geram nakties miegui. Jo tempe­ra­tū­ros valdymo funk­cija leidžia jums jaus­tis pato­giai, tad užmig­site grei­tai, miego­site giliai ir atsi­bu­site pail­sėję.

https://www.samsung.com/lt/busi­ness/climate/ac-rar-ar09txfy­awkn/ar09txfy­awk­neu/

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AR18TXFYAWKNEU
Išorinio bloko modelis
AR18TXFYAWKXEU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.6/5.0/6.7
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.3/6.0/8.0
Nominali šaldymo galia, kW
5
Nominali šildymo galia, kW
6
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.6
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.8
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.53
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
3.8
Wi-Fi
1 Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.32/1.39/2.18
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.27/1.7/2.5
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.0/6.4/10.0
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.7/7.8/11.5
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
15.8/14.4/13.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
50
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
41.0/-/25.0
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
57/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1055x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x638x310
Vidinio bloko svoris, kg
11.5
Išorinio bloko svoris, kg
39.7
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
30
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.3/0.88
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
15g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 2.5 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
20
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338.2
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-15~24
Minimali šaldymo galia, kW
1.6
Minimali šildymo galia, kW
1.3
Maksimali šaldymo galia, kW
6.7
Maksimali šildymo galia, kW
8

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Naudotojo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/cebu-geo-naudotojo-intrukcija-lt.pdf

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/cebu-geo-montavimo-instrukcija-2020.pdf

Galerija

 • Sieninio-Cebu-Geo-kondicionieriaus-5.0-6.0-kW-komplektas
 • Sieninio-Cebu-Geo-5.0-6.0-kW-kondicionieriaus-komplektas
 • Sieninio-Cebu-Geo-5.0-6.0-kW-kondicionieriaus-komplektas-2
 • Sieninio-Cebu-Geo-5.0-6.0-kW-kondicionieriaus-komplektas-3
 • Sieninio_Cebu-Geo_AR18TXFYAWKNEU_vidinio_bloko_brėžinys
 • Sieninio-Cebu-Geo-5.0-6.0-kW-kondicionieriaus-išorinis-blokas
 • Sieninio_Cebu-Geo_AR18TXFYAWKXEU_išorinio_bloko_brėžinys
 • AR-EH03E-nuotolinis-pultelis
 • Cebu-GEO-1
 • Cebu-GEO-2
 • Cebu-GEO-3