Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung bevėjės 4-kryptės 10.0/11.2kW kasetės komplektas (trifazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC100RN4DKG/EU-AC100RXADNG/EU
Kaina
3 095 € be PVM / 3 745 € su PVM

Bevėjės-4-kryptės-10.0kW-kasetės-koliažas-trifazis-įrenginys

 • Bevė­jis reži­­mas. Kasetė gali vėsinti patalpą įprastu būdu arba bevėju režimu, stum­dama orą per tūks­ta­n­čius mikro skylių. Dėl šios prie­ža­s­ties niekada nejau­site šaltų oro gūsių.
 • Leng­vas vidi­nis blokas. Samsung pristato leng­viau­sią rinkoje kase­ti­nio tipo (4– kryptį) oro kondi­cio­nie­­rių. Dėka plono dizaino ir nedi­de­­lio svorio, įren­gi­nio monta­vi­­mas ir prie­žiūra yra daug leng­­vesni.
 • Gali­n­gas oro srau­tas. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar suši­l­dyti visus pata­l­­pos kampus.
 • Preve­n­cija nuo konde­n­sato nute­kė­jimo. Konde­n­sato siur­b­lyje inte­­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas, kuris nelei­džia konde­n­sa­tui nute­kėti atgal į konde­n­sato suri­n­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konde­n­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konde­n­sato užsi­­s­to­­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.
 • Preve­n­cija nuo lubų užter­š­tumo. Naujos kons­t­ru­k­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.
 • Auto­­ma­ti­nis persi­­ju­n­gi­­mas. Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Nuima­mos ir plau­na­mos grote­­lės.
 • „Smart inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija. Dide­­lio efek­ty­vumo „inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užti­k­rina preci­zišką tempe­ra­tū­­ros palai­kymą su mini­ma­­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Wi-Fi valdymo funk­cija (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das).
 • Yra inte­­gruo­tas drėg­mės juti­k­lis.
 • Oro joni­za­vi­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­rių ir kitų elek­t­­ros prie­taisų pata­l­­pose atsi­­randa neigia­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­ros­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­lių ir bakte­­rijų kiekis pata­l­­pose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC100RN4DKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC100RXADNG/EU
Panelė
PC4NUFMAN
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
3/380-415/50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
3.0/10.0/12.0
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
2.2/11.2/15.5
Nominali šaldymo galia, kW
10
Nominali šildymo galia, kW
11.2
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.01
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.69
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.30
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.60/3.32/4.70
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.46/3.03/5.40
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.5/5.5/7.1
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.2/5.1/8.4
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
31.0/25.0/19.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
72.0
Kompresoriaus modelis
UB8TN8300FJU
Kompresoriaus galia, kW
2.91
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1.200
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
44/39/33
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
52/54
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
840x288x840
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x998x330
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
950x48x950
Vidinio bloko svoris, kg
18.0
Išorinio bloko svoris, kg
74.0
Panelės svoris, kg
6.30
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
50
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30.0
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.70/1.82
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
50g (>30m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3 x 0.75 mm² + 2 x 0.75 mm² Maitinimo kabelis
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
620.0
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
328.0
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
3.00
Minimali šildymo galia, kW
2.20
Maksimali šaldymo galia, kW
12.00
Maksimali šildymo galia, kW
15.50

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/4-kryptes-bevejes-montavimo-instrukcija.pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Bevėjės-4-kryptės-10.0kW-kasetės-koliažas-trifazis-įrenginys
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinis-blokas-10.0-11.2-kW-trifazis
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-trifazis-įrenginys
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-trifazis-įrenginys-2
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinis-blokas-10.0-11.2-kW-trifazis
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-trifazis-įrenginys
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-trifazis-įrenginys-2
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-trifazis-įrenginys-3
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-10.0-11.2-kW-trifazis-įrenginys-4
 • cafe_4way_close
 • lifestyle_cafe_cam1_open
 • office_4way_close

Video