Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung bevėjės 4-kryptės 13.4/15.5kW kasetės komplektas (trifazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC140RN4DKG/EU-AC140RXADNG/EU
Kaina
3 562 € be PVM / 4 310 € su PVM

Bevėjės-4-kryptės-14.0kW-kasetės-koliažas-trifazis-įrenginys

Išlai­ky­­­kite vėsą be tiesio­gi­nio vėjo. Funk­cija „Wind-Free Cooling“ veik­s­mi­n­gai palaiko malo­­­nios vėsos lygį neke­l­dama nema­lo­naus šalto vėjo pojū­čio. Vėsa švel­niai paski­r­s­toma per 15 672 oro mikro­a­n­gas, tad nebus nei per karšta, nei per šalta.

Plate­s­nis vėsi­nimo diapa­­­zo­nas (didelė mentė). Dide­­­lės opti­ma­­­lios mentės užti­k­rina dar platesnį vėsi­nimo diapa­­­zoną. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar suši­l­dyti visus pata­l­­­pos kampus.

Preve­n­cija nuo konde­n­sato nute­kė­jimo. Konde­n­sato siur­b­lyje inte­­­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konde­n­sa­tui nute­kėti atgal į konde­n­sato suri­n­kimo padą. Tai suma­žina vandens lygį konde­n­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konde­n­sato užsi­­­s­to­­­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.

Preve­n­cija nuo lubų užte­r­š­tumo. Naujos kons­t­ru­k­ci­jos apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­­­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant lubų. Net po ilgo įren­gi­nio veikimo lubos lieka švarios.

Auto­­­ma­ti­nis persi­­­ju­n­gi­­­mas. Dingus elek­t­­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

Valdy­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“). Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­­­dy­­­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.

Oro joni­za­vi­­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­­­rių ir kitų elek­t­­­­ros prie­taisų pata­l­­­­pose atsi­­­­randa neigia­­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­­lių ir bakte­­­­rijų kiekis pata­l­­­­pose.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC140RN4DKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC140RXADNG/EU
Panelė
PC4NUFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
3/380-415/50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
3.5/13.4/15.5
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
3.5/15.5/18.0
Nominali šaldymo galia, kW
13.4
Nominali šildymo galia, kW
15.5
Minimali šaldymo galia, kW
3.5
Minimali šildymo galia, kW
3.5
Maksimali šaldymo galia, kW
15.5
Maksimali šildymo galia, kW
18
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.80/4.62/6.60
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.70/4.76/7.50
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.1/7.1/10.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.90/7.30/12.0
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
75
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.90/1.96
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
50g (>30m)
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.9
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.25
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.6
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.3
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
32.0/27.0/22.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
110
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
45/41/37
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
53/54
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
840x288x840
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x1210x330
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
950x48x950
Vidinio bloko svoris, kg
20
Išorinio bloko svoris, kg
90.5
Panelės svoris, kg
6.3
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3 x 0.75 mm² + 2 x 0.75 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
620
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
328
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB5TN5450FJX
Kompresoriaus galia, kW
4.25
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1.700

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/4-kryptes-bevejes-montavimo-instrukcija.pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • Bevėjės-4-kryptės-14.0kW-kasetės-koliažas-trifazis-įrenginys
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-vidinis-blokas-13.4-15.5-kW-trifazis
 • 14-KW-trifazės-kasetės-brėžinys (1).png
 • 14-KW-trifazės-kasetės-brėžinys (2).png
 • 4-kryptės-bevėjės-kasetės-išorinis-blokas-13.4-15.5-kW-trifazis
 • Išorinis-blokas
 • Išorinis-blokas-2
 • Išorinis-blokas-3
 • cafe_4way_close
 • lifestyle_cafe_cam1_open
 • office_4way_close
 • 4-kryptė-bevėjė-kasetė
 • 4-kryptė-bevėjė-kasetė-2

Video