Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung 360 kasetinio tipo 13.4/15.5kW oro kondicionieriaus komplektas (trifazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC140RN4PKG/EU-AC140RXADNG/EU
Kaina
4 057 € be PVM / 4 909 € su PVM

Apvalus-360-kasetinis-kondicionieriaus-13.4-15.5kW-komplektas-trifazis

Stilius dvelkte dvel­­­kia. Ši apvali kasetė ne tik puikiai vėsina/šildo pata­l­pas, bet ir yra puošni inte­rjero detalė. Šios kase­tės yra dviejų spalvų – juodos ir baltos. Stili­n­goji „360 Cassette“ pertei­­­kia geriau­sius inte­rjero pojū­čius: kuria komfortą viduje esan­tiem žmonėms ir skla­n­džiai įsilieja į bet kurios erdvės dizainą.

Erdvi­nis vėsi­ni­­­mas. Įren­gi­nys toly­giai 360 laip­s­nių kampu vėsina visas kamba­­­rio dalis, nepa­­­li­k­da­­­mas neat­­­­­vė­sintų zonų. Kasetė,, prili­pina" oro srautą prie lubų, dėl to nesi­­­jau­čia šaltų oro gūsių.

Mente­­­lių netu­ri­n­tis dizai­nas. Kadangi kons­t­ru­k­ci­joje nenau­do­ja­mos mente­­­lės, nėra ir su jomis siejamų dulkių, kurios įpra­s­tai neigia­mai veikia oro kokybę, o išlei­džiamo oro grei­tis išlieka nepa­­­ki­­­tęs. Hori­zo­n­ta­liai išlei­džia­­­mas oro srau­tas švel­niai išsi­­­­s­­klaido visame kamba­ryje.

Stili­n­gas ir intui­ty­vus. Dėl paža­n­gaus ir rafi­nuoto apskrito dizaino „360 Cassette“ teikia tolygų ir komfo­r­tišką vėsi­nimą visame kamba­ryje, neuž­­­go­ž­dama jo apli­n­­­kos.

LED ekra­nas. Inte­­­gruo­tas LED ekra­nas užti­k­rina aiškiai matomą oro srauto valdymą, kurį galima nusta­tyti intui­ty­viais valdi­k­liais. 

Gali­n­gas oro srau­tas. 360 laip­s­nių kampu išpu­čia­­­mas oro srau­tas leidžia leng­viau atvė­sinti ar suši­l­dyti visus pata­l­­­pos kampus. Auši­n­tu­vas turi tris venti­lia­to­rius, kurie orą paskirsto visi­š­kai toly­giai, o patalpa vėsi­nama visi­š­kai vieno­­­dai. Vėsus oras keliauja palu­bė­mis ir pasi­­­­­skirsto toly­giai po visą patalpą, o pata­l­­­poje esan­tys žmonės nejau­čia jokio disko­m­forto.

Preve­n­cija nuo konde­n­sato nute­kė­jimo. Konde­n­sato siur­b­lyje inte­­­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konde­n­sa­tui nute­kėti atgal į konde­n­sato suri­n­kimo padą.Tai suma­žina vandens lygį konde­n­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konde­n­sato užsi­­­s­to­­­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.

Auto­­­ma­ti­nis persi­­­ju­n­gi­­­mas. Dingus elek­t­­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

Wi-Fi valdy­­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Įren­ginį galima valdyti tele­fonu bet kada ir iš bet kur.

Jude­sio apti­kimo juti­k­lis (reika­li­n­gas papi­l­do­­­mas prie­das). Įmon­ta­vus jutiklį, regu­liuo­jama svir­telė, kad oro srau­tas būtų nukrei­pia­­­mas nuo žmonių, o šildant – atvir­k­š­čiai. Juti­k­lis gali būti montuo­ja­­­mas tik su panele – PC4NUDMAN.

 

Nuo 2021-ųjų metų Samsung gali pasiū­lyti naujas 360 kase­tės apdai­las:

– Nauja oro valymo kase­tės apdaila su PM1.0 filtru. Oro valymo kase­tės apdaila yra speciali – joje yra klos­tuoti oro filt­rai, kurie filt­ruoja terša­lus iš oro srauto. Apdaila gali filt­ruoti dulkių dale­les iki 0,3 μm / mikronų, steri­li­zuoti tam tikrų rūšių bakte­ri­jas naudo­jant elekt­rosta­tinį įkro­viklį ir taip užtik­rinti švaresnį orą. Pane­lėje yra trys skir­tingi filt­rai, skirti gerinti oro koky­bei: pirmi­nis filt­ras sulaiko dide­les dulkių dale­les; dezo­do­ra­vimo filt­ras suma­žina tam tikrus nema­lo­nius kvapus; PM1.0 filt­ras turi elekt­rosta­tinį įkro­viklį itin smul­kių dulkių surin­ki­mui. PM1.0 filt­ras gene­ruoja neigia­mus jonus, kurie dulkių dale­lėms ir bakte­ri­joms sutei­kia neigiamą krūvį. PM1.0 filt­ras yra plau­na­mas ir daug­kar­ti­nio naudo­jimo. Tai sutei­kia varto­to­jams prana­šumą mėgau­tis švares­niu oru ir sutau­pyti papil­domų filtro pakei­timo prie­žiū­ros išlaidų. Patalpų oro kokybę galima stebėti naudo­jant oro grynumo lygio indi­ka­to­riaus funk­ciją, kurią rasite oro valymo skyde­lyje ir per laidinį nuoto­li­nio valdymo pultą. Skyde­lyje įmon­tuo­tas oro valymo jutik­lis nuolat matuoja oro kokybę patal­pose.

– Nusi­lei­džianti panelė. Vieno mygtuko paspau­dimu, panelė nusi­lei­džia žemyn iki 4.5 metrų, dėl šios prie­žas­ties sutau­poma daug laiko atlie­kant tech­ninį aptar­na­vimą. Tai paleng­vina filtrų valymo procesą, nes nebe­rei­ka­lin­gos kopė­čios!

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC140RN4PKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC140RXADNG/EU
Panelė
PC4NUDMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
3/380-415/50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
3.5/13.4/15.5
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.5/15.5/18.0
Nominali šaldymo galia, kW
13.4
Nominali šildymo galia, kW
15.5
Minimali šaldymo galia, kW
3.5
Minimali šildymo galia, kW
3.5
Maksimali šaldymo galia, kW
15.5
Maksimali šildymo galia, kW
18
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.80/4.68/6.60
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.70/4.54/7.50
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
4.68
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
4.54
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.10/7.30/10.50
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.90/7.10/12.0
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
7.3
Nominali šildymo darbinė srovė, A
7.1
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
75
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.90/1.96
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
50g (>30m)
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.86
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.41
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.4
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.1
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
32.40/27.10/22.80
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
110
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
45/41/37
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
53/54
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
947x365x947
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1210x330
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1000x66x1000
Vidinio bloko svoris, kg
25.5
Išorinio bloko svoris, kg
90.5
Panelės svoris, kg
3.6
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
5G X 2.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 0.75 mm² + 2 X 0.75 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
620
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
328
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB5TN5450FJX
Kompresoriaus galia, kW
4.25
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1.700

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

PDF

Pultelio naudojimo instrukcija

PDF

Galerija

 • Apvalus-360-kasetinis-kondicionieriaus-13.4-15.5kW-komplektas-trifazis
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-apvalus-baltas
 • school 02_360CST W
 • cafe 01_360CST W
 • store 02_360CST W
 • kasetė-viešbutyje
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-apvalus-juodas
 • Circle-360-kasetės-AC100 120 140RN4PKG-brėžinys
 • Circle-360-kasetės-AC100 120 140RN4PKG-brėžinys-2
 • Circle-lentelė-AC100 120 140RN4PKG
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-keturkampis-baltas
 • gallary 01_360CST W
 • 360-kasetinis-oro-kondicionieriaus-vidinis-blokas-keturkampis-juodas
 • health center 02_360CST W
 • 360-kasetės-judesio-aptikimo-jutiklis
 • Automatiškai-nusileidžianti-panelė
 • cafe 10_360CST B
 • Orą-valanti-panelė
 • Vidinio-bloko-brėžinys AC100 120 140RN4PKG -square-AC100 120 140RN4PKG
 • Vidinio-bloko-brėžinys-square-AC100 120 140RN4PKG - 2
 • Square-lentelė-AC100 120 140RN4PKG - 3
 • 46-0
 • 13.4-15.5-kW-360-kasetės-išorinis-blokas
 • AC140RXAD G EU
 • AC140RXAD G
 • AC140RXAD G-2
 • AC140RXAD G - 3
 • 360-kasetė-ofise
 • 360-kasetė-Toyota-atstovybėje-Panevėžyje
 • maxresdefault
 • samsung-air-conditioning-ac071kn4dkh-360-degree-round-cassette-inverter-heat-pump-7kw-24000btu-240v-50hz-[2]-7730-p
 • Papildomo-šaltnešio-lentelė

Video